Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος (Oral Pathology, Surgery and Radiology)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,200€/9,000€/22,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος», εκφραζόμενος ανά ειδίκευση:

   α) Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.
   Είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αφενός για τη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων ή καταστάσεων που αφορούν στην περιοχή του στόματος και αφετέρου για τη διαχείριση των τοπικών ή γενικών προβλημάτων και επιπλοκών που σχετίζονται με αυτές. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της οδοντοφατνιακής χειρουργικής περιλαμβάνεται διευρυμένη θεωρητική κατάρτιση για την αντιμετώπιση ασθενών με γενικά νοσήματα, εκπαίδευση στις βασικές αρχές της χειρουργικής, καθώς και τους κανόνες ασηψίας/αντισηψίας. Γίνεται δυνατή η κλινική εφαρμογή των γνώσεων στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του προβλήματος του ασθενή, την πρόταση και την υλοποίηση του σχεδίου θεραπείας, καθώς και στη διαχείριση συμβαμάτων/επιπλοκών και καταστάσεων που απορρέουν από την πάθηση ή και από την επέμβαση.

   β) Ειδίκευση Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
   Είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και η κλινική εξειδίκευση των οδοντιάτρων στα επιστημονικά πεδία της Στοματολογίας και της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής. Ειδικότερα οι επιμέρους σκοποί του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του μεταπτυχιακού φοιτητή (ΜΦ): 1) Στη διερεύνηση και διάγνωση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, χρησιμοποιώντας κλινικά, απεικονιστικά και λοιπά εργαστηριακά ευρήματα, συμπεριλαμβάνοντας πλήρη ιστοπαθολογική εξέταση όπου απαιτείται. 2) Στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες φαρμακευτικές και συντηρητικές επεμβατικές μεθόδους. 3) Στη διερεύνηση των εκδηλώσεων, αλληλεπιδράσεων και επιπτώσεων στη στοματική υγεία συστηματικών νοσημάτων και των θεραπειών τους. 4) Στην επιλογή, το σχεδιασμό, την κατάλληλη τροποποίηση και την ασφαλή εφαρμογή της ενδεδειγμένης οδοντιατρικής και στοματολογικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των ιατρικά βεβαρημένων ασθενών, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, την κατάσταση υγείας του ασθενούς και τη χορηγούμενη θεραπεία σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. 5) Στην εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και το σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων.

   γ) Ειδίκευση Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος.
   Είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και κλινικής εξειδίκευσης των οδοντιάτρων στο επιστημονικό πεδίο της διαγνωστικής μεθοδολογίας των νόσων του στόματος, στην εκμάθηση των βασικών αρχών της ιατροδικαστικής του στόματος, στην ακτινολογία, στην ακτινοτεχνική και στην ακτινοδιάγνωση των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου κλινικές υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 01.06.2020, αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος – Oral PathologySurgery and Radiology» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες κατανέμονται στις εξής Ειδικεύσεις:

   1. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, τέσσερις (4) θέσεις
   2. Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, τέσσερις (4) θέσεις
   3. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος, τέσσερις (4) θέσεις

   Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3ειδικεύσεις, της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής – Dentoalveolar Surgery», της «Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής – Oral Medicine and Pathology – Hospital Dentistry» και της «Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος – Oral Diagnosis and Radiology».

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

    Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και βαθμός πτυχίου
   5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   7. Παρουσιάσεις σε Ελληνικά ή Διεθνή συνέδρια αν υπάρχουν
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   10. Δύο (2) συστατικές επιστολές
   11. Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου/ας περί ακρίβειας των στοιχείων των δικαιολογητικών (η έκδοση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το www.gov.gr)

   Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής, ύστερα από συνεννόηση (ραντεβού), από τη Δευτέρα 20.07.2020 έως και την Παρασκευή 24.07.2020 και από τη Δευτέρα 14.09.2020 έως και την Παρασκευή 25.09.2020 (Θηβών 2, Γουδή), Ισόγειο του Νέου Κτιρίου, τηλ. 210-7461120, 210-7461159 και 210-7461309 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς (απλό) στις ανωτέρω ημερομηνίες

   Αναλυτικά η προκήρυξη

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.
   Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ισότιμα σε τρία (3) έτη φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών τους, κλινική άσκηση, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιούνται με άμεση επαφή φοιτητών-διδασκόντων κι όχι με εξ αποστάσεως διδασκαλία και όλα είναι υποχρεωτικά.

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ εξάμηνο
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ECTS)
   Μοριακή Βιολογία (2 ECTS)
   Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Σεμινάριο Εμφυτευμάτων 1 (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος (2 ECTS)
   Πρακτικό σεμινάριο χειρουργικής του στόματος (2 ECTS)
   Βασικές Γνώσεις Φυσικής Εξέτασης και Παρακλινικές Εξετάσεις στον Χειρουργικό Ασθενή (2 ECTS)
   Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής 1(10 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 1 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 1 (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογία (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ εξάμηνο
   Βιοστατιστική (2 ECTS)
   Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου (2 ECTS)
   Σεμινάριο Εμφυτευμάτων 2 (2 ECTS)
   Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής 2 (8 ECTS)
   Επείγουσες Ιατρικές Καταστάσεις στο Οδοντιατρείο (2 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 2 (2 ECTS)
   Ακτινογραφική διαφορική διάγνωση (2 ECTS)
   Ειδική Παθολογία Στόματος (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 2 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Κλινική Εμφυτευμάτων 1 (2 ECTS)
   Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής (12 ECTS)
   Στοιχειώδεις Γνώσεις Γναθοπροσωπικής Τραυματιολογίας (2 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 3 (2 ECTS)
   Εσωτερική Παθολογία (2 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 1 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 3 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή (5 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ εξάμηνο
   Σύγκλειση (2 ECTS)
   Κλινική Εμφυτευμάτων 2 (2 ECTS)
   Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής 4 (10 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 2 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 4 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 4 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Ε’ εξάμηνο
   Κλινική Εμφυτευμάτων 3 (5 ECTS)
   Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1 (10 ECTS)
   Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής 5 (7 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 5 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 5 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   ΣΤ΄εξάμηνο
   Κλινική Εμφυτευμάτων 4 (5 ECTS)
   Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2 (10 ECTS)
   Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής 6 (7 ECTS)
   Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 6 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 6 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β. Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση της Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ εξάμηνο
   Μοριακή Βιολογία (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογία (2 ECTS)
   Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Σεμινάριο Ακτινοτεχνικής και Ψηφιακών Απεικονιστικών Τεχνικών (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Παθολογοανατομίας (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Ιστοπαθολογίας Νόσων του Στόματος 1 (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 1 (2 ECTS)
   Ιατρικά Βεβαρημένος Ασθενής 1 (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 1 (2 ECTS)
   Κλινική 1 (Εκ περιτροπής και στις 2 ειδικεύσεις Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος) (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ εξάμηνο
   Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου (2 ECTS)
   Ειδική Παθολογία Στόματος (2 ECTS)
   Ακτινογραφική Διαφορική Διάγνωση (2 ECTS)
   Ο Ιατρικά Βεβαρημένος Ασθενής 2 (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Ιστοπαθολογίας Νόσων του Στόματος 2 (2 ECTS)
   Επείγουσες Ιατρικές Καταστάσεις στο Οδοντιατρείο (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 2 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 2 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών 1 (2 ECTS)
   Κλινική 2 (Εκ περιτροπής και στις 2 ειδικεύσεις Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος) (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ECTS)
   Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική (2 ECTS)
   Εσωτερική Παθολογία (2 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 1 (3 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 3 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών 2 (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 3 13 2 3ο Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 1 (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 1 (6 ECTS)
   Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 1 (3 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Δ’ εξάμηνο
   Βιοστατιστική (2 ECTS)
   Σεμινάριο Ακτινοδιάγνωσης 1 (2 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 2 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών 3 (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 4 13 2 4ο Βιβλιογραφική Ενημέρωση 4 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 2 (2 ECTS)
   Διαγνωστική Ιστοπαθολογία Στόματος (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 2 (6 ECTS)
   Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 2 (4 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Ε’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 5 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών 4 (2 ECTS)
   Προχωρημένο Σεμινάριο Ιστοπαθολογίας 1 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 3 (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 5 (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 3 (10 ECTS)
   Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 3 (4 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   ΣΤ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 6 (2 ECTS)
   Σεμινάρια Κλινικών Περιστατικών 5 (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 6 (2 ECTS)
   Προχωρημένο Σεμινάριο Ιστοπαθολογίας 2 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 4 (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 4 (10 ECTS)
   Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 4 (4 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Γ. Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ εξάμηνο
   Μοριακή Βιολογία (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογία Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Παθολογοανατομίας (2 ECTS)
   Ο Ιατρικά Βεβαρημένος Ασθενής 1 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Ακτινοτεχνικής και Ψηφιακών Απεικονιστικών Τεχνικών (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Ιστοπαθολογίας Νόσων του Στόματος 1 (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 1 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση (2 ECTS)
   Κλινική 1 (Εκ περιτροπής και στις 2 ειδικεύσεις Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος) (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   B’ εξάμηνο
   Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου (2 ECTS)
   Ειδική Παθολογία Στόματος (2 ECTS)
   Ακτινογραφική Διαφορική Διάγνωση (2 ECTS)
   Ακτινοφυσική- Ακτινοβιολογία – Ακτινοπροστασία (2 ECTS)
   Ο Ιατρικά Βεβαρημένος Ασθενής 2 (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Ιστοπαθολογίας Νόσων του Στόματος 2 (2 ECTS)
   Επείγουσες Ιατρικές Καταστάσεις στο Οδοντιατρείο (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 2 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 2 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών 1 (2 ECTS)
   Κλινική 2 (Εκ περιτροπής και στις 2 ειδικεύσεις Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος) (8 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ECTS)
   Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική (2 ECTS)
   Εσωτερική Παθολογία (2 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 1 (3 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 3 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικών Περιστατικών 2 (2 ECTS)
   Μελέτη Βιοψιών 3 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 1 (2 ECTS)
   Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας (9 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Βιοστατιστική (2 ECTS)
   Σεμινάριο Ιατροδικαστικής (2 ECTS)
   Σεμινάριο Ακτινοδιάγνωσης 1 (2 ECTS)
   Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 2 (2 ECTS)
   Σεμινάρια Κλινικών Περιστατικών 3 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 4 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 2 (2 ECTS)
   Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας (10 ECTS)
   Κλινική Άσκηση στον ΟΥΤ 1 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Ε’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 5 (2 ECTS)
   Σεμινάρια Κλινικών Περιστατικών 4 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 3 (2 ECTS)
   Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας (8 ECTS)
   Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 1 (4 ECTS)
   Κλινική Άσκηση στον ΟΥΤ 2 (4 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (8 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   ΣΤ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση 6 (2 ECTS)
   Σεμινάρια Κλινικών Περιστατικών 5 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Ακτινοδιάγνωσης 2 (2 ECTS)
   Ειδικά Ερευνητικά Θέματα 4 (2 ECTS)
   Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας (6 ECTS)
   Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 2 (4 ECTS)
   Κλινική Άσκηση στον ΟΥΤ 3 (4 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. (8 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος (Oral Pathology, Surgery and Radiology)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email