Loading...

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.250
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην:

   1.    Εμβάθυνση και περαιτέρω προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και της πρακτικής της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης.
   2.    Δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικεύσεις) του ΠΜΣ.
   3.    Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
   4.    Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, για συγκράτηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.
   5.    Η συνεισφορά στην ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της Θράκης ως ακριτική και παραμεθόρια περιοχή της χώρας.
   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές αντιμετωπίζοντας θέματα τα οποία απαιτούν γνώσεις ως προς την έρευνα και την διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και ανταγωνιστικά στο εξωτερικό.

   Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» (Environmental Engineering and Science) στις εξής κατευθύνσεις:

                      α) Κλιματική αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

                      β) Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων με εξειδικεύσεις:

   1. Τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων

   2. Οικολογικής μηχανικής και υδατικών πόρων
                      γ) Περιβαλλοντικός/ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο

   Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)

   Στο Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το μέγιστο σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: (1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών, (2) Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων, και (3) Τεχνολογία και διαχείριση υδατικών πόρων.

   Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, β) η παρακολούθηση του Σεμιναρίου και γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή από ώρα 15:00 και μετά και κάθε Σάββατο από ώρα 9:00 και μετά.

   Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών φοίτησης ποσού 750 € ανά εξάμηνο, για τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία δεν επιστρέφονται, σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης του ΠΜΣ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), αλλά οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Επί πλέον, στην ειδίκευση “Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών” και συγκεκριμένα στο αντικείμενο της διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, χορηγείται υποτροφία που θα καλύψει τα τέλη φοίτησης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή. Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με κριτήρια επίδοσης, που θα ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος (αρχείο κριτήρια υποτροφίας).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα:

   1. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο αρχείο word από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Αίτηση)
   2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέ¬ρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή την διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.
   5. Πτυχίο τεκμηρίωσης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με προτίμηση την Αγγλική.
   6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: (1) Για την γνησιότητα των υποβληθέντων εγγράφων και (2) Ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   Όλα τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος [email protected] ως επισυναπτόμενα αρχεία. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Υποβολή υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη».

   Απαιτούνται, επίσης, δύο συστατικές επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή, που πρέπει να σταλούν από τους συντάκτες απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Συστατική επιστολή για τον/την ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Το αντίστοιχο αρχείο word προς συμπλήρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Συστατική επιστολή).

   Η προθεσμία υποβολής είναι η Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2018.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου, η συνάφεια της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σχετική επαγγελματική εμπειρία.

   Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να μην διδάξει κάποιο μάθημα ή να μην λειτουργήσει κάποια ειδίκευση του ΠΜΣ, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως μικρός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ – ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 (8 μαθήματα × 7,5 ΠΜ/μάθημα και 30 ΠΜ για την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ