Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.950
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Master είναι να προσφέρει εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στην Πληροφορική, για μία επιτυχή σταδιοδρομία στον ελληνικό και διεθνή στίβο, στον επαγγελματικό, ή ακαδημαϊκό τομέα. Η ειδίκευση που προσφέρεται είναι καινοτομική, σύγχρονη και στοχεύει σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εικόνα, το σχεδιασμό υπολογιστικών γραφικών και την τεχνολογία πολυμέσων και διαδικτύου. Ο προσανατολισμός του είναι τόσο επαγγελματικός όσο και ερευνητικός.

   Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Πληροφορική και ειδικότερα η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση, η όραση υπολογιστών, τα πολυμέσα, οι διαδικτυακές εφαρμογές (web) και τα ευφυή συστήματα. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πολυμεσικού περιεχομένου προηγμένης τεχνολογίας (ευφυή συστήματα) με έμφαση στην εικόνα. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα το κοινό πεδίο έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στον τομέα των ευφυών πληροφοριακών συστημάτων πολυμέσων που βασίζονται κυρίως στην εικόνα.

   Οι ως άνω επιστημονικοί τομείς εφαρμόζονται συνδυαστικά στην τεχνολογία δημιουργίας περιεχομένου και της ευφυούς διαχείρισής του, στα νέα μέσα (new media), στις 3Δ εφαρμογές σε κινητές συσκευές, στην 3Δ διαδραστική τηλεόραση, σε εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, σε εφαρμογές πολυτροπικής και φυσικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου/υπολογιστή, στην ανάπτυξη λογισμικού ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών (video and mobile gaming) και σε εφαρμογές γεωεπισκόπησης και βιοϊατρικής.

   Δεύτερη φάση υποβολής υποψηφιοτήτων – Καταληκτική προθεσμία: 2 Οκτωβρίου 2019

   Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.
   • Κάτοχοι 4ετών τίτλων Α.Ε.Ι. στον ίδιο τομέα σπουδών με το Π.Μ.Σ. (Πληροφορική, Υπολογιστές, κ.λπ.), καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή 5ετών τίτλων σπουδών (integrated master) στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, εγγράφονται απευθείας στο δεύτερο έτος
   σπουδών (Μ2) με ενδεχόμενη ταυτόχρονη υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης ορισμένων επιπλέον μαθημάτων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η προκήρυξη αφορά κυρίως απευθείας εγγραφές στο δεύτερο έτος.

   Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑ.Δ.Α. στο Αιγάλεω κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

   Τα τέλη φοίτησης για τους φοιτητές που εγγράφονται απευθείας στο 2ο έτος (Μ2) τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 950 € ανά φοιτητή. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής: 1ο εξάμηνο του Μ2: 500 €, 2ο εξάμηνο του Μ2: 450€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Τα σχετικά με τα τέλη φοίτησης προσδιορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4757/Β’/24.10.2018).

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά
   1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (ηλεκτρονική από τον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από την αρμόδια αρχή.
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Αποδεικτικά́γνώσης ξένης γλώσσας.
   6. Κάθε άλλο στοιχείο, έργο ή δραστηριότητα (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί́ τίτλοι σπουδών κ.λπ.) που, κατά́ την γνώμη του υποψηφίου, μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του.
   7. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατήριου.
   8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.
   9. Υπόμνημα, μιας σελίδας το πολύ́, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί́ο υποψήφιος την εισαγωγή́ του στο Π.Μ.Σ. και τους γενικότερους στόχους του (επιστημονικούς, επαγγελματικούς, κ.λπ.)
   10. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτησή μου, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητας μου είναι αληθή́». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητάς τους έως και την  2 η Οκτωβρίου 2019. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω του ιστοτόπου του Π.Μ.Σ. και σε αρχεία μορφής word ή pdf (σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται δεκτή ταχυδρομική υποβολή). Μετά την επιλογή απαιτείται η κατάθεση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. των παραπάνω δικαιολογητικών που
   κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.

   Διαδικασία επιλογής: Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου (20%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας) που είναι σχετικά με τo αντικείμενο του ΠΜΣ (10%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%), την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%), επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, εργασίες, συμπληρωματικά πτυχία, συστατικές επιστολές, γνώση αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας κ.α.) (10%) και την προσωπική συνέντευξη (40%).

   Πληροφορίες:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Γραμματεία (ΠΜΣ) Master ISICG/TIM
   Αγ. Σπυρίδωνος & Παλληκαρίδη, 122 43 Αιγάλεω Τηλ.: 210 5385312, Fax: 210 5910975, e-mail: [email protected]
   Ιστοσελίδα του ΠΜΣ Master ISICG/TIM: http://master-isicg.uniwa.gr Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Νικόλαος Βασιλάς, Καθηγητής
   Τηλ. 210 5385827 | email: [email protected] Αν. Δ/ντης, Υπεύθυνος για το πρόγραμμα κοινών διδακτορικών:
   Γεώργιος Μιαούλης, Καθηγητής
   Τηλ. 210 5385852 | email: [email protected]

   Παιδαγωγικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Βουλόδημος, Επίκουρος Καθηγητής
   Τηλ. 210 5385814 | email: [email protected]
   Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής                                             Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
   Κωνσταντίνος Μουτζούρης                                                                        Νικόλαος Βασιλάς
   Ομότιμος Καθηγητής                                                                                      Καθηγητής

  • Κάθε φοιτητής στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email