Πολεοδομία-Χωροταξία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Κατεύθυνση Β’: «Πολεοδομία και Χωροταξία» είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην πολεοδομία και χωροταξία. Σκοπός είναι η διεπιστημονική κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας ή αποφοίτων ισοτίμων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με σπουδές ειδίκευσης σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας καθώς επίσης και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

   Στις μεταπτυχιακές σπουδές της Κατεύθυνσης Β’: «Πολεοδομία και Χωροταξία» τίθενται οι βάσεις για συστηματική έρευνα στα θέματα του χώρου και της πόλης. Απασχολούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός των μελών ΔΕΠ της συντονίζουσας και των συνεργαζόμενων σχολών Ε.Μ.Π. και πολλοί καθηγητές/ -τριες από άλλα Α.Ε.Ι της χώρας και του εξωτερικού, ειδικευμένοι επιστήμονες με πλούσια επαγγελματική εμπειρία καθώς και υποψήφιοι/ -ες διδάκτορες. Ο διατμηματικός χαρακτήρας του προγράμματος συντελεί στην αρτιότερη κάλυψη θεμάτων σε μια περιοχή που θεωρείται από τη φύση της διεπιστημονική, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και λόγω της δημιουργούμενης πολυμορφίας του φοιτητικού δυναμικού (αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί χωροταξίας, περιβαλλοντολόγοι, γεωγράφοι, κ.α.) Έχει τεθεί ως επιδίωξη η σε βάθος κατάρτιση στελεχών του δημόσιου τομέα αλλά και των επαγγελματιών μελετητών γενικότερα, σε μια περίοδο που τα ζητήματα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ελληνικό χώρο. Τέλος, επιδιώκεται η διάδοση του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από τους μετασχηματισμούς του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη συστηματικότερη προσέγγισή τους ώστε να διευκολύνεται η εκπόνηση μεταπτυχιακών μελετών αλλά και των διατριβών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο: «Πολεοδομία και Χωροταξία».

   Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ παρέχονται δωρεάν. Το ΔΠΜΣ απονέμει, μετά από την επιτυχή παρακολούθησή του, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολεοδομία και Χωροταξία». Η λειτουργία του ΔΠΜΣ διέπεται από τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΜΠ 44988/2018 (ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/10-08-2018) και 34998/2018 (ΦΕΚ 3460/τ.Β΄/ 21-08-2018) [h`p://www.arch.ntua.gr/node-resources/835#resource-14425]. Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω δύο αποφάσεων και όλων των επιμέρους σημείων τους. Λεπτομερή στοιχεία για τη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΔΠΜΣ (ακαδημαϊκό έτος 2019–2020) παρέχονται από τον Οδηγό Σπουδών του ΔΠΜΣ [h`p:// www.arch.ntua.gr/node-resources/835#resource-14879].

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή πτυχιούχοι ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 4, ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/10-08-2018). Τελειόφοιτοι σπουδαστές των παραπάνω κατηγοριών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωσή τους ότι θα προσκομίσουν το δίπλωμα/πτυχίο ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, πριν την έναρξη του ΔΠΜΣ. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35).

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα που συνολικά αντιστοιχούν σε εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και στη συνέχεια η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί σε άλλες τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη σε τέσσερα (4). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: [email protected], συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
   1.Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής. [*.doc ή *.pdf]
   2.Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται, ή προκειμένου περί τελειόφοιτων σπουδαστών, υπεύθυνη δήλωση ότι η αποφοίτησή τους θα έχει γίνει πριν την έναρξη του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. [*.pdf]
   3.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, καθώς και εκπονηθείσες ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις. [*.pdf]
   4.Δοκίμιο ερευνητικών προθέσεων, έκτασης έως χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο θα πρέπει να αναπτύσσονται μεταξύ άλλων:
   • Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις του υποψηφίου, καθώς και μια πρόταση μεθοδολογικής
   προσέγγισης των παραπάνω κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΔΠΜΣ. Το δοκίμιο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες βιβλιογραφικές αναφορές.
   • Σκέψεις του υποψηφίου για τον τρόπο αξιοποίησης του ΔΠΜΣ σε σχέση με τα ειδικότερα επιστημονικά/ερευνητικά του ενδιαφέροντα. [*.pdf]
   5.Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (για τους αλλοδαπούς και της ελληνικής). [*.pdf]
   6.Δύο συστατικές επιστολές [οι οποίες θα σταλούν ηλεκτρονικά απ’ ευθείας από τους συντάκτες στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ].
   7.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. [*.pdf]
   8.Μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας. [*.jpg]

   Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών/-τριών θα ληφθούν υπόψη
   α) ο γενικός βαθμός διπλώματος,
   β) η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία,
   γ) η γνώση ξένων γλωσσών,
   δ) η υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία σε συναφές προς το ΔΠΜΣ αντικείμενο,
   ε) η σαφήνεια, καλή συγκρότηση και επιστημονική αρτιότητα του δοκιμίου και οι συστατικές επιστολές.

   Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με προσωπική συνέντευξη. Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των των επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων στον ιστότοπο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται στην ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ [h`ps://www.arch.ntua.gr].

  • 1.Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα συστηματικών σπουδών και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων και δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο εξάμηνα. Τα δύο εξάμηνα συστηματικών σπουδών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε εξάμηνο
   σπουδών περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.
   2. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει 4 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα ανά εξάμηνο (υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογή), σύνολο 8 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (7,5 μονάδες αντιστοιχούν σε κάθε τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 μονάδες (σύνολο 90 μονάδες).
   3. Δίνεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης ενός μαθήματος ανά εξάμηνο (δύο μαθήματα στο σύνολο του Προγράμματος, συναφή με το αντικείμενό του), σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.

   Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

   Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
   Πρόκειται για συνδυασμό υποχρεωτικού μαθήματος και προαιρετικών δραστηριοτήτων με περιεχόμενο που ανανεώνεται και με συμμετοχή εν δυνάμει περισσοτέρων διδασκόντων. Τα μαθήματα πλαισίου είναι τα παρακάτω:
   1. Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο σχεδιασμό του χώρου (υποχρεωτικό)
   2. Πρόγραμμα διαλέξεων/σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές/τριες
   3. Εκπαιδευτική εκδρομή (προαιρετικό)

   Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
   Πρόκειται για τέσσερις θεματικές ενότητες με σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας για το συσχετισμό περιεχομένου των μαθημάτων που ανήκουν στην ίδια ενότητα. Οι σπουδαστές/τριες είναι υποχρεωμένοι στη διάρκεια των σπουδών τους να επιλέξουν ένα μάθημα ανά ενότητα, συνολικά 4 μαθήματα εμβαθύνσεων, που θα συγκροτήσουν, μαζί με τα μαθήματα πλαισίου, τον κορμό της σπουδής τους. Τα υπόλοιπα μαθήματα εμβαθύνσεων μπορούν να επιλεγούν ως κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά. Ενδεικτικά τα μαθήματα του προγράμματος περιλαμβάνουν:

   β1) Χωρο-κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και ζητήματα σχεδιασμού
   1. Θέματα Αστικού Σχεδιασμού
   2. Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
   3. Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού
   4. Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Επιπτώσεις για τη θεωρία και τις ρυθμιστικές πολιτικές

   β2) Περιβάλλον, ανάπτυξη, αειφορία
   5. Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου
   6. Όψεις του αστικού τοπίου και δημόσιος χώρος.Πόλη, φύση και νέες τεχνολογίες
   7. Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης
   8. Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας

   β3) Σχεδιασμός του χώρου στην Ελλάδα και την άλλη Ευρώπη
   9. Μεταφορικά συστήματα πόλεων
   10. Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ελλάδα
   11. Προσεγγίσεις του εφαρμοσμένου σχεδιασμού στην Ελλάδα
   12. Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή εμπειρία
   13. Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος την εποχή του μνημονίου

   β4) Εμβαθύνσεις στη μελέτη της πόλης
   14. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης
   15. Έμφυλες πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου
   16. Η κρίση της πόλης
   17. Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη-οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός και πόλεις, από τον 20ο στον 21ο αιώνα
   18. Το «μοντέρνο» στη θεωρία και την πρακτική του πολεοδομικού σχεδιασμού

   Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
   19. Αρχές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας-Θεματική χαρτογραφία
   20. Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτική διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου
   21. Χωροθέτηση χρήσεων γης και χωρική αλληλεπίδραση

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Η ύλη των μαθημάτων περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του ΔΠΜΣ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email