Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 8.550€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» απονέμει τους ακόλουθους τύπους διπλώματος ανάλογα με την Ειδίκευση στην οποία έχει φοιτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής:

   • Στοματολογία (Master of Science in Oral Pathology/ Medicine)
   • Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (Master of Science in Oral Surgery) γ) Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (Master of
    Science in Hospital Dentistry)

   Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” περιλαμβάνει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Στοματολογίας, της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής όπως αυτά ορίζονται αναλυτικότερα στον Ε σωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

   Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οδοντιατρικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των προηγού μενων Προγραμμάτων, της Οδοντιατρικής κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2017 σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

   Το συγκεκριμένο ΠΜΣ σκοπεύει να εξειδικευτεί στις μεθόδους και τις εφαρμογές της οδοντιατρικής επιστήμης και την κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδο ντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταπο κρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την Υπουργική απόφαση με αριθμό 5739/2019 (ΦΕΚ Β’ 3943) «Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της Συγκλήτου 31373/27-7-2018 (ΦΕΚ 3784/ τ.Β΄/3-9-2018) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

   1. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
   2. Στοματολογία
   3. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:

   1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν δήλωση ότι, αμέσως μετά την επιλογή τους το αργότερο, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου.

   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο ΑΠΘ και το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν, είναι συναφές με το αντικείμενο του Τμήματος.

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ανά Ειδίκευση ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

   Τα κριτήρια επιλογής για τις Ειδικεύσεις της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και της Στοματολογίας και ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) περιλαμβάνει τα παρακάτω:

   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Ειδίκευση επιλογής του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 15 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. σε ποσοστό 15 %
   δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του σε ποσοστό 30 % (όταν δε θα διεξάγονται εξετάσεις) σε ποσοστό 20 % (όταν θα διεξάγονται εξετάσεις) σε ποσοστό 15% (όταν υπάρχει άλλο ΠΜΣ Οδοντιατρικής)
   στ. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων θα διεξάγονται εξετάσεις για την επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδίκευσης στην οποία κατατέθηκε σχετική αίτηση σε ποσοστό 10 % (μόνο όταν διεξάγονται εξετάσεις)
   ζ. Η επιτυχής περάτωση ενός άλλου ΠΜΣ Οδοντιατρικής διάρκειας τουλάχιστον δύο εξαμήνων σε ποσοστό 15%

   Τα κριτήρια επιλογής για την Ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) περιλαμβάνει τα παρακάτω:

   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Ειδίκευση σε ποσοστό 15 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου άνω των 2 ετών – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ – άλλων ξένων γλωσσών σε ποσοστό 5 %
   δ. Προηγούμενες μεταπτυχιακές-διαδακτορικές σπουδές όπως επίσης και η ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ποσοστό 20 %
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων σε ποσοστό 20 %
   στ. Επιστημονική επάρκεια του υποψηφίου κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων στο αντικείμενο της Ειδίκευσης σε ποσοστό 30 %

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

   1. Αντίγραφο πτυχίου.
   2. Για αλλοδαπούς υποψηφίους αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον τίτλο Σπουδών α’ κύκλου.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επαγγελματική εμπειρία), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης στην Ειδίκευση.
   9. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

   Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ακριβώς μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή την εβδομάδα από 14/09/2020 μέχρι 18/09/2020. Η ακριβής μέρα και ώρα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν τυχόν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους.

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η: 11/09/2020.

   Πληροφορίες: Στέλλα Φακαλή
   Τηλ.: 2310 999606
   Email: [email protected]

   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με μορφή αρχείου .pdf και να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,
   ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :
   «Για το Π.Μ.Σ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»
   Ειδίκευση «…………………………………..»

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Δ.Μ.Σ.) είναι 180.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική
   ή αγγλική μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει γενικώς:

   α) θεωρητική κατάρτιση οποία πραγματοποιείται με σεμιναριακά μαθήματα,

   β) κλινική άσκηση που περιλαμβάνει συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε διαγνωστικές συνεδρίες (εξέταση ασθενών) και κλινική εμπειρία με εκτέλεση από τον ίδιο οδοντιατρικών πράξεων στο αντικείμενο της Ειδίκευσής του, και η οποία επίσης πλαισιώνεται με συνεδρίες βιβλιο γραφικής ενημέρωσης, συνεδρίες συζήτησης πάνω στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική, συνεδρίες παρουσίασης περιστατικών κ.τ.λ.,

   γ) εργαστηριακή άσκηση που περιλαμβάνει συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον όπως ιστοπαθολογικό εργαστήριο, ακτινολογικό εργαστήριο κτλ. και

   δ) εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email