Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί:
   α) στη σε βάθος κατανόηση των αρχών, των πρακτικών και των τεχνικών του Ποινικού δικαίου, του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου και των Εγκληματολογικών Επιστημών,
   β) στην επιμόρφωση δικηγόρων και δικαστών και
   γ) στη διάχυση της γνώσης σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, άλλα και της έκδοσης του ερευνητικού προϊόντος του ΠΜΣ.

   Απονέμει Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών με τις εξής ειδικεύσεις:

   • Ποινικού Δικαίου
   • Ποινικής Δικονομίας
   • Εγκληματολογικών Επιστημών

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις με αριθ. 270/15.7.2020 και 271/28.7.2020 συνεδριάσεις της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών ή αναγνωρισμένων Νομικών Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Ι. Αριθμός εισακτέων: 25 με εξετάσεις και 10 δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις.

   ΙI. Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα: Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία.

   IΙI. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή εξέταση, ή από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τη χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα: ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   ι) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
   ιι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   ιιι) Αντίγραφο πτυχίου,
   ιν) Αναλυτική Βαθμολογία,
   ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής), (επικυρωμένο αντίγραφο) και
   νι) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως εντός του μηνός Οκτωβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων). Η Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση του Τομέα ορισθεί διαφορετικά.

   Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.

   Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού.

   Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, από 1/9/2020 έως και 15/9/2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
   ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
   ιv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
   v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Για την επιλογή τους, εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον ορισθέντα αριθμό, λαμβάνονται υπόψη η γνώση περισσοτέρων της μίας ξένων γλωσσών και η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών.

   Γενική επισήμανση: Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ. 2531039898, 39897, 39885).

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων. Περιλαμβάνει: (α) έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει τον κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και εφαρμογών και (β) την εκπόνηση παράλληλα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. Η καταληκτική ημερομηνία διατήρησης της ιδιότητας του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους από την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

   Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή του μαθήματος ως κυρίου καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας και την ειδίκευση στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ποινικό Δίκαιο 10 Ποινικό Δίκαιο 10
   • Εγκληματολογικές Επιστήμες 10

    (Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 10
   • Ειδικά θέματα Ποινικής Δικονομίας 10

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ποινικό Δίκαιο 10 Ποινικό Δίκαιο 10
   • Εγκληματολογικές Επιστήμες 10

    (Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 10
   • Ειδικά θέματα Ποινικής Δικονομίας 10

   Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ποινικό Δίκαιο 10 Ποινικό Δίκαιο 10
   • Εγκληματολογικές Επιστήμες 10

    (Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 10
   • Ειδικά θέματα Ποινικής Δικονομίας 10

   Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Επιλέγεται ένα μάθημα ως κύριο και δυο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και συγγράφεται παράλληλα η Μ.Δ.Ε.)

   • Ποινικό Δίκαιο 10 Ποινικό Δίκαιο 4
   • Εγκληματολογικές Επιστήμες 4

    (Δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 4
   • Ειδικά θέματα Ποινικής Δικονομίας 4
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

    

    

    

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email