Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοποί του Προγράμματος είναι:

   • η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, κυρίως θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, καθώς και των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, για να καλύψουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα
   • η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

   Το ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:

   1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
   2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση του ΔΜΣ διαρκούν κατ’ ελάχιστο τρία εξάμηνα και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον των δύο ετών.

   Οι κάτοχοι ΔΜΣ μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών τους σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι Σχολές Αγρονόμων ων και και Τοπογράφων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Χημικών Μηχανικών, ών, Μηχανολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ Υπολογιστών, Πολιτικών λιτικών Μηχανικών Μηχανικών και  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και διοικητική υποστήριξη ποστήριξη από από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ λειτουργούν για το το ακαδημαϊκό ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με τις κείμενες διατάξεις ιατάξεις και ειδικότερα το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α Κανονισμό και την απόφαση απόφαση επανίδρυσης επανίδρυσης του Προγράμματος (ΦΕΚ 3265/2018). 

   Οι υποψήφιοι μπορούν ρούν να να ενημερωθούν ενημερωθούν διεξοδικά, στην ιστοσελίδα : http://environ.survey.ntua.gr/ 

   για τη φυσιογνωμία, τη φιλοσοφία, φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία ΔΠΜΣ του ΕΜΠ  «Περιβάλλον «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμ μαθημάτων και τις ις απαιτήσεις απαιτήσεις του και να μελετήσουν τα σχετικά ενδεικτικά κείμενα διδασκόντων του Προγράμματος, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του μεταπτ προγράμματος στο ο οποίο οποίο αιτούνται αιτούνται τη συμμετοχή. 

   Διάρθρωση Σπουδών 

   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών διάρκειας τριών εξαμήνων με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη υπολογιζόμενη από την την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα μαθήματα, εκ των ν οποίων οποίων πέντε Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και πέντε Κατ’ Ε Υποχρεωτικά Μαθήματα, που κατανέμονται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους η έγκριση και εκπόνηση μεταπτυχιακής μεταπτυχιακής εργασίας.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι εργασίες είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, η Διατμηματική Επιτροπή ιτροπή (ΕΔΕ) (ΕΔΕ) του Προγράμματος μπορεί να δικαιολογήσει  απουσίες. Η τελική εξέταση εξέταση των των μαθημάτων διεξάγεται μετά το τέλος διδασκαλίας της εκπαιδευτικής περιόδου, σε εξεταστική περίοδο διάρκειας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με το Ενιαίο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και τις ειδικότερες αποφάσεις της ΕΔΕ. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση.

   Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» παρέχεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

   Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορούν να συνεχίσουν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ. 

   Προέλευση των μεταπτυχιακών φοιτητών 

   Στο ΔΠΜΣ έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα : 

   α) Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ. 

   β) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ. 

   γ) Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο. 

   δ) Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Προγράμματος αποφασίζει ανάλογα με τη Σχολή/το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος πριν ενταχθεί στο ΔΠΜΣ. 

   Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

   Για την προεπιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών θα ληφθούν υπόψη οι σπουδές και ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου των υποψηφίων, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η επαρκής και τεκμηριωμένη γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της Αγγλικής, οι δε αλλοδαποί υποψήφιοι να γνωρίζουν επαρκώς και την Ελληνική γλώσσα). Απαραίτητη είναι επίσης η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η επάρκεια της έκφρασης της επιθυμίας κάθε υποψηφίου να επιλεγεί ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». 

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο (από το σύνολο των 50, κατ’ ανώτατο όριο, Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών των δύο κατευθύνσεων του ΔΠΜΣ). Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών θα γίνει με συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ έως και τις 12-07-2020 και μόνο σε μορφή doc (word), ως συνημμένο αρχείο (attachment) στο e-mail : [email protected]. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής τους. Κατά τη συμπλήρωσή της οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ακριβείς στις πληροφορίες που αναφέρουν (πχ ν’ αναγράφεται σωστά η Σχολή/Τμήμα που έχουν αποφοιτήσει, κυρίως υποψήφιοι παλαιότερων χρόνων, σύμφωνα με τη σημερινή ονομασία, το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2,C1, C2 κλπ). 

   Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στο email : [email protected], μέσω WeTransfer, έως την παραπάνω ημερομηνία. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά

   • Υπογεγραμμένο αντίτυπο (εκτύπωση) του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης υποψηφιότητας. 
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου τους και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης έως τις εγγραφές. 
   • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ. 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά, αν ο υποψήφιος προέρχεται από ξένο Πανεπιστήμιο). 
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου. 
   • Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με σύστημα κριτών. 
   • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών. 
   • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών και/ή ειδικότερων λογισμικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική της κάθε ειδικότητας. 
   • Υπεύθυνη Δήλωση για υποψηφίους που εργάζονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους ως πλήρους απασχόλησης Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. 

   Ακόμα θα πρέπει να υποβληθούν δύο (2) συστατικές επιστολές χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει την πρώτη σελίδα τη στέλνει στον αξιολογητή. Ο αξιολογητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας και τη στέλνει ηλεκτρονικά στο e-mail : [email protected]. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτημένη φόρμα και την αναγραφόμενη διαδικασία αποστολής, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

   Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιλογή τους στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Ακριβείς πληροφορίες για τον χρόνο και τη διαδικασία της συνέντευξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και την ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου. Τα αποτελέσματα και οι πίνακες επιτυχόντων με βάση τη σειρά κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, καλούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης. 

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», από το Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, τηλ. (+30) 2107722776, email : [email protected] και τη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., τηλ. (+30) 210 772 2781. 

   * Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για την 1η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, αλλά και τον ειδικών συνθηκών που διανύουμε, παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως την Κυριακή 19/07/2020.

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ στην 1η Κατεύθυνση σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα, εκ των οποίων τα 5 Υποχρεωτικά (Υ) και 5 μαθήματα της επιλογής του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή από τον παρακάτω πίνακα, καθώς επίσης και η έγκριση και εκπόνηση μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 2η Κατεύθυνση σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα, τα οποία κατανέμονται ως εξής: Στην χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα και στην εαρινή εκπαιδευτική περίοδο έξι (6) μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει πέντε (5), από τον παρακάτω πίνακα. Ακολουθεί στο τρίτο εξάμηνο σπουδών η έγκριση και εκπόνηση μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι ισότιμα και αποδίδουν 6 διδακτικές/πιστωτικές μονάδες ενώ η μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία 30 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90.

   Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΔΜΣ υποδιαιρείται κατ’ ελάχιστον σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα, ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

   Πίνακας Μαθημάτων του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email