Πληροφοριακά Συστήματα – MSc in Information Systems

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,850€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα «Πληροφοριακά Συστήματα» και ειδικότερα η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των νέων επιστημόνων, πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και η προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων.

   Σε μια εποχή όπου οι οικονομικοί οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και όπου οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι ραγδαίες με σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και γενικά η αξιοποίηση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που να  αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και να έχουν την ικανότητα να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα. 

   Το ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα” παρέχεται απο το Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – INFORMATION SYSTEMS» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Πληροφορίες:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Πληροφοριακά Συστήματα».

   • Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.
   • Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   • Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα. Έναρξη μαθημάτων: 15/10/2020
   • Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, η βαθμολογία στα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μαθήματα, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   • Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση της Ελληνικής και μιας ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β1 (μέτρια γνώση) για την ξένη γλώσσα. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΔΙΠΑΕ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3801/τ.Β΄/15-10-2019) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

   Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:.

   • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 950€ ανά εξάμηνο,
   • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 475€ ανά εξάμηνο

   Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

   Δικαιολογητικά:

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

   • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας.
   • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
   • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στη χειμερινή εξεταστική περίοδο).
   • Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό Σημείωμα.

   Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

   • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
   • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
   • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

   Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα»
   Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
   Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
   Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα
   τηλ. 6949089807, 2510 462395, 2510 462325

   έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα: http://mais.ihu.gr.

  • Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

   (Information Systems and Digital Innovation)

   7.5
   2Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

   (Information Systems Design and Development)

   7.5
   3Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

   (Financial Information Systems)

   7.5
   4Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη

   (Expert Systems –  Artificial Intelligence)

   7.5
   ΣΥΝΟΛΟ30

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

   (Enterprise Resource Planning Systems)

   7.5
   2Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

   (Web Programming)

   7.5
   3Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου

   (Decision Support and Management Control Systems)

   7.5
   4Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

   (Data Analysis and Research Methods)

   7.5
   ΣΥΝΟΛΟ30

    Γ΄ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία

    
   Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος  – Σεπτέμβριος).

   Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

   (Information Systems and Digital Innovation)

   7.5
   2Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

   (Information Systems Design and Development)

   7.5

   Β΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

   (Enterprise Resource Planning Systems)

   7.5
   2Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

   (Web Programming)

   7.5

    Γ΄ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα

   (Financial Information Systems)

   7.5
   2Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη

   (Expert Systems –  Artificial Intelligence)

   7.5

   Δ΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοικητικού Ελέγχου (Decision Support and Management Control Systems)7.5
   2Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι Έρευνας

   (Data Analysis and Research Methods)

   7.5

   Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνα

   Διπλωματική Εργασία

    
   Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος  – Σεπτέμβριος).
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email