Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι κατά πρώτον να παρέχει συστηματικές γνώσεις εξειδίκευσης στην Ποινική Επιστήμη,
   ώστε οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα
   και πρακτική ενασχόληση στο πεδίο των επιστημονικών, ερευνητικών, επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων.

   Κυρίως όμως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος παρέχει την ευκαιρία της επιστημονικής εμβάθυνσης σε
   σύγχρονα προβλήματα του ποινικού δικαίου (διασυνοριακό έγκλημα, οικονομικό έγκλημα, διαφθορά κ.λπ.)
   και παράλληλα εμπλουτίζει τις γνώσεις με σημαντικά ζητήματα τόσο της θεωρητικής αναζήτησης όσο και της
   δικαστηριακής πράξης. Με τους όρους αυτούς ο κάτοχος του ΔΜΣ εξασφαλίζει και τα αναγκαία εφόδια για τη σταδιοδρομία στο πεδίο της ποινικής ενασχόλησης.

   Επιπροσθέτως το ΠΜΣ:

   (α) ταξινομεί τις γνώσεις της ποινικής επιστήμης και τη μεθοδολογική επίδραση τους στη δικαστηριακή πρακτική

   (β) παρέχει τη δυνατότητα σε νέους και ικανούς επιστήμονες να απασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της ποινικής επιστήμης και της εγκληματολογίας στη χώρα μας, αποτρέποντας την απώλεια πνευματικού δυναμικού της χώρας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
   «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3646/τ.Β΄/27-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 741/τ.Β΄/4-3-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://criminal.law.auth.gr

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο (Α΄ και Β΄). Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

   Χρονική διάρκεια σπουδών
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
   (3) εξάμηνα.

   Κατηγορίες πτυχιούχων
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αριθμός εισακτέων
   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

   Τέλη φοίτησης
   Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

   Υποτροφίες
   Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.

   Τρόπος εξέτασης
   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα, από τα οποία ένα είναι υποχρεωτικό και το άλλο επιλέγεται από έναν κατάλογο τριών μαθημάτων. Ως υποχρεωτικό μάθημα ορίζεται το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
   Ως μαθήματα επιλογής ορίζονται τα:
   (α) Ποινική Δικονομία,
   (β) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι,
   (γ) Εγκληματολογία-Σωφρονιστική.
   Απαιτείται επίσης η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν οι υποψήφιοι έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας). Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων ορίζεται παρακάτω: Σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα επιτρέπεται η χρήση Κωδίκων και συγγραμμάτων.

   Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
   (Γενικό Ποινικό και Θεωρία της Ποινής).
   Εξεταστές: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ν. Μπιτζιλέκης και αναπληρωματικό μέλος Θ. Παπακυριάκου.

   Ποινική Δικονομία
   (Προδικασία – Ακροατήριο – Ένδικα Μέσα).
   Εξεταστές: Α. Παπαδαμάκης, Λ. Μαργαρίτης και αναπληρωματικό μέλος Α. Ζαχαριάδης.

   Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
   (Ναρκωτικά – Όπλα – Αλλοδαποί – Λαθρεμπορία – Πνευματική Ιδιοκτησία).
   Εξεταστές: Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ν. Μπιτζιλέκης και αναπληρωματικό μέλος Γ. Νούσκαλης.

   Εγκληματολογία – Σωφρονιστική
   (Έγκλημα – Εγκληματικότητα – Δράστης του Εγκλήματος – Θύμα του Εγκλήματος – Αντεγκληματική
   πολιτική – Ελληνικό Σωφρονιστικό σύστημα – Δικαιώματα των κρατουμένων).
   Εξεταστές: Μ. Αρχιμανδρίτου, Α. Ζαχαριάδης και αναπληρωματικό μέλος Α. Παπαδαμάκης.

   Ξένες Γλώσσες
   Όλοι οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, θα εξεταστούν στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας). Στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.
   Εξεταστές:
   1. Αγγλικά: Μ. Αρχιμανδρίτου, Α.-Μ. Κώνστα
   2. Γαλλικά: Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Κ. Βλάχος
   3. Γερμανικά: Θ. Παπακυριάκου, Α. Δάφφα

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων
   Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, απαρτίζεται από τους εξεταστές των μαθημάτων. Οι δύο εξεταστές του κάθε μαθήματος βαθμολογούν ισότιμα. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και την παρούσα Προκήρυξη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με καλυμμένα τα στοιχεία των υποψηφίων.
   Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ, όταν το άθροισμα των βαθμών των δυο εξεταστών σε καθένα από τα δύο εξετασθέντα μαθήματα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12), και παράλληλα επιτυγχάνει στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε εξεταστή είναι μηδέν ως δέκα (0 – 10). Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό: «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποκάλυψη των ονομάτων ενώπιον της
   Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων.

   Κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη των επιτυχόντων είναι:
   α) Η βαθμολογία σε κάθε εξετασθέν μάθημα, με βαθμολογική κλίμακα δώδεκα ως είκοσι (12 – 20), με συντελεστή αξιολόγησης 0,35 και μέγιστη βαθμολογία για κάθε μάθημα τα επτά (7) μόρια (20 Χ 0,35=7). Το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνει συντελεστή αξιολόγησης και αρκεί η επιτυχής εξέτασή του.
   β) Ο βαθμός πτυχίου, με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5 – 10), με συντελεστή αξιολόγησης 0,5 και μέγιστη βαθμολογία τα πέντε (5) μόρια (10 Χ 0,5=5).
   γ) Η πιστοποιημένη άριστη γνώση σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2) δύο ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), με βαθμολογία ένα (1) μόριο.
   Για την τελική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη ο ακέραιος αριθμός και τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θεωρούνται όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ως επιτυχόντες.
   Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 20-30 Αυγούστου 2019.

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών
   α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 09:00-11:00.
   β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
   α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://criminal.law.auth.gr).
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
   δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   ε) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

   Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος, αν επιθυμεί να απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, υποβάλλει πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση σε δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών
   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.
   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
   γ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά:
   α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

   Ημερομηνίες εξετάσεων
   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019.

   Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

   Ξένες Γλώσσες:
   Αγγλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   Γαλλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   Γερμανική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00

   Μαθήματα ΠΜΣ:
   Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 08:00-11:00
   Ποινική Δικονομία 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00
   Εγκληματολογία Σωφρονιστική 5-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00
   Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00

  • Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α’ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα. Στο Β’ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα. Στο
   Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
   Παρακάτω παρουσιάζονται οι ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό
   πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Εξάμηνο:

  • Ποινικό Δίκαιο Ι Υ 7,5
  • Ποινική Δικονομία Ι Υ 7,5
  • Ειδικοί Ποινικοί ΝόμοιΔιεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Ι Υ 7,5
  • Εγκληματολογία – Σωφρονιστική Ι Υ 7,5
   Σύνολο 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Ποινικό Δίκαιο II Υ 7,5
  • Ποινική Δικονομία II Υ 7,5
  • Ειδικοί Ποινικοί ΝόμοιΔιεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο II Υ 7,5
  • Εγκληματολογία – Σωφρονιστική II Υ 7,5
   Σύνολο 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  •  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email