ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

   Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής:

   • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
   • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
   • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
   • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις πλήρους και μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master’s Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

   O νέος κύκλος του Προγράμματος για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αναμένεται συνολικά την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, στο τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για part time φοίτηση όπου  η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού σε αυτή την περίπτωση είναι 5 εξάμηνα, στο πέμπτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Δίδακτρα 3600 (6 δόσεις x 600 ευρώ ανά δυο μήνες) για full time φοίτηση και για  part-time 12 δόσεις x 300 σε 2 χρόνια. Ενδεχομένως, θα υπάρξει δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας.

   Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματός μας  (www.metaptyxiako.eu) και να βρείτε το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τον οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, τον κανονισμό που διέπει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το ιδρυτικό ΦΕΚ, πρόγραμμα υποτροφιών, δυνατότητα για σπουδές μέσω ΛΑΕΚ, καθώς και τους καθηγητές που διδάσκουν.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ένα αρχικό ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα μας συμπληρώνοντας μία φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. με έναρξη μαθημάτων μέσα Οκτωβρίου 2020 θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά (και εντύπως κατά την συνέντευξη), από τις 5/6/2020 μέχρι και τις 30/6/2020 22/07/2020 από 24 Αυγούστου μέχρι 8 Οκτωβρίου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310 891-498, 2310 891-465, e-mail: [email protected] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/aitisi_pms_epnep.v1.pdf
   2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων εδώ: http://epnep.uom.gr/images/DOCUMENTS/EPNEP-YPDHL-2.pdf
   3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/τύπο).
   4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
   5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).
   6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α’/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο τμήμα μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.
   7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

   Το έντυπο (1) παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κυρία Αθανασία Λουκίδου ή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Πανεπιστημίου.

   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την έναρξη της 1ης εβδομάδας των μαθημάτων του α’ εξαμήνου πιστοποιητικό με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/).

   Για την απόκτηση του πτυχίου του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από αυτές αντιστοιχούν στα 8 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας Εκπαίδευσης, και Πολιτισμού είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα ώρες (τρεις εβδομάδες x 3 ώρες) σε κάθε μάθημα, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και τρείς ώρες επιπλέον (1 εβδομάδα) για απουσίες δικαιολογημένες με υπογραφή του Διευθυντή του προγράμματος. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών ο διδάσκων καθηγητής μαζί με τον Διευθυντή του προγράμματος αποφασίζουν την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας ή την επανάληψη του μαθήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις φοιτητών, οι οποίοι για ανυπέρβλητους επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων, είναι δυνατή, η παρακολούθηση του 30% των ωρών των μαθημάτων (4 εβδομάδες δηλαδή  επιπλέον 12 ώρες ανά μάθημα) μέσω διαδικτύου (SKYPE, GOOGLE MEETING, ZOOM). Για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ., παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

   Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι oι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχουν Aναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 και μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις του 2017 που αφορούν Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, είτε επιθυμούν την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους. Επίσης, η αναγνώριση αφορά και όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ & AΤΕΙ, που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο: ΚΖ, 326, 3ος όροφος τηλ.: 2310 891498 και 2310 891 465, ώρες 11:00-12:30 Δευτέρα και Τετάρτη, e-mail: [email protected] και [email protected], υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Αθανασία Λουκίδου.

   * ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 12ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/07/2020

  • Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε διδακτικά εξάμηνα.

   Όλα τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία διδάσκοντα και διδασκομένων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των διαλέξεων.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθήματα και τη δημόσια προφορική εξέταση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν οκτώ (8) μονάδες ECTS, ενώ τα μαθήματα επιλογής έχουν έξι (6) μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία έχει τριάντα (30) ECTS.

   Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Α΄ Εξάμηνο
   1. Μέθοδος Έρευνας και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής 8 ECTS
   2. Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία 8 ECTS
   3. Ευρωπαϊκή Πολιτική, Εκπαίδευση και Πολιτισμός 8 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα)
   1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και απασχόληση 6 ECTS
   2. Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ε.Ε. 6 ECTS
   3. Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 6 ECTS
   4. Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός στην αγορά εργασίας 6 ECTS
   5. Δικαιώματα του παιδιού 6 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία 8 ECTS
   2. Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 8 ECTS
   3. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία 8 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα)
   1. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση 6 ECTS
   2. Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο 6 ECTS
   3. Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6  ECTS
   4. Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη 6 ECTS
   5. Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη 6 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Διπλωματική Διατριβή 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email