Πληροφορικής και Δικτύων (MSc in Informatics and Networks)

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Επιστήμη της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν. Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας των θεωρητικών ενοτήτων/μαθημάτων και των εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και των πρόσθετων μορφών εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις από εξειδικευμένους καθηγητές/ερευνητές, ερευνητικές εργασίες, κ.α.) αποσκοπούν:

   • Να επεκτείνουν το γνωστικό πεδίο των​​ αποφοίτων και να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων.

   • Να επικαιροποιήσουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που​​ εργάζονται ήδη στον τομέα της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Tο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορικής και Δικτύων».

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Πληροφορικής και Δικτύων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, θα διαρκέσει από 06/07/ 2020 Έως 04/09/2020

   Έναρξη Μαθημάτων : 1 Οκτωβρίου 2020

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Π.Μ.Σ. υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση στη γραμματεία του τμήματος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Παράλληλα με την αίτηση καταθέτουν και αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση τους. Η υποβολή της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών μπορούν να υποβληθούν προσωπικώς ή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στις δυο περιπτώσεις είναι ευθύνη του υποψηφίου να ζητήσει αριθμό πρωτοκόλλου και υποχρέωση της Γραμματείας να εκδώσει και να παραδώσει το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

   1. Συναφές πτυχίο*
   2. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον επίπεδο Β2
   3. Γενικός βαθμός πτυχίου
   4. Ερευνητική εμπειρία
   5. Συγγραφική εμπειρία
   6. Εμπειρία παρουσίασης σε επιστημονικά συνέδρια
   7. Εργασιακή εμπειρία
   8. Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά).
   9. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.

   Τα πρώτα δύο (2) κριτήρια, 1) Συναφές πτυχίο και 2) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη δυνατότητα συμμετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. Έλλειψη των ανωτέρω προαπαιτουμένων, οδηγεί σε αποκλεισμό από περαιτέρω κρίση για επιλογή φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

   *Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το συναφές πτυχίο να αντικατασταθεί από αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής ή σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (εφόσον ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αντικατασταθεί η Βεβαίωση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 με απόδειξη ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί μητρική γλώσσα του υποψηφίου ή με απόδειξη ότι ο υποψήφιος είναι απόφοιτος αγγλόφωνου δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ιδρύματος είτε μετά από γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα που θα υποβληθεί ο υποψήφιος από την Επιτροπή αξιολόγησης.

   ** Φοιτητές που δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αναφέροντας ότι αναμένουν να λάβουν το πτυχίο τους το Σεπτέμβριο 2020.

    
  • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, πέντε (5) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) στο Β’ εξάμηνο (*), καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί επιτυχώς στη διπλωματική εργασία (Γ’ εξάμηνο).​​

   Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Στο​​ Β’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να επιλέξουν πέντε (5) μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής διδάσκονται εφόσον έχει εγγραφεί σε αυτά επαρκής αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή όχι λιγότεροι από τρεις (3) φοιτητές.

   Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ενός κύκλου σπουδών είναι μικρότερος των 15 φοιτητών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό ελαχίστων φοιτητών για διδασκαλία του μαθήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ.​​

   Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. φαίνονται παρακάτω:​​

   Στο Α’​​ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) μαθήματα, όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).

   Σε κάθε​​ εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώνει συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Έτσι στη λήξη του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή εκπόνηση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Πληροφορικής και Δικτύων (MSc in Informatics and Networks)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email