Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες (M.Sc in Information Systems and Services)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι αντικειμενικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι:
   (i) Η παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και η μεταλαμπάδευση βέλτιστων πρακτικών στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
   (ii) Η προαγωγή της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής επιστημονικής έρευνας μέσω της θεωρίας και της πράξης.
   (iii) Η διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων, οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
   (iv) Η εξωστρέφεια μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που εξειδικεύονται στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
   (v) Η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών για τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
   (vi) Η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

   ♦ Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems),
   ♦ Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική
   (Big Data and Analytics), και
   ♦ Πληροφορική Διακυβέρνηση
   (IT Governance)

   Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

   Μέρος του ΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως κατά τις κείμενες διατάξεις. 

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μάϊου 30η Σεπτεμβρίου  2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

   (i) Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μετά των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/ (προτεινόμενος τρόπος). Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των σχετικών δικαιολογητικών, ή απουσίας αυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 203), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

   (ii) Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS- WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr/msc_dss/documents/. Η κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσική παρουσία γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 203), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Αίτηση υποψηφιότητας.
   – Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   – Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία 
   να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
   – Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
   – Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της 
   αλλοδαπής.
   – Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   – Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση 
   αλλοδαπών υποψηφίων).
   – Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας 
   (εάν υπάρχουν).
   – Δύο (2)
   συστατικές επιστολές.
   – Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] 
   αντίγραφα).
   – Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   – Μία (1) φωτογραφία. 

  • 1. Το ΠΜΣ διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:
   ♦ Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
   ♦ Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
   ♦ Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

   2. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης διακρίνεται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από ένα σύνολο σχετικών μαθημάτων και από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ). Εκτός της θεωρητικής διδασκαλίας στους φοιτητές του ΠΜΣ παρέχονται, προαιρετικά και σε όποια μαθήματα απαιτείται, σεμιναριακά, φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα. Επίσης, μπορεί να παρέχονται μαθήματα σε βασικά αντικείμενα πληροφορικής εκτός του προγράμματος σπουδών.

   3. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατόπιν πρότασης της ΣΕ-ΠΜΣ μπορεί να γίνει είτε τροποποίηση του προγράμματος σπουδών είτε ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μεταξύ εξαμήνων. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών μιας ειδίκευσης μπορεί να αποφασιστεί η αντιστοίχιση μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών με μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος κατόπιν πρότασης της ΣΕ-ΠΜΣ.

   4. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, έχει ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)

   2. Ειδίκευση: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)

   3. Ειδίκευση: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email