Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρυτανικής Απόφασης και του Ν.4485/2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω τρεις (3) κλάδους της Παιδαγωγικής:

   • την Ειδική Αγωγή
   • την Παιδαγωγική του Σχολείου
   • τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

   Το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», με κριτήριο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, αποσκοπεί:

   • στην εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτισή τους σε έναν από τους τρεις κλάδους της Παιδαγωγικής
   • στην ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο παιδαγωγικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και την πρακτική άσκηση
   • στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/τις ίδιες.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
   ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Σχολική Παιδαγωγική, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦιλοσοφίαςΠαιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του πρώτου κύκλου σπουδών, ως εξής: δώδεκα (12) θέσεις για την ειδίκευση «Ειδική Αγωγή», δεκαπέντε (15) θέσεις για την ειδίκευση «Παιδαγωγική του Σχολείου» και τρεις (3) θέσεις για την ειδίκευση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση».

   Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν:
   1. Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών:

   • Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών των Α.Ε.Ι.  Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών),
   • των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών,
   • των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
   • ομοταγών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών,
   • επροσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Θεολογίας, Μαθηματικών, Μουσικών Σπουδών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Φυσικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Χημείας,

   2. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής που επιλέγουν (βλ. Κανονισμό του ΠΜΣ, περίπτωση 2 του Άρθρου 4).

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (έντυπο) υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
   4. Δίπλωμα (ή διπλώματα) ξένων γλωσσών – απαραίτητη θεωρείται η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής τουλάχιστον επιπέδουΒ2.

   Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Η γνώση, εκτός της ελληνικής, και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους:

   • Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
   • Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
   • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
   • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   5. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή πτυχίων (Για τις περιπτώσεις 1β, 1δ, 1ε και 2 αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το ΠΜΣ).

   6. Πιθανές δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα

   7.Κατάθεση της πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) 8. Βεβαιώσεις 9. Βεβαιωμένη σχετική ερευνητική εμπειρία, εάν υπάρχει, 10. βεβαιωμένη διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με την ειδίκευση που επιλέγουν, όταν απαιτείται (βλ. Κανονισμό του ΠΜΣ, περίπτωση 2 του Άρθρου 4) και 11. Εάν είναι εφικτό, μία (1) συστατική επιστολή, στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι απόφοιτος/η του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.

   Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
   Γραμματεία Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., 54
   124 Θεσσαλονίκη (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 10 Σεπτεμβρίου 2019) ή κατατίθεται αυτοπροσώπως
   στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής (παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 215) από τις 27.05.2019 έως
   τις 10.09.2019 κατά τις ώρες 12.00-13.30.

   Για να γίνει κανείς δεκτός/δεκτή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο (2) βασικά γνωστικά αντικείμενα:

   α) τη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας και

   β) το αντικείμενο του γνωστικού πεδίου των Επιστημών της Αγωγής που επέλεξαν σύμφωνα με τη δήλωσή
   τους. Για τους υποψήφιους/υποψήφιες που επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις ακολουθεί συνέντευξη.

   Η μοριοδότηση γίνεται όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
   Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
   Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997358 (κ. Ελένη Ανθούλα ώρες κοινού: 11:00-13:30) ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.edlit.auth.gr

  • Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» με ειδίκευση: «Ειδική Αγωγή»:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας ταχύρρυθμο σεμινάριο 5
   • Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις 2 5
   • Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις 2 5
   • Σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής 2 7,5
   • Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 2 7,5
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Β’Εξάμηνο:

   • Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες 2 7,5
   • Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή 2 7,5
   • Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή/ΕΔΜ 2 7,5
   • Σύγχρονη έρευνα στην Ειδική Αγωγή/ΕΔΜ 2 7,5
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή 4 20
   • Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της Ειδικής Αγωγής 2 10
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
    Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 120 ECTS

   Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» με ειδίκευση: «Παιδαγωγική του Σχολείου»:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας ταχύρρυθμο σεμινάριο 5
   • Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις 2 5
   • Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις 2 5
   • Ιστορία και θεωρία του σχολείου 2 7,5
   • Κοινωνιολογία του σχολείου και της τάξης 2 7,5
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   •  Προγράμματα Σπουδών και βιβλία σχολικής εκπαίδευσης 2 7,5
   • Διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα 2 7,5
   • Οι ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο στο σχολείο 2 7,5

   Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (ένα μάθημα)

   • Το σχολείο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό)
   • Το διαπολιτισμικό σχολείο (κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό) 2 7,5
   • Η λογοτεχνία στο σχολείο και την κοινωνία (κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό) Μulticultural/Intercultural Education (κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό)
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

    Γ’ Εξάμηνο:

   • Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου 2 10
   • Πρακτική Άσκηση στην Παιδαγωγική του Σχολείου 2 10
   • Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου 2 10
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
    Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 120 ECTS

   Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» με ειδίκευση: «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση»:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας ταχύρρυθμο σεμινάριο 5
   • Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις 2 5
   • Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις 2 5
   • Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 7,5
   • Συγκριτικές προσεγγίσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 2 7,5
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2 7,5
   • Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 7,5
   • O κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή 2 7,5

   Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (ένα μάθημα)

   • Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως επαγγελματίας: κατάρτιση, δεξιότητες, καθήκοντα και εργασιακή κουλτούρα 2 7,5
   • Μulticultural/Intercultural Education 2 7,5
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 10
   • Πρακτική Άσκηση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 2 10
   • Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 10
    Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
    Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 120 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email