Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού (MasterofArts (MA) in Sources, Worship, andtheIntercultura Life of Christianity)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,920€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» έχει ως ερευνητικό αντικείμενο σπουδής τις Πηγές, τη Λατρεία καθώς επίσης και την πολιτισμική έκφραση των ποικίλων πτυχών του διαπολιτισμικού βίου του Χριστιανισμού.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των πηγών, της βιβλικής, ιστορικής, λατρευτικής, αισθητικής καθώς επίσης και της πατερικής θεολογικής έκφρασης στο διαπολιτισμικό-χριστιανικό πλαίσιο. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Πηγές, την Λατρεία και τον Διαπολιτισμικό Βίο του Χριστιανισμού» (Master of Arts (MA) in Sources, Worship and Intercultural Life of Christianity)» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή εξήντα (60) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Πηγές, Λατρεία και ∆ιαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» (ΦΕΚ 200/01.02.2019 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για την απόκτηση ∆ιπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) στις «Πηγές, την Λατρεία και τον ∆ιαπολιτισμικό Βίο του Χριστιανισμού» (MasterofArts (MA) inSources, Worship, andtheInterculturalLifeofChristianity) στις παρακάτω Ειδικεύσεις: 

   1. Βίβλος και ∆ιαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου / Bible and the Mediterranean Intercultural Life
   2. Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και ∆ογματική Θεολογία / Patrology, Church Literature, Church History, and Dogmatic Theology
   3. Λειτουργική-Αγιολογία / Liturgics-Hagiology

   Η Ειδίκευση Βίβλος και ∆ιαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου περιέχει τη Θεματική ενότητα: Βίβλος και ∆ιαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου.
   Η Ειδίκευση
   Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και ∆ογματική Θεολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και ∆ογματική Θεολογία, Β: Εκκλησιαστική Ιστορία.
   Η Ειδίκευση
   Λειτουργική-Αγιολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας, Β: Αγιολογία, Γ: Υμνολογία. 

   (Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας) στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://machristianity.soctheol.uoa.gr/spoydes.html

   Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης. 

   Υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ.
   Στο Π.Μ.Σ. «Πηγές, Λατρεία και ∆ιαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Θεολογικών Σχολών καθώς επίσης και όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι/ες Τμημάτων AΤΕΙ. Γίνονται επίσης δεκτοί/ες και απόφοιτοι/ες των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ∆ΟΑΤΑΠ. 

   Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού.

   Γίνονται δεκτοί/ες ως υπεράριθμοι/ες υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας ∆ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.).

   Το ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και ∆ιαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» θα δέχεται εξήντα (60) φοιτητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος. 

   Για την επιλογή συνεκτιμώνται: 

   – Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20% 

   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ [εδώ συνυπολογίζεται και η επίδοση σε ∆ιπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α ́ κύκλο σπουδών] σε ποσοστό (15%), – Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό (10%) ως εξής: [Β2 5%, Γ1 7%, Γ2 10%],

   – Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό (5%) ως εξής: [Β2 2,5%, Γ1 3,5%, Γ2 5%],

   – Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%) 

   – Κατοχή πτυχίου Β ́ ή Γ ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)

   – Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5% – Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό (20%), 

   – Απόδοση σε γραπτό κείμενο για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15% 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά 

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε προθεσμία που ορίζεται κατά την Προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία, υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (μαζί με την αναγνώριση του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Λοιποί τίτλοι σπουδών (μαζί με την αναγνώρισή τους από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, καταθέτουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
   5. ∆ημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Αντίτυπα δημοσιευμάτων τους
   8. Πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Θα εκτιμηθεί η πιστοποιημένα καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας.
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
   10. ∆ύο συστατικές επιστολές
   11. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν, όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
   12. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ιες όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά τους οφείλουν να είναι μεταφρασμένα από το μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας ∆ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.
   13. Οι υποψήφιοι/ες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Σημείωση:
   1.
   Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο σε μία Ειδίκευση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
   2.Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, κατατίθεται βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   3. Κανένας φάκελος υποψηφίου δεν θα εξετασθεί εάν δεν είναι πλήρης και εάν έχει σταλεί εκπρόθεσμα.
   4. Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται.

   Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019) στη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝ Ν, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ» Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια,Τηλ. 210-7275847, 210-7275823 

   Χρόνος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

   Αναλυτικά η προκήρυξη

  • H έναρξη των σπουδών του ΠΜΣ πραγματοποιείται το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκο ύ έτους.
   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτές κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και λαμβάνει επίσης τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
   1. Εννέα (9) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του οφείλει να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα μιας από τις θεματικές ενότητες των Ειδικεύσεων του ΠΜΣ.

   2. Φροντιστηριακές εργασίες: Οι φροντιστηριακές εργασίες είναι δύο κατηγοριών (α) υποχρεωτικές και (β) προαιρετικές. Ο μεταπτυχιακός φοιτητές καλείται να συγγράψει τέσσερις (4) φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες σε μαθήματα της θεματικής ενότητας που επέλεξε και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι υποχρεωτικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στη θεματική ενότητα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το έξι και μισό (6,5).
   Οι προαιρετικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στη θεματική ενότητα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Οι διδάσκοντες υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την κατάθεση των εργασιών να παραδίδουν τη βαθμολογία των εργασιών αυτών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλαμβάνεται του θέματος τριμελής επιτροπή από διδάσκοντες της ειδίκευσης/ή του ΠΜΣ. Οι φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφονται στην ελληνική γλώσσα ή σε ειδικές περιπτώσεις σε μια από τις τρεις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης ή και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3,αρ. 30, ν. 4485/2017).

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρία (3) εξάμηνα, πραγματοποιούνται κυρίως σε εβδομαδιαία βάση, διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και είναι πρωινά και απογευματινά σε ποσοστό περίπου 50%-50%. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε μάθημα λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε ένα από τα Α, Β και Γ εξάμηνα ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να συγκεντρώσει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Δ εξάμηνο λαμβάνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   1. Ειδίκευση: Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου

   2. Ειδίκευση: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία
   Θεματική ενότητα Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και Δογματική Θεολογία

   • Θεματική ενότητα Β: Εκκλησιαστική Ιστορία

   3. Ειδίκευση: Λειτουργική – Αγιολογία
   • Θεματική ενότητα Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας

   • Θεματική ενότητα Β: Αγιολογία

   • Θεματική ενότητα Γ: Υμνολογία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού (MasterofArts (MA) in Sources, Worship, andtheIntercultura Life of Christianity)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email