Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (MSc Criminal Law and Addictions)

 • Panepistimio Leykosias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ: , ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» (MSc “Criminal Law and Addictions”) στις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
   Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και
   Β) Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

   Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί τόσο στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Νομικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όσο και σε αυτές του ΚΕΘΕΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, αφ’ ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο (2) επιμέρους κατευθύνσεις, που καταγράφονται ακολούθως στο άρθρο 3 του της παρούσας απόφασης.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα λειτουργήσουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) Ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

   Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

   Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Στο ΔΠΜΣ παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από την Παρασκευή το μεσημέρι ως την Κυριακή το απόγευμα.

   Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).

   Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αριθμός εισακτέων
   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους/στις εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες ετησίως.

   Τέλη φοίτησης

   Για τους/τις εισακτέους/ες στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/ήτριες δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη στη γραμματεία του ΔΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων/ουσών.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (στο ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.
   4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
   5. Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ.
   6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
   7. Αποδεικτικά για τυχόν σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 21/5/2020 ως και τις 20/7/2020, με τους εξής τρόπους:

   Α) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» ή

   Β) ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο dropbox:
    https://www.dropbox.com/request/ZXKyCNP9J6xDiJy6jEBB. Εφόσον επιλεγεί ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΟΛΑ ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

   Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών, με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

   Οι υποψήφιοι αρχικά μπορούν να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών επικυρωμένα από δικηγόρο.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής:

   • Ο γενικός βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια.
   • Το πτυχίο Τμήματος Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης δίνει στον υποψήφιο δέκα (10) μόρια.
   • Η προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός (1) μορίου για κάθε τρεις δραστηριότητες ή συμμετοχές.
   • Η συναφής επαγγελματική εμπειρία δίνει από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός μορίου ανά πενταετία.
   • Η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου δίνει ένα (1) μόριο.
   • Η κατοχή διδακτορικού τίτλου δίνει τρία (3) μόρια.
   • Η άριστη γνώση (επίπεδο C2) μιας ξένης γλώσσας δίνει από ένα (1) ως τρία (3) μόρια [ένα (1) μόριο ανά γλώσσα].
   • Η προφορική συνέντευξη που πραγματοποιείται με όλους τους υποψηφίους δίνει από μηδέν (0) ως πέντε (5) μόρια, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή δύο (2).

   Περισσότερες πληροφορίες: από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, e-mail: [email protected]) και τις Γραμματείες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541 24, τηλ: +30 2310 996510 εσωτερικό 2, κατά τις ώρες 09.00 – 11.00, φαξ: +30 2310 995272, e-mail: [email protected]), του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841974, e-mail: [email protected]), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://addictions.law.auth.gr.

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

   Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει επιπλέον και ένα (1) προαιρετικό μάθημα υποβάθρου, με τίτλο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο», που στόχο έχει να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/ τριες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ποινικού δικαίου και νομικής ορολογίας, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα του προγράμματος.

   Τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

    Α’ Εξάμηνο:

   • Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι 7,5 ECTS
   • Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, έγκαιρης παρέμβασης και αγωγής υγείας 7,5 ECTS
   • Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά 7,5 ECTS
   • Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων 7,5 ECTS
    Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30 

   Β’  Εξάμηνο:

   Κατεύθυνση I: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 7,5 ECTS
   • Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού και ανοικτά θεραπευτικά προγράμματα 7,5 ECTS

   Mαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ)

   • Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη 7,5 ECTS
   • Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 7,5 ECTS
   • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 7,5 ECTS
   • Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα ή/και σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων 7,5 ECTS

   Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου 30

   Κατεύθυνση II: Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και Φαρμακοθεραπείες 7,5 ECTS
   • Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (διαγνωστικά εργαλεία− αποτελεσματικότητα − κίνδυνοι). 7,5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση Ι)

   • Εμβάθυνση στην κλινική αντιμετώπιση της εξάρτησης και στην πρόληψη της υποτροπής 7,5 ECTS
   • Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλικοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς) 7,5 ECTS
   • Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) και εξαρτήσεις 7,5 ECTS
   • Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα στον χώρο των εξαρτήσεων 7,5 ECTS
   • Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές 7,5 ECTS
    Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email