Πληροφορική και Τηλεματική

 • xarokopeio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεµατική» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σε ειδικά θέµατα και εφαρµογές της  Πληροφορικής και της Τηλεµατικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της ανάλυσης και διαχείρισης δεδοµένων και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων προς όφελος των οργανισµών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίνεται έµφαση στους τοµείς της Τηλεµατικής, οι οποίοι σχετίζονται µε τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιµέρους εφαρµογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονοµία, την υγεία και στις µεταφορές

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλει υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις:

   1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
   2. Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
   3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

   Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησής. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό τής Πληροφορικής και τής Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων τής ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων τής αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 24 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2020 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ 

   Δικαιολογητικά:

   ✓ Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων τής αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισής από αρμόδια αρχή.

   ✓ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

   ✓ Περίληψή διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.

   ✓ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   ✓ Έως δυο (2) συστατικές επιστολές.

   ✓ Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ. (εάν υπάρχουν).

   ✓ Βεβαίωσή σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

   ✓ Τεκμηρίωσή επαρκούς γνώσης τής Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησής σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

   ✓ Φωτοτυπία δυο όψεων τής αστυνομικής ταυτότητας.

   ✓ Οποιοδήποτε στοιχειό μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψήφιου.

   Στη διαμόρφωσή τής τελικής βαθμολογίας και κατάταξής των υποψήφιων συμβάλλουν:

   • βαθμός πτυχίου
   • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνσή που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος
   • διπλωματική εργασία
   • σχετική επαγγελματική εμπειρία
   • δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις
   • συνέντευξή
   • συστατικές επιστολές

   Βάση του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ ή χρονική διάρκεια φοίτησής για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:

   • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησής σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή τής διπλωματικής εργασίας, την παρακολούθησή του Σεμινάριού και την εκπόνησή πρακτικής άσκησής (προαιρετικά) ή ελαIχιστή και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα ή μεγίστη,
   • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησής σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα ή ελαχίστη και σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα ή μεγίστη.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 2.800 ευρώ για το σύνολο τής διάρκειας φοίτησής. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησής, προσφέρονται συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσής σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτησή για απαλλαγή από την υποχρέωσή καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα ούσας ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

   Για οποιαδήποτε διευκρίνισή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τήλε. 210-9549402/444, email: [email protected]) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dit.hua.gr/index.php/el/.

    

  • Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση του σπουδαστή στα έξι (6) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ΄επιλογή μαθήματα από τα έξι (6) προσφερόμενα, καθώς και η επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

   Οι παρουσίες στις διαλέξεις και τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές. Η αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται με άριστα το 10. Επιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση όταν ο φοιτητής λαμβάνει τουλάχιστον 6 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Σε κάθε μάθημα η εξέταση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου διδακτικού εξαμήνου. Η διαδικασία εξέτασης αποτελεί ευθύνη του διδάσκοντα ή των διδασκόντων του μαθήματος και κοινοποιείται με την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος.

    


   Κατεύθυνση 1η: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

   1ο Εξάμηνο

   1. Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό
   2. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
   3. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
   4. Μάθημα Επιλογής Α1
   5. Μάθημα Επιλογής Α2

   Μάθημα Επιλογής (A1,A2)

   1. Υπολογισμός και Βελτιστοποίηση
   2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών
   3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   4. Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων

   2ο Εξάμηνο

   1. Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
   2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Τηλεματικής
   3. Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
   4. Μάθημα Επιλογής Α3
   5. Μάθημα Επιλογής Α4

   Μαθήματα Επιλογής (Α3-Α4)

   1. Διάχυτα και Eνσωματωμένα Συστήματα
   2. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής (Α και Β)
   3. Νέες Τεχνολογίες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
   4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στον Ιστό των Πραγμάτων

   Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


   Κατεύθυνση 2η: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής

   1. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
   2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών
   3. Ανάλυση Δεδομένων
   4. Μάθημα Επιλογής Β1
   5. Μάθημα Επιλογής Β2

   Μαθήματα Επιλογής (Β1-Β2)

   1. Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό
   2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   3. Δίκαιο της Πληροφορίας
   4. Δορυφορικά Δίκτυα

   2ο Εξάμηνο

   1. Δίκτυα Οπτικών Ινών
   2. Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων
   3. Τεχνοοικονομική Αποτίμηση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών
   4. Μάθημα Επιλογής Β3
   5. Μάθημα Επιλογής Β4

   Μαθήματα Επιλογής (Β3-Β4)

   1. Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα
   2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Τηλεματικής
   3. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής(Α και Β)
   4.        Mάρκετινγκ τεχνολογικών υπηρεσιών και προϊόντων

   Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


   Κατεύθυνση 3η: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

   1ο Εξάμηνο

   1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   2. Μέθοδοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
   3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   4. Μάθημα Επιλογής Γ1
   5. Μάθημα Επιλογής Γ2

   Μαθήματα Επιλογής (Γ1-Γ2)

   1. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
   2. Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
   3. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
   4. Δίκαιο της Πληροφορίας

   2ο Εξάμηνο

   1. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
   2. Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων
   3. Ποσοτικές Μέθοδοι, Προσομοίωση και Λήψη Αποφάσεων
   4. Μάθημα Επιλογής Γ3
   5. Μάθημα Επιλογής Γ4

   Μαθήματα Επιλογής (Γ3-Γ4)

   1. Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
   2. Μάρκετινγκ Tεχνολογικών Υπηρεσιών και Προϊόντων
   3. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής(Α και Β)
   4. Διαχείριση Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

   Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email