Περιβαλλοντική Μηχανική

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» προσφέρει τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

   Ειδίκευση Α: «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»: Όπου οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

   Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»: Όπου οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, σχεδιασμό ενεργειακών συστήματων αντιμετώπισης, και προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

    

   Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός

   Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   α) η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της,

   β) η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Environmental Engineering) και

   γ) η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο φοιτητών καθώς και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά εξειδικευμένου έργου, τη διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να μελετήσουν και να επιλύσουν σύνθετα και απρόβλεπτα προβλήματα της Μηχανικής του Περιβάλλοντος με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση τους. Ειδικότερα ανά
   κατεύθυνση οι απόφοιτοι επιδιώκεται:

   • Να αποκτήσουν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και υγρών αποβλήτων, και να μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας,να αποκτήσουν την ικανότητα να εκπονούν μελέτες και έρευνα σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών,
   • Να επιλύσουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να σχεδιάσουν ενεργειακά συστήματα αντιμετώπισης, να προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

    

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2019-20)

   Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2458/τ.Β΄/27-6-2018:Επανίδρυση του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Μηχανική» (Environmental Engineering), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν τα κάτωθι στοιχεία για την αίτηση αποδοχής στο Π.Μ.Σ. στο ακαδ. έτος 2019-2020:

   1. Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυμητή ερευνητική κατεύθυνση.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
   6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
   7. Λίστα διακρίσεων, υποτροφιών και δημοσιεύσεων
   8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν.
   9. Σημείωμα στην αγγλική στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
   10. Δύο συστατικές επιστολές

   Οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να κατατεθούν μέσα από το on line application system (https://e-graduate.tuc.gr). Στην αίτηση ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του υποψήφιου.

   Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, την άριστη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.

   Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 31η Ιουλίου 2019.

   Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2019 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

   Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37781, 37788
   καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.

    

   O Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

   Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης

  • Τα μαθήματα του ΠΜΣ που θα διδαχθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά ειδίκευση και εξάμηνο.

   Ειδίκευση:

   ΜΔΕ Ειδίκευση Α: Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων

   ΜΔΕ Ειδίκευση Β: Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

   Ειδίκευση Α: Χειμερινό 2019-20

   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS 

   • Διαχείριση στερών και τοξικών αποβλήτων 9
   • Συμβατικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων 9
   • Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία 9
   • Ερευνητικές Διαλέξεις 3

   Επιλογής Μαθήματα ECTS 

   • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 9
   • Υπόγεια Ύδατα και Κλιματική Αλλαγή 9
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς Περιβάλλοντος 9

    

   Ειδίκευση Α: Εαρινό 2019-20

   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS

   • Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης Νερού 9
   • Προηγμένη Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων 9
   • Κυκλική Οικονομία και Περιβαλλοντική Διαχείριση
   • Ερευνητικές Διαλέξεις 3

   Επιλογής Μαθήματα ECTS

   • Μεταφορά Ρύπων στο Νερό 9
   • Οικονομικά Περιβάλλοντος 9
   • Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία 9
   • Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 9

    

   Ειδίκευση Β: Χειμερινό 2019-20

   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS 

   • Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων ενέργειας και μεταφοράς 9
   • Κλιματική Αλλαγή κι Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 9
   • Ερευνητικές Διαλέξεις 3

   Μαθήματα Επιλογής ECTS 

   • Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία 9
   • Υπόγεια Ύδατα και Κλιματική Αλλαγή 9
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς Περιβάλλοντος 9

    

   Ειδίκευση Β: Εαρινό 2019-20

   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS 

   • Προχωρημένες σπουδές στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική ποιότητα στο δομημένο περιβάλλον 9
   • Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας 9
   • Οικονομικά Περιβάλλοντος 9
   • Κυκλική Οικονομία και Περιβαλλοντική Διαχείριση 9
   • Ερευνητικές Διαλέξεις 3

   Μαθήματα Επιλογής ECTS 

   • Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 9
   • Προηγμένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων 9
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email