Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», του Τμήματος Χημείας στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στα διεπιστημονικά πεδία των επιστημών του περιβάλλοντος και της αγροδιατροφής. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό επιστημονικό υπόβαθρο, θα έχουν εμπεδώσει την ερευνητική σκέψη και τις τεχνικές δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την έρευνα και την εφαρμογή στη ζωική και φυτική παραγωγή, την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

   Δείτε την προκήρυξη: 

   Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών , για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το ΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), χρονικής διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, με μέγιστη διάρκεια φοίτησης έξι (6) εξαμήνων από την ημερομηνία εισαγωγής.

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Γεωτεχνικών Επιστημών, Φυσικής, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικής Μηχανικής καθώς και άλλων συναφών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Αίτηση
   2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου.
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
   6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας η περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   9. Μία η δύο συστατικές επιστολές.
   10. Φωτ/πία Αστυνομικής Ταυτότητας
   11. Υπεύθυνη δήλωση (στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είμαι γραμμένος/η σε άλλο Π.Μ.Σ.)

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 20/07/2020 έως τις 07/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Μεταβατικό Κτίριο), ή στην εξής Ταχυδρομική Διεύθυνση:

   Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
   Γραμματεία Τμήματος Χημείας
   ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»
   ΤΚ 45110, Ιωάννινα

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Βουζώνη Σταύρο στο τηλ. 2651007177 κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00-14:00 καθώς και στο e-mail:  [email protected]

  • Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα του Α΄και Β΄Εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως:

   Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 θεωρητικά μαθήματα και 2 εργαστηριακά μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνων σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Β΄ και Γ΄ εξαμήνων σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων τα 2 πρώτα εξάμηνα είναι εξήντα (60) ECTS. Κάθε μάθημα πιστώνεται με πέντε (5) ECTS. Στο Β΄ Εξάμηνο η βιβλιογραφική προετοιμασία και η παρουσίαση ερευνητικής πρότασης στο ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας πιστώνεται με 5 ECTS και η εκπόνηση, ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο πιστώνεται με 30 ECTS. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   1. Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση αγροτικών Οικοσυστήματων (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   2. Επιλεγμένα θέματα Μοριακής Βιολογίας (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   3. Γεωργική Ρύπανση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   4. Καλλιέργεια Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Επιλογής) 5 ECTS
   5. Διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων και αποβλήτων (Επιλογής) 5 ECTS
   6. Εργαστήριο Αναλυτικών Τεχνολογιών στον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων (Υποχρεωτικό) 10 ECTS
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   1. Ειδικά θέματα στη Ζωϊκή Παραγωγή και καλλιέργειες στο Υδάτινο Περιβάλλον (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   2. Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής στην Αγροτική Παραγωγή (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   3. Ολική Ποιότητα, Υγιεινή τροφίμων και επισιτιστική ασφάλεια (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   4. Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ενώσεων -Βιολογικές Δράσεις και βιοσηματοδότηση (Επιλογής) 5 ECTS
   5. Έξυπνη κτηνοτροφία: Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καινοτόμος διατροφή, πρότυπη υγεία των ζώων, τρόφιμα ειδικών χαρακτηριστικών (Επιλογής) 5 ECTS
   6. Συστήματα επεξεργασίας και διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού (Επιλογής) 5 ECTS
   7. Εργαστήριο χαρακτηρισμού δραστικών συστατικών και μελέτη της βιολογικής δράσης (Υποχρεωτικό) 5 ECTS
   8. Βιβλιογραφική προετοιμασία και παρουσίαση ερευνητικής πρότασης στο ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας 5 ECTS
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο

   1. Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ εξαμήνου 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email