Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Με αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το EMΠ οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικά ή Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ώστε να προάγεται η διεπιστημονικότητα. Τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Το ΔΜΣ είναι τίτλος ειδίκευσης, είναι ισότιμο προς πτυχίο Master of Science και αποτελεί δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών, όπως οι μηχανικοί. Το ΔΜΣ αποδεικνύει γνώση στη συγκεκριμένη διεπιστημονική γνωστική περιοχή κάθε ΔΠΜΣ. Η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται την απόκτηση του βασικού Διπλώματος του ΕΜΠ.

   Στόχοι των ΠΜΣ του ΕΜΠ είναι η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές, η συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης των χορηγούμενων από το ΕΜΠ τίτλων σπουδών. Κάθε ΔΠΜΣ του Ιδρύματος:
   i. υπηρετεί τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές του Ιδρύματος για τις παρεχόμενες από αυτό μεταπτυχιακές σπουδές υψηλής στάθμης,
   ii. διατηρεί την αρχή της διεπιστημονικότητας και διατμηματικότητας των ΠΜΣ του ΕΜΠ, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ΔΜΣ,
   iii. εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της Σχολής ή των Σχολών από τις οποίες προτείνεται, και
   iv. δεν έχει σημαντικές επικαλύψεις με υπάρχοντα προγράμματα/ υπάρχουσες κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ ή με δράσεις που στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση ή τη διά βίου μάθηση.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εμβάθυνση μηχανικών και άλλων επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβαλλοντικά θέματα, ενεργειακές αγορές, κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ενεργειακού χώρου.

   Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

   Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτοί α) διπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΕΜΠ, β) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ, γ) τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο και δ) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 10/6/2020 έως και 10/7/2020. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση apply.epm.ntua.gr/user/register και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση apply.epm.ntua.gr ανεβάζοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
   2. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου.
   3. Για όσους δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου είναι έως και 5, βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου 2020 και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του φοιτητή (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος).
   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
   5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις.
   6. Απλή φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ θα αναζητήσει συστατικές επιστολές.

   Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από 10 Ιουνίου έως και 10 Ιουλίου 2020.

   Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014), η υποβολή απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προαναφέρονται ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, πριν από την ημέρα εγγραφής τους.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο τηλέφωνο 2107723655 και το email [email protected]. Πληροφοριακό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://www.epm.ntua.gr.

  • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.

   • Αιολική Ενέργεια
   • Βιομάζα
   • Βιομηχανική Ηλεκτρονική
   • Διαχείριση Ενέργειας και Διοίκηση Έργων
   • Διεσπαρμένη Παραγωγή – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
   • Διεσπαρμένη Παραγωγή – Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας
   • Εγκαταστάσεις και Δίκτυα
   • Έλεγχος και μετρήσεις
   • Ενεργειακή Οικονομία
   • Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτήρια – Ενεργητικά Συστήματα
   • Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτήρια – Παθητικά Συστήματα
   • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
   • Ηλιακή Ενέργεια – Γεωθερμία
   • Θερμικές Μηχανές
   • Θερμικοί Σταθμοί Παραγωγής Ι
   • Θερμικοί Σταθμοί Παραγωγής ΙΙ
   • Θερμοδυναμική & Μετάδοση Θερμότητας
   • Καύσιμα & Καύση
   • Μεταφορές και Κυκλοφορία – Μη Συμβατικά Οχήματα
   • Οικονομικά Ενεργειακών Αγορών
   • Οικονομική Λειτουργία και Αξιοπιστία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
   • Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση
   • Ρευστομηχανική
   • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
   • Υδροηλεκτρική Ενέργεια
   • Χρήσεις και Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email