Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρθρώνεται σε τρεις (3) κατευθύνσεις που έχουν ως στόχο αντίστοιχα: 1. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Οικολογίας, Βιολογίας της Διατήρησης, και Περιβαλλοντικών/Οικολογικών Οικονομικών κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. 2. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Οικολογικής Μηχανικής, Ενέργειας και Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής 3. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες μέσω εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος: • Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών και των πλανητικών περιβαλλοντικών αλλαγών. • Στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολιτικής και τεχνολογίας. • Στη διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσής του.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» (ΦΕΚ 2548/τ.Β΄/27.06.2019), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» με τρεις Κατευθύνσεις:

   1) Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας (Environmental Policy and Biodiversity Conservation)
   2) Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Ecological Engineering, Energy and Climate Change)
   3) Research in Environmental Sciences (Έρευνα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος)

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Πλανητικής Περιβαλλοντικής Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, με εξειδίκευση στα πεδία: (α) της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Οικολογίας, της Βιολογίας της Διατήρησης και των Περιβαλλοντικών/Οικολογικών Οικονομικών, (β) της Οικολογικής Μηχανικής, της Ενέργειας και των Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής και (γ) στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, μέσω της εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας.

   Απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Θετικών, Γεωπονικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιστημών, και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχων άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι/ες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) από τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄), από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (άρθρ. 1. Παρ. ε του Ν. 3883/2010). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄), από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (άρθρο 69 παρ. 14 Ν. 4249/2014 2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014), από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018) και οι κάτοχοι Διπλώματος Α’ τάξης από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Ν. 3450/2006 – ΦΕΚ Α 64 30 3 2006). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι/τες των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Α΄ εξάμηνο του Π.Μ.Σ.

   Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, που συνδυάζει δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος (Μυτιλήνη). Συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, πραγματοποιούνται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου, κύκλοι εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος. Τις υπόλοιπες εβδομάδες πραγματοποιούνται απογευματινά μαθήματα με χρήση σχετικής πλατφόρμας που υποστηρίζει την εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Είναι επιτρεπτές δύο (2) απουσίες ανά μάθημα για το σύνολο των εβδομάδων του κάθε μαθήματος. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες της εισαγωγικής εβδομάδας κάθε εξαμήνου, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

   Για τις Κατευθύνσεις 1 και 2, η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ⎯μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Για την Κατεύθυνση 3 η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική ⎯μέρος των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην Ελληνική κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα και των τριών Κατευθύνσεων συμπεριλαμβάνει την υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής) το Φεβρουάριο 2022. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την Κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Οι ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι α) η κατοχή πτυχίου/διπλώματος Α’ κύκλου σπουδών και β) η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 για τις Κατευθύνσεις 1 και 2 ή μίας άλλης γλώσσας πέραν της αγγλικής για την Κατεύθυνση 3 (π.χ. ελληνικής ή άλλης ξένης γλώσσας).

   Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί́σε δυο στάδια: αρχικά́οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί είτε με φυσική́παρουσία στην έδρα του Τμήματος είτε διαδικτυακά́ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα. Η προσωπική συνέντευξη του/της κάθε υποψήφιου/ας θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη (έδρα του Τμήματος) στις 24 Σεπτεμβρίου 2020. Η προσωπική συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι υποψήφιοι/ες να συμπεριλάβουν στα προσωπικά στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος την κωδική ονομασία τους στο Skype. Τα μαθήματα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου 2020.

   Σε περίπτωση μη κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από τον/την υποψήφιο/α, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) για τις Κατευθύνσεις 1 και 2 δύναται να διαπιστωθεί μετά από γραπτή εξέταση των υποψήφιων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης, στην Αγγλική. Διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας στα αγγλικά θα κοινοποιηθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία στους/στις ενδιαφερόμενους/νες που δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

   Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

   • Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος και η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Η επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)
   • Η ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα που είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο
   • Οι συστατικές επιστολές
   • Η γενικότερη παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf:

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Σε περίπτωση τελειόφοιτου/της, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών.
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
   8. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον/την υποψήφιο/α, στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα «Ναυτίλος»
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής/επιπέδου Β2 και ανωτέρω για τους/τις υποψήφιους/ες και των τριών Κατευθύνσεων και επιπροσθέτως για τους/τις υποψήφιους/ες της Κατεύθυνσης 3 τεκμηρίωση γνώσης μιας άλλης γλώσσας (π.χ. ελληνικής ή άλλης ξένης γλώσσας).
   10. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες που υποβάλλουν αίτηση στις Κατευθύνσεις 1 και 2 του Π.Μ.Σ.). Τα αποδεικτικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας είναι τα παρακάτω:
    • όταν ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού
    • όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής
    • όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
    • όταν ο/η υποψήφιος/α κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς/ές.
   11. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

   Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους συντάκτες τους ηλεκτρονικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. ([email protected]) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Ξενία, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη).

   Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται χωριστά από την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 1.500€ και καταβάλλονται σε δόσεις, ως ακολούθως: (α) Πρώτη δόση ύψους 500€ με την εγγραφή. Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης, (β) δεύτερη δόση ύψους 500€ έως τις 28/02/2021 και (γ) τρίτη δόση ύψους 500€ έως τις 30/6/2021. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

   Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017). Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία» (https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/planitiki-perivallon/) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και πιο συγκεκριμένα:

   Για την Κατεύθυνση 1: https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/perivalontiki-politikidiatirisi-biopoikilotitas/
   Για την Κατεύθυνση 2: https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixanikiklimatiki-allagi-2/
   Για την Κατεύθυνση 3: https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/m-sc-environmentalsciences/
   Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. +30 22510 36212 και 36246 και μέσω email, στη διεύθυνση: [email protected]

  • Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

   Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό – εαρινό – χειμερινό). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

   Α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) μαθημάτων στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

   Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5)μαθημάτων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

   Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται δέκα (10) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.) και αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον διδακτικό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο συνολικός φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ κυμαίνεται μεταξύ 2.250-2.700 ωρών (90 ECTS x 25-30 ώρες/ECTS).

   Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων με ποσοστό έως 50% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4559/2018). Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

   Α’ Εξάμηνο

   • Βιοσφαιρικές Διεργασίες 6 ECTS
   • Οικολογία: Θεωρία 6 ECTS
   • Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 6 ECTS
   • Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων  6 ECTS
   • Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης 6 ECTS
   • Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά  6 ECTS
   • Περιβαλλοντική Πολιτική 6 ECTS
   • Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών  6 ECTS
   • Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ   6 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  30 ECTS

   Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

   Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα από τα δεκαπέντε (15) που προσφέρονται συνολικά,  ανάλογα με την απόφαση της Συνέλευσης, την πιθανή εκπαιδευτική άδεια διδασκόντων και την εν γένει διαθεσιμότητα αυτών – περίπτωση ανάληψης διοικητικών και άλλων θέσεων.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχονται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

   α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των επτά (7) προσφερόμενων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

   Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

   Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

   Όλα τα μαθήματα έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται  δέκα (10) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.) και αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον διδακτικό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο συνολικός φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ κυμαίνεται μεταξύ 2.250-2.700 ωρών (90 ECTS x 25-30 ώρες/ECTS).

   To 50% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνού θα διδαχθούν δια ζώσης, ενώ το 50% με εξ’ αποστάσεως μέσα διδασκαλίας.

   Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

   Α’ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑTA ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8)

   • Περιβαλλοντική Υδραυλική 6 ECTS
   • Εφαρμοσμένη Οικολογία 6 ECTS
   • Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων 6 ECTS
   • Οικολογική Μηχανική Α 6 ECTS
   • Κλιματική Αλλαγή 6 ECTS
   • Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων: Αρχές και Σχεδιασμός 6 ECTS
   • Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8)

   • Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας 6 ECTS
   • Οικολογική Μηχανική Β 6 ECTS
   • Ρύπανση Υδάτων: Έλεγχος και Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ποιότητας 6 ECTS
   • Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 6 ECTS
   • Οικονομικά Περιβάλλοντος 6 ECTS
   • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Δυναμικό, Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα, Εφαρμογές 6 ECTS
   • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 6 ECTS
   • Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 6 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  30 ECTS

   Research in Environmental Sciences

   The post-graduate course’ direction aims to train students in environmental sciences through taught courses and applied research (90 ECTS) and lasts for a minimum of three academic semesters.

   The first semester includes taught courses on (a) Research Methods, (b) Research Design: methods and strategies, and (c) Advanced Seminars with one of the Department’s three sections (Environmental Engineering & Science; Applied Ecology; or, Environmental Social Sciences and Humanities).

   For the next two semesters the students will undertake their individual research with the aim of producing and delivering: (a) an original research paper which will be submitted for publication at an international research journal (b) a written thesis which will be submitted to the Department of Environment, University of the Aegean. During the research semester students may be located wherever it is deemed appropriate.

   The undertaken research should fall within one of the following, Departmental research foci:

   • Environmental Pollution and Ecotoxicology
   • Wastewater Treatment and Valorization
   • Water resources
   • Energy and Climate Change
   • Biodiversity and Conservation
   • Ecology and Ecosystem Management
   • Environmental Communication
   • Environmental Politics, Policy and Sociology
   • Corporate Social Responsibility
   • Environmental Management Systems
   • Sustainability Reporting
   • Regional Planning and Sustainable Impact Assessment (in islands)
   • Sustainable Tourism and Destination (in islands)
   • Integrated environmental assessment (in islands)

   First Semester

   • Research Methods 10 ECTS
   • Research Design: methods and strategies 10 ECTS
   • Special Topics in Applied Ecology 10 ECTS
   • Special Topics in Environmental Social Sciences and Humanities 10 ECTS
   • Special Topics in Environmental Engineering & Science 10 ECTS

   Second Semester

   • Starting the Dissertation thesis – Extended Literature review, Problem selection and relevance to existing practices/knowledge 15 ECTS
   • Developing the experimental desing – theoretical framework, Preparing the research methodology – Identification and management of research problems, Pilot study 15 ECTS

   Third Semester

   • Completion of Dissertation thesis 15 ECTS
   • Writing of scientific paper 15 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία

   1. Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email