Πολιτική Ανάλυση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ στην Πολιτική Ανάλυση, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος , αριθμός συνεδρίασης 142/16-01-2018, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Πολιτική Ανάλυση».

   Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «πολιτική ανάλυση» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας για την εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην εν λόγω ειδίκευση.

   Αυτή η θεματική εστίαση συνδυάζεται με την εισαγωγή επιστημονικών θεμάτων αιχμής, την εμπέδωση ερευνητικών μεθόδων διαφορετικών προσεγγίσεων και την άσκηση των φοιτητών σε σεμιναριακές εργασίες. Μέσα από την εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα στην πολιτική ανάλυση προσδοκάται η απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η αναβάθμιση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών από μια θεωρητική και ερμηνευτική σκοπιά.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και στην συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των διπλωματούχων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η έμφαση του προγράμματος αποδίδεται στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ανάλυση» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2020-2021).

   Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πολιτική Ανάλυση.

   Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ανάλυση» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

   Η αίτηση για τη συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράµµατος, µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ., αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου µέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεµβρίου 2020.

   Η αίτηση συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

   1. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιµίας του ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας για το σύνολο των σπουδών.
   3.  Φάκελο µε τυχόν δημοσιευμένες µελέτες του/της υποψηφίου/ας.
   4. Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1.500-2.500 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεµατική την οποία ενδεχοµένως προτίθεται ο/η υποψήφιος/α να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωµατική εργασία του.
    Από την πρόταση θα πρέπει να προκύπτουν τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα και ερωτήµατα, οι υποθέσεις εργασίας, η µεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθµός της βιβλιογραφικής ενηµέρωσής του/της σε µια συγκεκριµένη θεµατική περιορισµένου εύρους. Η πρόταση θα χρησιµεύσει στη φάση της προφορικής συνέντευξης για την αξιολόγηση της ικανότητάς του/της στην εκπόνηση σχεδίου επιστηµονικής µελέτης.
   5. Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας πέραν αυτής στην οποία διεξάγεται το µεταπτυχιακό (ή της ελληνικής στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων), από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισµό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 [ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄].

   Εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραµµα

   Η αξιολόγηση και η κατάταξη των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται µετά από την συµµετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις* και συνέντευξη σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού του Π.Μ.Σ. Πτυχιούχοι που έχουν εξασφαλίσει -µετά από ειδικές εξετάσεις- υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι.

   Α) Γραπτή εξέταση*

   1. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται γραπτώς στο µάθηµα «Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα μετά τον Β ΠΠ (Εκλογές, Κόμματα, Θεσμοί και Ανταγωνισμοί».
   2. Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθµολογούνται από δύο (2) βαθµολογητές, σε κλίµακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), µε βάση το πέντε (5).
   3. Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία και περιλαµβάνουν αναλυτικά: τους βαθµούς που έλαβε ο/η υποψήφιος/α και το τελικό άθροισµα της βαθµολογίας του.
   4. Επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (µέσος όρος των βαθµών των δύο βαθµολογητών µεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίµακα 0-10).

    Β) Συνέντευξη

   Οι επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Αντικείµενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειµένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου/ας και οι τυχόν δηµοσιεύσεις του/της. Η συνέντευξη βαθµολογείται από όλα τα παρόντα µέλη της ΕΕΜΦ (σε κλίµακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε υποψήφιο/α ο µέσος όρος των βαθµών. Επιτυχόντες/ούσες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση (5) ως µέσο όρο.

   Οι εξετάσεις* και η επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 2020 σε ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν µετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων εισαγωγής. Τα µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.polsci.auth.gr, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ., Πανεπιστηµιούπολη Α.Π.Θ., κτίριο Σχολών Νοµικής και Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310995270, Fax 2310995391, e-mail: [email protected]

   * Σε περίπτωση που οι γραπτές εξετάσεις δεν θα είναι δυνατόν να διεξαχθούν διά ζώσης τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας υγειονομικών μέτρων προφύλαξης από την πανδημία του κορονοϊού, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. δύναται να λάβει αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των υποψηφίων.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS  που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 10
   • Συγκριτική Πολιτική 10

   Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)

   • Διεθνής Πολιτική Οικονομία 10
   • Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές 10
   • Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής 10

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

   Β΄ εξάμηνο: Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Εκλογική Ανάλυση 10
   • Εκλογική Κοινωνιολογία 10
   • Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις 10

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email