Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) αποτελεί η Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω των Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής Μεθοδολογίας καθώς και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης επιστημόνων στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων Παιδαγωγικών και Διδακτικών γνώσεων μέσω νέων Τεχνολογιών καθώς και Bιοϊατρικών γνώσεων και Ψυχολογίας, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ή/ και στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας ώστε να αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση στην Παιδαγωγική επιστήμη και τις διαδικασίες μάθησης και να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους στην εκπαίδευση, επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις τους σε πεδία αιχμής των ανωτέρω γνωστικών πεδίων. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση και τη διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων των επιστημών, της συμπεριφοράς και της παιδαγωγικής, της τεχνολογίας και των Bιοϊατρικών επιστημών, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στη θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή στα πεδία αυτά. Το Πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και εστιάζεται στη γεφύρωση των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών με την Εκπαίδευση.

   Όλα τα μαθήματα είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την Διδακτική, Παιδαγωγική, Νέες Τεχνολογίες και Ψυχολογία. Έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας ή/και διδασκαλίας. Η διδασκαλία σε σχολικές μονάδες ή σε εκπαιδευτικούς φορείς ή σε κέντρα αγωγής και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας θα είναι αυτόνομη και εποπτευόμενη. Ο σχεδιασμός της πρακτικής άσκησης, οι ερευνητικές εργασίες καθώς και η διπλωματική εργασία στοχεύουν στην ενίσχυση της διδακτικής και παιδαγωγικής δεινότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χρήση καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική  Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό  Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),  καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους  στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω  Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού  Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ 5312/τ. Β΄/ 27-11-2018).

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω Καινοτόμων  Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος  είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων  διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία  περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και  πραγματοποίηση διδασκαλίας/ μικροδιδασκαλίας.  

   Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική  ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των  Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται  πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

   Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο που δραστηριοποιείται ή  ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών  προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική  επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14-10-2019).  

    Το ΔΠΜΣ παρέχει επίσης στους αποφοίτους του επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ. 

    Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) κατευθύνσεων σπουδών:

   1. Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
   2. Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
   3. Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   Η διάρκεια των σπουδών είναι διετής, διαρθρωμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν  σε 120 Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρόγραμμα σπουδών του  πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τρίτο  εξάμηνο, το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλεγεί. Το  τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής  Εργασίας. 

   Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρονται διά ζώσης αλλά και διαδικτυακά (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) και διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο

   Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) και δύνανται να  καταβληθούν εφ’ άπαξ ή με τους εξής τρόπους: (α) εννιακόσια πενήντα ευρώ (950€) με την εγγραφή  και το υπόλοιπο ποσό σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850€) με την  έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε δεκατέσσερις (14) άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€)  με χρήση πιστωτικής κάρτας.  

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90) φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ  γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης  Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Στους προαναφερθέντες συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής  αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής  (ΔΙΚΑΤΣΑ), τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν  και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

   Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν, με την υποβολή της αίτησής τους, την  κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος των σπουδών τους. 

   Για την επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών συνεκτιμώνται: 

   • ο φάκελος υποψηφιότητας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που  αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος (κατάλογος δικαιολογητικών) και
   • η συνέντευξη του/της υποψηφίου/υποψηφίας ενώπιον της ειδικής αξιολογικής  επιτροπής.

    Κατάλογος δικαιολογητικών

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (https://edutech.uniwa.gr/wp content/uploads/sites/183/2019/03/appDoc.pdf). 
   2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν  χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας).
   3. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου. 
   4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα  εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και  στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και στην μέχρι τώρα  επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.  
   5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.  
   6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν). 
   7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
   8.  Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί). 

   Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Τετάρτη, 23 Σεπεμβρίου 2020  έως και Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021 

    Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί  να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

   α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην  ιστοσελίδα του προγράμματος (https://edutech.uniwa.gr/e-grammateia/ilektroniki-aitisi ypovolis-ypopsifiotitas/), με ταυτόχρονη ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του βασικού Τίτλου Σπουδών του υποψηφίου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και τη διαδικασία συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία].

   β. Ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
   Γραμματεία ΔΠΜΣ
   «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
   Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
   Κτήριο 10 [Κ1Ο] – Σχολή Μηχανικών [ΣΤΕΦ], 1ος ‘Οροφος,
   Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω

   γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] με θέμα:
   ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ…ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ [π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ…ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ].

   Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής .pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.] δεν γίνονται αποδεκτά.

   δ. Αυτοπροσώπως η μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία [Τηλ. 210 5385373 / email: [email protected]], στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

   Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: [email protected]
   Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ : 2105385373
   Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ: https://edutech.uniwa.gr

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο. Σύμφωνα και με το άρθρο 33, παράγραφος 3 του ν. 4485/2017, η φοίτηση δύναται να ανασταλεί προσωρινά για σοβαρό λόγο που εξετάζεται από την ΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017, το Πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει κατά το Χειμερινό η και το Εαρινό Εξάμηνο.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, πρακτική άσκηση, μικροδιδασκαλίες, διδασκαλία σε φυσική τάξη καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. [Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017)]

   Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   • Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6 ECTS
   • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 8 ECTS
   • Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 8 ECTS
   • Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 8 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 8 ECTS
   • Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη 8 ECTS
   • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 8 ECTS
   • Γενετική μαθησιακών δυσκολιών 6 ECTS
   • Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6 ECTS
   • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

   • Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 ECTS
   • Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6 ECTS
   • Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10 ECTS

   Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

   • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική 8 ECTS
   • Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6 ECTS
   • Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10 ECTS

   Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   • Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6 ECTS
   • Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6 ECTS
   • Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών 6 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10 ECTS
   • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική 6 ECTS
   • Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση 8 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη 10 ECTS
   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email