Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην:

   1.    Εμβάθυνση και περαιτέρω προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και της πρακτικής της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης.
   2.    Δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα (ειδικεύσεις) του ΠΜΣ.
   3.    Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
   4.    Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, για συγκράτηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.
   5.    Η συνεισφορά στην ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της Θράκης ως ακριτική και παραμεθόρια περιοχή της χώρας.
   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές αντιμετωπίζοντας θέματα τα οποία απαιτούν γνώσεις ως προς την έρευνα και την διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και ανταγωνιστικά στο εξωτερικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)

   Στο Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το μέγιστο σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων AΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: (1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών, (2) Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων, και (3) Τεχνολογία και διαχείριση υδατικών πόρων.

   Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται: α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, β) η παρακολούθηση του Σεμιναρίου και γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή από ώρα 15:00 και μετά και κάθε Σάββατο από ώρα 9:00 και μετά. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα. Ένα μέρος των μαθημάτων θα γίνεται διαδικτυακά.

   Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών φοίτησης ποσού 750 € ανά εξάμηνο, για τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία δεν επιστρέφονται, σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης του ΠΜΣ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), αλλά οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα. Κάθε έγγραφο θα είναι ξεχωριστό αρχείο pdf:

   1. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο αρχείο word από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Αίτηση).
   2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή την διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.
   5. Πτυχίο τεκμηρίωσης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με προτίμηση την Αγγλική.
   6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: (1) Για την γνησιότητα των υποβληθέντων εγγράφων και (2) Ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Όλα τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος [email protected] ως επισυναπτόμενα αρχεία pdf. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Υποβολή υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη».

   Απαιτούνται, επίσης, δύο συστατικές επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή, που πρέπει να σταλούν από τους συντάκτες απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Συστατική επιστολή για τον/την ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Το αντίστοιχο αρχείο word προς συμπλήρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Συστατική επιστολή).

   Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρωθούν στην επόμενη προθεσμία υποβολής, η οποία θα είναι η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2020.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου, η συνάφεια της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σχετική επαγγελματική εμπειρία.

   Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει κάποιο μάθημα ή να μην λειτουργήσει κάποια ειδίκευση του ΠΜΣ, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως μικρός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και την λειτουργία του ΠΜΣ υπάρχουν στο αρχείο ΦΕΚκανονισμού ΠΜΣεπανίδρυσης17-8-2018.pdf Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, κύριο Βαγγέλη Σουλτανίδη στα τηλέφωνα 6955-996658, 25410-79740 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Δημήτριο Κομίλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Πληροφοριακό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.env.duth.gr/pg και στην σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/pmexanthi

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ – ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 (8 μαθήματα x 7,5 ΠΜ/μάθημα και 30 ΠΜ για την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για ΠΜΣ τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επιλογή τεσσάρων (4)  μαθημάτων από τα κάτωθι επτά (7) συν το σεμινάριο, για όλες τις ειδικεύσεις.

   • Αντιρρυπαντική τεχνολογία ατμοσφαιρικών ρύπων – 7,5 ECTS
   • Τεχνολογία και διαχείριση υγρών αποβλήτων – 7,5 ECTS
   • Τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων – 7,5 ECTS
   • Οικολογική μηχανική και τεχνολογία – Οικοϋδρολογία – 7,5 ECTS
   • Ενέργεια και κτίρια – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς – 7,5 ECTS
   • Κυκλική οικονομία και πράσινη επιχειρηματικότητα – 7,5 ECTS
   • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – 7,5 ECTS
   • Σεμινάριο

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Στο Β’ εξάμηνο, τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση είναι τα εξής:

   (α) 1η Ειδίκευση: Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και οικισμών.
   Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων από τα κάτωθι έξι (6) συν το σεμινάριο. Το τέταρτο μάθημα επιλέγεται από αυτήν ή από τις άλλες ειδικεύσεις

   • Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – 7,5 ECTS
   • Προσομοιώσεις διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων
   • Επιδράσεις κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή και ευπάθεια σε αυτές – 7,5 ECTS
   • Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίων – προσομοιώσεις – 7,5 ECTS
   • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών – υλικά φιλικά προς το περιβάλλον – 7,5 ECTS
   • Μοντέλα προσομοίωσης κτιρίων και οικισμών – 7,5 ECTS
   • Σεμινάριο

   (β) 2η Ειδίκευση: Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων
   Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων από τα κάτωθι τέσσερα (4) συν το σεμινάριο. Το τέταρτο μάθημα επιλέγεται από αυτήν ή από τις άλλες ειδικεύσεις.

   • Προχωρημένα θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων – 7,5 ECTS
   • Προσομοίωση και έλεγχος μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων – 7,5 ECTS
   • Προχωρημένες διεργασίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και ανάκτηση νερού – 7,5 ECTS
   • Περιβαλλοντική μικροβιολογία – 7,5 ECTS
   • Σεμινάριο

   (γ) 3η Ειδίκευση: Τεχνολογία και διαχείριση υδατικών πόρων
   Επιλογή τουλάχιστον τριών (3) μαθημάτων από τα κάτωθι τέσσερα (4) συν το σεμινάριο. Το τέταρτο μάθημα επιλέγεται από αυτήν ή από τις άλλες ειδικεύσεις.

   • Προσομοίωση υπογείων υδατικών πόρων – 7,5 ECTS
   • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων – 7,5 ECTS
   • Παράκτια μηχανική και τεχνολογία – 7,5 ECTS
   • Περιβαλλοντική χημεία – 7,5 ECTS
   • Σεμινάριο

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας, για όλες τις ειδικεύσεις 30 ECTS

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email