Loading...

Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 8.550
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» απονέμει τους ακόλουθους τύπους διπλώματος ανάλογα με την Ειδίκευση στην οποία έχει φοιτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής:

   • Στοματολογία (Master of Science in Oral Pathology/ Medicine)
   • Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (Master of Science in Oral Surgery) γ) Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (Master of
    Science in Hospital Dentistry)

   Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” περιλαμβάνει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Στοματολογίας, της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής όπως αυτά ορίζονται αναλυτικότερα στον Ε σωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

   Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οδοντιατρικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των προηγού μενων Προγραμμάτων, της Οδοντιατρικής κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2017 σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

   Το συγκεκριμένο ΠΜΣ σκοπεύει να εξειδικευτεί στις μεθόδους και τις εφαρμογές της οδοντιατρικής επιστήμης και την κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδο ντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταπο κρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

   Δείτε τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την επανέναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) (ΦΕΚ 3943/τ.Β/25-10-2019) Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» και προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην:

   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
   1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. στην Οδοντιατρική της ημεδαπής και
   2. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στην Οδοντιατρική.
   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., εφόσον υπηρετούν σε Τμήμα του ΑΠΘ, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
   1. Αντίγραφο πτυχίου.
   2. Για αλλοδαπούς υποψηφίους αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον τίτλο Σπουδών α’ κύκλου.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επαγγελματική εμπειρία), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης στην Ειδίκευση.
   9. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
   Οι εξετάσεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στις 8/11/2019 ώρα 9:00 π.μ., και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα στις 12:00 μ.,σύμφωνα με την ανακοίνωση από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν τυχόν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους.

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η: 7/11/2019.
   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
   https://www.dent.auth.gr/?q=node/2548
   Πληροφορίες: Άννα Καρυδά
   Τηλ.: 2310 999477
   Email:[email protected]
   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με μορφή αρχείου .pdf και να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :
   «Για το Π.Μ.Σ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Δ.Μ.Σ.) είναι 180.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική
   ή αγγλική μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει γενικώς:

   α) θεωρητική κατάρτιση οποία πραγματοποιείται με σεμιναριακά μαθήματα,

   β) κλινική άσκηση που περιλαμβάνει συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε διαγνωστικές συνεδρίες (εξέταση ασθενών) και κλινική εμπειρία με εκτέλεση από τον ίδιο οδοντιατρικών πράξεων στο αντικείμενο της Ειδίκευσής του, και η οποία επίσης πλαισιώνεται με συνεδρίες βιβλιο γραφικής ενημέρωσης, συνεδρίες συζήτησης πάνω στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική, συνεδρίες παρουσίασης περιστατικών κ.τ.λ.,

   γ) εργαστηριακή άσκηση που περιλαμβάνει συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον όπως ιστοπαθολογικό εργαστήριο, ακτινολογικό εργαστήριο κτλ. και δ) εκπόνηση ερευνητικής
   μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ