Πληροφορική (M.Sc. in Informatics)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» έχει ως αντικείμενο την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων στις αρχές και μεθοδολογίες εφαρμογής της σύγχρονης επιστήμης της Πληροφορικής,

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» θεραπεύει σύγχρονα ζητήματα τεχνολογίας και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής σε άλλες σύγχρονες επιστήμες. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής και των εφαρμογών της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Πληροφορική» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2022. 

   Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής και όχι κατ’ ανάγκη άμεσα συναφών με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο σκοπός του ΠΜΣ συνδέεται άμεσα με την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης της Πληροφορικής σε άλλες ειδικότητες επιστημών καθώς και την τροφοδότηση της ίδιας της Πληροφορικής με νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών. 

   Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δύο ετών που ισοδυναμούν με 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πληροφορική». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και 30 Ιουνίου 2020 και 15 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/request1.php και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο τους στο email [email protected]. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. 

   Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

   • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος: http://www.cs.unipi.gr/ (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. 
   • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης από υποψήφιο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής, η Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης Αγγλικής του υποψηφίου. 
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου. 
   • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου. 
   • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου. 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
   • Δύο Συστατικές Επιστολές 

   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ «Πληροφορική» http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=61&Itemid=627&lang=el 

   Κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση και κατάταξη υποψηφίων του ΠΜΣ «Πληροφορική» 

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα: 

   1. Βαθμός πτυχίου (20%)
   2. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ (20%)
   3. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (20%)
   4. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη (5%)
   5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%)
   6. Συνέντευξη (30%) 

   Διεύθυνση Π.Μ.Σ «Πληροφορική»
   Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 Γραμματεία Π.Μ.Σ «Πληροφορική» 5ος όροφος Γραφείο 503 Τηλ 210 – 4142105, 210 – 4142263 Φαξ 210- 414 2264 Email: [email protected] 

  • Τα μαθήματα ΠΜΣ έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να παρέχουν μια πλήρη βασική γνώση της επιστήμης της πληροφορικής σε κάθε υποψήφιο.

   Τόσο τα διδασκόµενα µαθήµατα κορµού, όσο και τα κατ’ επιλογήν µαθήµατα, έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να προσφέρουν στο µεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της Πληροφορικής και ειδικότερα των εφαρµογών της που αφορούν σε άλλες επιστήµες.

   Κάθε µάθηµα διδάσκεται σε 30 ώρες και ισοδυναµεί µε τρεις (3) διδακτικές µονάδες. Η Μεταπτυχιακή διατριβή ισοδυναµεί µε είκοσι (20) διδακτικές µονάδες.

   Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Πληροφορική», έχει ως ακολούθως:

   Μαθήματα 1ου εξαμήνου (Συνοπτικά)

   Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

   Μαθήματα 2ου εξαμήνου (Συνοπτικά)

   Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

   Μαθήματα 3ου εξαμήνου (Συνοπτικά)

   Απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) µαθηµάτων κορµού και ενός (1) µαθήµατος επιλογής εκ των προσφεροµένων.

   Μαθήματα 4ου εξαμήνου (Συνοπτικά)

   Απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) εκ των προσφεροµένων µαθηµάτων επιλογής καθώς και η συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email