Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο-Σκοπός:
   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Προαγωγής Υγείας παρέχοντας τους συγκεκριμένες πληροφορίες και ικανότητες κριτικής αξιολόγησης ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αδιαμφησβήτητα προκαλούν ποικίλες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δεξιότητες θα τους καταστήσουν ικανούς να συμμετάσχουν και να ηγηθούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα της υγείας και του περιβάλλοντος στις επόμενες δεκαετίες.

   Επιστημονικοί Λόγοι:
   Το επιστημονικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) καλύπτει τα γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας εισάγοντας την έννοια της επικοινωνίας με στόχο την εκπαίδευση για θέματα περιβαλλοντικής υγείας. Μέσω του οικολογικού μοντέλου ως ένα πλαίσιο προγραμματισμού επικοινωνίας για την δημόσια υγεία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με τα εργαλεία αξιολόγησης του αλφαβητισμού για την υγεία στην έρευνα και στην πρακτική με απώτερο σκοπό την δημιουργία και εφαρμογή επικοινωνιακών στρατηγικών για την προάσπιση του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο στοιχείο για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία» (M.Sc. in Occupational and Environmental Health) με Ειδίκευση:

   1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH)
   2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE)

   Επανίδρυση ΠΜΣ (ΦΕΚ 4031/τ.Β’/21-9-2020), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Απόφαση 15η /25-9-2020 της Συγκλήτου ΠΑΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

   Γενικές Πληροφορίες
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της «Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας» (Ε.Π.Υ.).

   Το ΠΜΣ Ε.Π.Υ. του Τμήματος ΠολιΔΥ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εργασίας και του περιβάλλοντος στην υγεία του πληθυσμού, όπου σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να αναπτυχθεί η καινοτόμος και δημιουργική σκέψη και δράση. Η έλλειψη μέτρων προφύλαξης, η ακούσια έκθεση καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα οι υπηρεσίες υγείας να στελεχώνονται από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) ή στην επιβλεπόμενη Πρακτική Άσκηση με συγγραφή δοκιμίου, τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα.

   Στο ΠΜΣ «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία» γίνονται δεκτοί

   1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH), πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών.

   2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE), πτυχιούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων, πτυχιούχοι του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων κατεύθυνσης Τεχνολογικής και Θετικών Επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους πενήντα (50). Η κατανομή του αριθμού των εισακτέων ανά ειδίκευση, καθορίζεται μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή ειδίκευσης από τους υποψηφίους κατά την αίτησή τους.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις των 500 € (πεντακοσίων ευρώ). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

   Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως και την Δευτέρα 5/10/2020 και ώρα 14:00μμ.

   Ειδικότερα υποβάλλονται:

   1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (https://mepy.uniwa.gr/admission-form/)
   2. Τυποποιημένο έντυπο αίτησης (υπογεγραμμένο) (https://mepy.uniwa.gr), στο οποίο οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρονται (μόνο μια από τις δύο προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου (αριθμητικά) δεν αναγράφεται στο Αντίγραφο πτυχίου).
   5. Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2), όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.
   6. Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει υποδείγματος (https://mepy.uniwa.gr ).
   7. Κείμενο τεκμηρίωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση, έως δύο (2) σελίδες, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ.
   8. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
   9. Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της.
   10. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό χώρο), βάσει υποδείγματος (https://mepy.uniwa.gr ). Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ.
   11. Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει, τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

   Αξιολόγηση Υποψηφίων

   1.1. Για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας:
   α) Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (20%)
   β) Η επαγγελματική εμπειρία του/της υποψήφιου/ας (15%), η βαθμολόγηση της οποίας γίνεται ως εξής:

   γ) Η επιστημονική δραστηριότητα (έρευνα, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, κ.λ.π) (15%). Για τη βαθμολόγηση της επιστημονικής δραστηριότητας των υποψηφίων χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας:

   (δ) Η προφορική συνέντευξη (50%), ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ).

   1.2. Η μοριοδότηση και τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών στα παραπάνω κριτήρια.

   1.3. Τα κριτήρια, οι βαρύτητες και ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων μπορούν να αλλάξουν μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και έγκριση από την ΣΤ.

   Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παραπάνω δικαιολογητικά και η συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων ((https://mepy.uniwa.gr) Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 6/10/2020-8/10/2020.

   Επικοινωνία – Πληροφορίες

   Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://mepy.uniwa.gr) ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο 213-2010101 ή μέσω email στη διεύθυνση: [email protected], υπόψη κας Γιαννάκη Ιωάννας.

  • Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) και διαρκεί δεκαοκτώ μήνες. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκαστο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, [30 ECTS], καθώς και έξι μηνών (6) για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [30 ECTS]. Συνολικά απαιτούνται ενενήντα (90) ECTS για την απόκτηση τίτλου.

   Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) μονάδες ECTS (10 μαθήματα x 6 ECTS = 60 ECTS). Το πρώτο και δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι από τρία (3) έως έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μ.Δ.Σ.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ ΕΠΥ διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΠΥ 6 ECTS
   • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΥ ΕΠΥ6 ECTS
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΥ 6 ECTS

   1η ειδίκευση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH).

   • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΥ 6 ECTS
   • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΥ 6 ECTS

   2η ειδίκευση: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE).

   • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΥ 6 ECTS
   • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΥ 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • FORUM ΕΠΥ 6 ECTS
   • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΥ 6 ECTS
   • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΥ ΕΠΥ 6 ECTS

   1η ειδίκευση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH).

   • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΥ ΕΠΥ 6 ECTS
   • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΠΥ 6 ECTS

   2η ειδίκευση: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE).

   • ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6 ECTS
   • GIS ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΥ 6 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   ΚΟΙΝΟ

   • ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ + δοκίμιο ή 30 ECTS
   • PROJECT (PAPER OR MASTER’S ESSAY)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email