Loading...

ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

   Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής:

   Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
   Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
   Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
   Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master’s Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Έναρξη μαθημάτων μερικής φοίτησης Μάρτιος 2020.

   Υποβολή αιτήσεων έως 28-2-2020.

   Σύμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατα προτεραιότητα.

   Απαραίτητα δικαιολογηρικά:

   1. Έντυπη αίτηση εδώ

   2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων εδώ

   3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/τύπο).

   4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).

   5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).

   6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α’/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο τμήμα μας, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας Ευρωπαϊκής γλώσσας ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο υποψήφιος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και διπλωματικής εργασίας με ανάγνωση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

   7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

   8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

   Επικοινωνείτε ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της συνέντευξης.

   Δίδακτρα 3600 (6 δοσεις χ 600 ευρω ανα δυο μηνες ) part time 12 δοσεις χ 300 σε 2 χρόνια.

  • Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε διδακτικά εξάμηνα.

   Όλα τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία διδάσκοντα και διδασκομένων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των διαλέξεων.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθήματα και τη δημόσια προφορική εξέταση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν οκτώ (8) μονάδες ECTS, ενώ τα μαθήματα επιλογής έχουν έξι (6) μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία έχει τριάντα (30) ECTS.

   Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Α΄ Εξάμηνο
   1. Μέθοδος Έρευνας και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής 8 ECTS
   2. Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία 8 ECTS
   3. Ευρωπαϊκή Πολιτική, Εκπαίδευση και Πολιτισμός 8 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα)
   1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και απασχόληση 6 ECTS
   2. Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ε.Ε. 6 ECTS
   3. Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 6 ECTS
   4. Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός στην αγορά εργασίας 6 ECTS
   5. Δικαιώματα του παιδιού 6 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία 8 ECTS
   2. Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 8 ECTS
   3. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία 8 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα)
   1. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση 6 ECTS
   2. Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο 6 ECTS
   3. Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6  ECTS
   4. Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη 6 ECTS
   5. Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη 6 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Διπλωματική Διατριβή 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ