Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη της κλασικής γραμματείας που παραδίδεται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όστρακα, ξύλινες πινακίδες, υφάσματα κ.λπ.) Πρόκειται για λογοτεχνικά, ημιλογοτεχνικά κείμενα, επιστολές και έγγραφα.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά στα γνωστικά πεδία της Παπυρολογίας και της Κλασικής Γραμματείας. Μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην ανάγνωση και μελέτη των παπυρικών κειμένων, η κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης των παπύρων για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, της γλώσσας, της γραμματείας και της ιστορίας του, η χρήση συναφών τεχνολογικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η ικανότητα μελέτης «νέων» κειμένων (μη παραδεδομένων από τη μεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση) που σώθηκαν σε πάπυρο, το Π.Μ.Σ. «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» έχει ως απώτερο στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές στον χώρο της Παπυρολογίας και της ευρύτερης Κλασικής Φιλολογίας, και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Ε.Κ.Π.Α. με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της. Το Π.Μ.Σ. συμβάλλει επιπλέον στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων (π.χ. με την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών εργαλείων) και στην επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων αρχαιογνωστικών τμημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» (Papyrology and Classical Literature), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ Ίδρυσης 2978 Τ.Β΄/ 20-07-2020) και (ΦΕΚ Κανονισμού 2923 Τ.Β΄/ 17-07-2020).

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» (Papyrology and Classical Literature).

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Το Π.Μ.Σ. «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» θα δεχθεί τριάντα (30) φοιτητές/φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% των εισακτέων.

   Στο ΠΜΣ «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
   – πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   – υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο Π.Μ.Σ.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17 και μόνο ένας κατ’ έτος.

   Οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ. πτυχιούχοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο.

   Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου των τεσσάρων (4) εξαμήνων. Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να παραταθεί έως τη 10η Νοεμβρίου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση και προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής (επίπεδο Γ1,τουλάχιστον, του Συμβουλίου της Ευρώπης) ή Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και μια επιπλέον από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β1: Γαλλική /Γερμανική / Ιταλική / Ισπανική.
   5. Βεβαίωση Ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς υποψήφιους (σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης).
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
   9. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών. 10.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. (η υποβολή συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη για αποφοίτους του Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.)
   • Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα.

   Οι υποψήφιοι/-ες που υποβάλλουν πλήρεις φακέλους, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, καλούνται σε προφορική συνέντευξη. Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με μοριοδότηση και οι επιτυχόντες κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   α. Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής: 15 μονάδες
   Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας 20 μονάδες

   β. Βαθμός Πτυχίου:
   9,5 και πάνω 10 μονάδες
   9,0-9,49 9 μονάδες
   8,5-8,99 8 μονάδες
   8,0-8,49 7 μονάδες
   7,5-7,99 6 μονάδες
   7,0-7,49 5 μονάδες
   6,5-6,99 4 μονάδες
   5,0-6,49 3 μονάδες

   γ. Επιπλέον ξένη γλώσσα (τουλάχιστον Β2): 10 μονάδες
   δ. Δεύτερο πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών: 10 μονάδες
   ε. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφές αντικείμενο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/βιβλία: 5 μονάδες
   στ. Προφορική Συνέντευξη: 30 μονάδες

   ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ: 100 μονάδες

   Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική ψηφιοποιημένη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (κ. Αικατερίνη Φώτου τηλέφωνο 210-7277788) από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.

   Η ηλεκτρονική αποστολή μπορεί να γίνει είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με τα ψηφιοποιημένα έγγραφα συνημμένα) είτε μέσω κάποιας ιστοσελίδας μεταφοράς αρχείων (π.χ. https://wetransfer.com) από 01/09/2020 έως και 20/09/2020. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών, οι οποίες θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

  • Κάθε νέος διετής κύκλος του Π.Μ.Σ. ξεκινά με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η έναρξη ενός κύκλου του Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή τροποποιούνται αναλόγως οι προθεσμίες εγγραφής των φοιτητών.

   Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Λογοτεχνικοί πάπυροι της πτολεμαϊκής περιόδου 10 ECTS
   • Έγγραφα της πτολεμαϊκής περιόδου 10 ECTS
   • Η ελληνόφωνη Αίγυπτος και ο κόσμος της 10 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Λογοτεχνικοί πάπυροι της ελληνορωμαϊκής περιόδου 10 ECTS
   • Έγγραφα της ελληνορωμαϊκής περιόδου 10 ECTS
   • Ημιλογοτεχνικοί πάπυροι 10 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Λογοτεχνικοί πάπυροι της βυζαντινής και πρώιμης αραβικής περιόδου 10 ECTS
   • Έγγραφα της βυζαντινής και πρώιμης αραβικής περιόδου 10 ECTS
   • Κειμενική κριτική των παπύρων 10 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email