Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Master of Science (MSc in Analysis and Control of Food Products)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).

   Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
   • Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολογικών επιστημών, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, επιστήμης της διατροφής, χημικών μηχανικών) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων.
   • Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.
   • Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποιημένων κι ασφαλών τροφίμων.
   • Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
   • Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων (από την παραγωγή στην κατανάλωση).
   • Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
   • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

   To Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διεθνές Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2021.

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στον ευρύτερο τομέα της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).

   Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής των Τμημάτων: Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Βιολογίας, Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

   Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2020. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά από 01-08-2020 έως 20-09-2020 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή είναι:

   • Αίτηση συμπληρωμένη (http://food-quality.uowm.gr ).
   • Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες.
   • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

   Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

   Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προβλέπεται καταβολή τέλους φοίτησης ύψους 3.200 ευρώ.

   Για περισσότερες πληροφορίες: http://food-quality.uowm.gr , [email protected], [email protected]

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3/13-08-2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1466), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

   Πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

   1ο Εξάμηνο:

   • Αναλυτική Χημεία Analytical Chemistry 7 ECTS
   • Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων Food Chemistry and Biochemistry 7 ECTS
   • Μικροβιολογία Τροφίμων και Βιοτεχνολογία Food Microbiology and Biotechnology 7 ECTS
   • Φυσικοχημεία Τροφίμων Food Physical Chemistry 7 ECTS
   • Eπιστημονικές βάσεις δεδομένων Scientific literature databases 2 ECTS

   2ο Εξάμηνο:

   • Ανάλυση Τροφίμων Food Analysis 7,5 ECTS
   • Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Food Processing and Preservation 7,5 ECTS
   • Μοριακές-βιολογικές μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων Molecular-biological Methods in Food Analysis 7,5 ECTS
   • Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Food Safety and Quality 7,5 ECTS

   3o Eξάμηνο:

   • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Instrumental Chemical Analysis  7 ECTS
   • Τοξικολογία Τροφίμων Advanced Food Toxicology 7 ECTS
   • Ασφάλεια Τροφίμων και Διαχείριση Κινδύνου Food Safety and Risk Management 7 ECTS
   • Διαχείριση της ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων Food Quality Management and Control 7 ECTS
   • Συγγραφή επιστημονικών εργασιών Scientific writing 2 ECTS

   4o Eξάμηνο:

   • Διπλωματική εργασία Master thesis 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Master of Science (MSc in Analysis and Control of Food Products)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email