Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία περιλαμβάνει 2 ειδικεύσεις στους παρακάτω κλάδους:

   • Μακροπαλιοντολογία (Macropalaeontology)
    (Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.)
   • Μικροπαλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Micropalaeontology-Geobiology)
    (Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.)

   Στόχοι του προγράμματος είναι:

   • η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προσαρμοσμένη στο διεθνές ανταγωνιστικό
    περιβάλλον,
   • βελτίωση των δεξιοτήτων σε θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), ομαδικής και αυτόνομης εργασίας
   • παροχή πολύ υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών με σύγχρονες μεθόδους και διδασκαλία και στην αγγλική γλώσσα,
   • άμεση προετοιμασία για τη διεθνή αγορά εργασίας

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσουν 20 (είκοσι) συνολικά θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία» σε δύο κλάδους ειδίκευσης:

   α) Μακροπαλαιοντολογία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ [8 θέσεις] και
   β) Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ [12 θέσεις]

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης είναι 1000 € ανά φοιτητή.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
   1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ειδίκευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
   2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

   Δικαίωμα αίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν και απόφοιτοι οι οποίοι ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές τους στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (Σεπτέμβρης 2020) και για τους οποίους εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

   • Α Γενικός βαθμός πτυχίου 25%
    Σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου πτυχίου Γεωλόγου ή Βιολόγου ο βαθμός πτυχίου προσμετράται σε ποσοστό 20%. Απόφοιτοι για τους οποίους εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 16 η Οκτωβρίου 2020 να προσκομίσουν βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος με αναλυτική βαθμολογία του συνόλου των μαθημάτων και προβλεπόμενο βαθμό πτυχίου.
    Β Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ 25%
    Επιλέγονται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής & Εξέτασης Σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου πτυχίου Γεωλόγου ή Βιολόγου, ο μέσος όρος βαθμολογίας στα τρία μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. προσμετράται σε ποσοστό 30%
   • Γ Επίδοση στη διπλωματική εργασία 25%
    Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν είναι υποχρεωτική στον προπτυχιακό κύκλο του υποψηφίου, επιλέγεται ο βαθμός ενός τέταρτου σχετικού μαθήματος. Σε περίπτωση μη σχετικής διπλωματικής εργασίας με τα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. προσμετράται το ήμισυ της επίδοσης.
   • Δ Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας 15%
    Το επίπεδο γλωσσομάθειας προκύπτει με επίδειξη Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. Εναλλακτικά, η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να τεκμηριωθεί από τον υποψήφιο με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται με ευθύνη της ΣΕ σε καθορισμένο τόπο και χρόνο.
   • Ε Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή/και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. ή και δημοσιεύσεων 5% –
   • Ζ Συναφής με το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. ερευνητική δραστηριότητα ή/και επαγγελματική εμπειρία 3% Συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ.
   • Η Συνέντευξη 2% Η συνέντευξη διεξάγεται αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής & Εξέτασης με σκοπό τη διακρίβωση των ακαδημαϊκών εμπειριών, επιδόσεων και ενδιαφερόντων των υποψηφίων και αξιολογείται σε κλίμακα 1-10

   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] και συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα (έκαστο σε μορφή pdf):

   1. Αίτηση συμμετοχής και στοιχειοθετημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Δ.Π.Μ.Σ. (παρέχεται: http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_paleo.htm) στην οποία δηλώνεται και η προτιμητέα ειδίκευση σπουδών Α) «Μακροπαλαιοντολογία» ή Β) «ΜικροπαλαιοντολογίαΒιοστρωματογραφία».
   2. Αντίγραφο πτυχίου
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφονται τόσο ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όσο και o βαθμός πτυχίου.
   4. Αντίγραφο Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
   5. Βιογραφικό σημείωμα
   6. Πιστοποιητικό γνώσης (Γ2/C2 ή Γ1/C1) της Αγγλικής γλώσσας (σε περίπτωση μη κατοχής ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει μία απλή αίτηση εξέτασης)
   7. Αποδεικτικά έγγραφα άλλων τίτλων σπουδών, δημοσιεύσεων, ερευνητικής ή/ και συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε συνέδρια ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα, κινητικότητας σπουδαστών, καθώς επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. (συνδεδεμένα σε ένα αρχείο pdf)
   8. e-Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   9. Μία συστατική επιστολή (ανοικτή, κατατίθεται σε μορφή pdf από τον υποψήφιο)

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Ημερομηνία έναρξης της υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 17 Αυγούστου Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων: 25 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ώρα 20.00

   Πληροφορίες: [email protected] Τηλ. 2310 998540, 2310 998556

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινών μαθημάτων κορμού υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο υποσύνολα εξειδικευμένων υποχρεωτικών και κατ΄επιλογήν μαθημάτων που αντιστοιχούν σε δύο (2) ειδικεύσεις: Α) «Μακροπαλαιοντολογία / Macropalaeontology» και Β)«Μικροπαλαιοντολογία Βιοστρωματογραφία / Micropalaeontology-Biostratigraphy».

   Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε 90  και τα μαθήματα αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα σπουδών:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email