Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες, διεπιστημονική περιοχή που αναφέρεται στις Γεωεπιστήμες, στις Επιστήμες της Βιολογίας, της Επιστήμης των Υλικών, της Φυσικής, της Χημείας και στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση, κατάλληλο για την κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών σε σχέση με την προστασία των περιβαλλοντικών διεργασιών. Παράλληλα και αναπόσπαστα από τον σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Με τη σύμπραξη των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών, επιδιώκεται η παροχή του πλήρους φάσματος των απαιτουμένων επιστημονικών γνώσεων με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων αυτών. Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκεται επίσης και η παροχή ειδικών γνώσεων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ., εκτός από το καθαρώς επιστημονικό – τεχνολογικό μέρος, να είναι κατηρτισμένοι και στη μεθοδολογία του εντοπισμού και της επιλογής διοικητικών οδών για την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 2397/22.6.2018 τ. Β΄ οδηγεί στην απονομή: Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»

   Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι.

   Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

   Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
   http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/postgraduate-studies.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
   http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/environ/aitisi_dpms_environ_2020- 21.pdf
   και να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 στη διεύθυνση:
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#: (προσοχή όλα συμπληρώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες) την υποψηφιότητά τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α) Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,
   β) έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Βιολογίας , Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
   γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   δ) ενδεχόμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις,
   ε) έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
   στ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο:
   http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/environ/systatiki_dpms_environ _2020-21.pdf
   ζ) πιστοποιητικά εμπειρίας,
   η) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να κατατίθεται και κατά την εγγραφή)
   θ) έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,
   ι) 2 πρόσφατες φωτογραφίες, (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή)
   ια) βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,
   ιβ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

   Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

   Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610 997925, FAX: 2610 997300, κ. Παπαδοπούλου Ιωάννα e-mail: [email protected], καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr)

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΠΜΣ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

   Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» είναι εξαμηνιαία. Για κάθε μάθημα προβλέπονται παραδόσεις και φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα και συγκεκριμένα σε όλα τα οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (Α΄και Β΄εξαμήνου) και δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα Γ΄εξαμήνου (από τα εννέα προσφερόμενα) και να εκπονήσουν επιτυχώς Δ.Ε. κατά το Γ΄και Δ΄εξάμηνο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Αρχές Περιβαλλοντικής Φυσικής 8 ΠΜ
   • Εφαρμοσμένη Οικολογία 6 ΠΜ
   • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία 8 ΠΜ
   • Υδατική Χημεία

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ατμοσφαιρική Χημεία 8 ΠΜ
   • Περιβαλλοντική Γεωλογία 8 ΠΜ
   • Στατιστική Μεθοδολογία 8 ΠΜ
   • Στοιχεία Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Διοίκησης 6 ΠΜ

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική Ερευνητική Εργασία (Έναρξη)Και 2 Μαθήματα Επιλογής 
   • Αντιρρύπανση Αερίων, Στερεών και Υγρών 6 ΠΜ
   • Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Γεωλογίας 6 ΠΜ
   • Ειδικά Θέματα Ρύπανσης 6 ΠΜ
   • Ενεργειακές Χρήσεις και Περιβάλλον 6 ΠΜ
   • Μέθοδοι Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6 ΠΜ
   • Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση 6 ΠΜ
   • Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί Ζωικών Οργανισμών 6 ΠΜ
   • Ρύπανση Εσωτερικών ΧώρωνΠεριβαλλοντικές Εφαρμογές και Επιπτώσεις της Νανοτεχνολογίας 6 ΠΜ

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική Ερευνητική Εργασία (Συνέχιση, ολοκλήρωση. Συγγραφή και παρουσίαση)

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email