Loading...

Πληροφοριακά Συστήματα – MSc in Information Systems

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2850
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα «Πληροφοριακά Συστήματα» και ειδικότερα η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των νέων επιστημόνων, πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και η προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων.

   Σε μια εποχή όπου οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και όπου οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι ραγδαίες με σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και γενικά η αξιοποίηση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που να  αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και να έχουν την ικανότητα να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα. 

   Το ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα” παρέχεται απο το Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς.


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   MSc «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – INFORMATION SYSTEMS».

   Πληροφορίες:
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Πληροφοριακά Συστήματα».

   • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.
   • Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   • Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα. Έναρξη μαθημάτων: 11/10/2019
   • Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική, είναι επιθυμητή όμως και η γνώση της Αγγλικής.
   • Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., ο βαθμός και το αντικείμενο της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και η τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ.Β΄ 3100/31.07.2018) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

   Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

   • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 950€ ανά εξάμηνο,
   • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 475€ ανά εξάμηνο

   Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

   Το επίπεδο γλωσσομάθειας – σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) – που απαιτείται ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β1 (μέτρια γνώση) για την Αγγλική. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΔΙΠΑΕ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

   Δικαιολογητικά:
   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

   • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας.
   • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
   • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στη χειμερινή εξεταστική περίοδο).
   • Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό Σημείωμα.

   Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

   • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
   • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

   Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση,οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

   Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα»
   Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
   Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
   Άγιος Λουκάς
   65404, Καβάλα
   τηλ. 6949089807, 2510 462325, 2510 462312

   έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019 (παράταση) ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

  • Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

   (Information Systems and Digital Innovation)

   7.5
   2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

   (Information Systems Design and Development)

   7.5
   3 Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

   (Financial Information Systems)

   7.5
   4 Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη

   (Expert Systems –  Artificial Intelligence)

   7.5
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

   (Enterprise Resource Planning Systems)

   7.5
   2 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

   (Web Programming)

   7.5
   3 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου

   (Decision Support and Management Control Systems)

   7.5
   4 Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

   (Data Analysis and Research Methods)

   7.5
   ΣΥΝΟΛΟ 30

    Γ΄ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία

    
   Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος  – Σεπτέμβριος).

   Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

   (Information Systems and Digital Innovation)

   7.5
   2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

   (Information Systems Design and Development)

   7.5

   Β΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

   (Enterprise Resource Planning Systems)

   7.5
   2 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

   (Web Programming)

   7.5

    Γ΄ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

   (Financial Information Systems)

   7.5
   2 Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη

   (Expert Systems –  Artificial Intelligence)

   7.5

   Δ΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου (Decision Support and Management Control Systems) 7.5
   2 Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

   (Data Analysis and Research Methods)

   7.5

   Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνα

   Διπλωματική Εργασία

    
   Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος  – Σεπτέμβριος).
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ