Loading...

Πληροφορική και Τηλεματική

 • xarokopeio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεµατική» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σε ειδικά θέµατα και εφαρµογές της  Πληροφορικής και της Τηλεµατικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της ανάλυσης και διαχείρισης δεδοµένων και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων προς όφελος των οργανισµών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίνεται έµφαση στους τοµείς της Τηλεµατικής, οι οποίοι σχετίζονται µε τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιµέρους εφαρµογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονοµία, την υγεία και στις µεταφορές

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

   1.  Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού 
   2.  Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
   3.  Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

   Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60). 

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 17 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2019 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/ 

   Δικαιολογητικά: 

   ✓ Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή. 

   ✓ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

   ✓ Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται. 

   ✓ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

   ✓ Έως δύο (2) συστατικές επιστολές. 

   ✓ Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν). 

   ✓ Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει). 

   ✓ Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

   ✓ Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

   ✓ Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου. 

   Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν: 

   • βαθμός πτυχίου 
   • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος 
   • διπλωματική εργασία 
   • σχετική επαγγελματική εμπειρία 
   • δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις, 
   • συνέντευξη 
   • συστατικές επιστολές 

   Βάση του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται: 

   • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, την παρακολούθηση του Σεμιναρίου και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (προαιρετικά) η ελάχιστη και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη, 
   • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη. 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 2800 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης, προσφέρονται συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017. 

   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549402, fax 210-9549401, email: [email protected]) καθώς και στην ιστοσελίδα https://msc.dit.hua.gr. 

  • Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση του σπουδαστή στα έξι (6) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ΄επιλογή μαθήματα από τα έξι (6) προσφερόμενα, καθώς και η επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

   Οι παρουσίες στις διαλέξεις και τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές. Η αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται με άριστα το 10. Επιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση όταν ο φοιτητής λαμβάνει τουλάχιστον 6 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Σε κάθε μάθημα η εξέταση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου διδακτικού εξαμήνου. Η διαδικασία εξέτασης αποτελεί ευθύνη του διδάσκοντα ή των διδασκόντων του μαθήματος και κοινοποιείται με την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος.

    


   Κατεύθυνση 1η: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

   1ο Εξάμηνο

   1. Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό
   2. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
   3. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
   4. Μάθημα Επιλογής Α1
   5. Μάθημα Επιλογής Α2

   Μάθημα Επιλογής (A1,A2)

   1. Υπολογισμός και Βελτιστοποίηση
   2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών
   3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   4. Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων

   2ο Εξάμηνο

   1. Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
   2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Τηλεματικής
   3. Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
   4. Μάθημα Επιλογής Α3
   5. Μάθημα Επιλογής Α4

   Μαθήματα Επιλογής (Α3-Α4)

   1. Διάχυτα και Eνσωματωμένα Συστήματα
   2. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής (Α και Β)
   3. Νέες Τεχνολογίες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
   4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στον Ιστό των Πραγμάτων

   Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


   Κατεύθυνση 2η: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής

   1. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
   2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών
   3. Ανάλυση Δεδομένων
   4. Μάθημα Επιλογής Β1
   5. Μάθημα Επιλογής Β2

   Μαθήματα Επιλογής (Β1-Β2)

   1. Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό
   2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   3. Δίκαιο της Πληροφορίας
   4. Δορυφορικά Δίκτυα

   2ο Εξάμηνο

   1. Δίκτυα Οπτικών Ινών
   2. Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων
   3. Τεχνοοικονομική Αποτίμηση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών
   4. Μάθημα Επιλογής Β3
   5. Μάθημα Επιλογής Β4

   Μαθήματα Επιλογής (Β3-Β4)

   1. Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα
   2. Προγραμματισμός Εφαρμογών Τηλεματικής
   3. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής(Α και Β)
   4.        Mάρκετινγκ τεχνολογικών υπηρεσιών και προϊόντων

   Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


   Κατεύθυνση 3η: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

   1ο Εξάμηνο

   1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   2. Μέθοδοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
   3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   4. Μάθημα Επιλογής Γ1
   5. Μάθημα Επιλογής Γ2

   Μαθήματα Επιλογής (Γ1-Γ2)

   1. Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
   2. Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
   3. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
   4. Δίκαιο της Πληροφορίας

   2ο Εξάμηνο

   1. Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
   2. Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων
   3. Ποσοτικές Μέθοδοι, Προσομοίωση και Λήψη Αποφάσεων
   4. Μάθημα Επιλογής Γ3
   5. Μάθημα Επιλογής Γ4

   Μαθήματα Επιλογής (Γ3-Γ4)

   1. Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
   2. Μάρκετινγκ Tεχνολογικών Υπηρεσιών και Προϊόντων
   3. Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής(Α και Β)
   4. Διαχείριση Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας

   Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Έρευνας, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεματικής

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ