Loading...

ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα στη Νανοτεχνολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνολογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερυψηλής τεχνολογίας καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσης στην επιχειρηματική και παραγωγική διαδικασία.

   Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   1. να συμβάλλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της φύσης σε νανοκλίμακα
   2. να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί να εισάγουν την Νανοτεχνολογία στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

   Το ΠΜΣ Ε.Χ. είναι διετούς πλήρους φοίτησης και προσφέρεται δωρεάν.


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (Π.Μ.Σ.Ε.Χ) στην «Νανοτεχνολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

   Στο Π.Μ.Σ.Ε.Χ «Νανοτεχνολογία» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής είναι οι ακόλουθες:

   1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.
   2. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
   3. Οι επί πτυχίο φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (Μ.Δ.Ε-Ε.Χ.) είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα, εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία μαθημάτων, το δεύτερο εξάμηνο στον προσδιορισμό των βιομηχανικών εφαρμογών της έρευνας και τα υπόλοιπα δύο (2) εξάμηνα στην έρευνα και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται α) στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) σε συνεχή παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους έρευνας, και γ) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τη δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής επιτροπής. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε-Ε.Χ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην αγγλική.

   Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

   Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει την α) υποβολή της υποψηφιότητας και β) συνέντευξη.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά έως και 31/10/2019 (ώρα 14:00)

   Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (με ακριβή μέσο όρο)
   4. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
   5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
   6. Δύο συστατικές επιστολές.

   Ότι άλλο κρίνει ο υποψήφιος απαραίτητο για την αξιολόγησή του.

   Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Για την τελική κατάταξη και επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου.

   Δίδακτρα
   Το Π.Μ.Σ.Ε.Χ. είναι χωρίς δίδακτρα.

  • Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας και Υλικοτεχνική υποδομή

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ