Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης και της ανάλυσης δεδομένων.

   Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, στελέχη ασφαλείας και άμυνας, καθώς και σε πολιτικούς και διεθνείς αναλυτές να:
   • εντοπίζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν σε βάθος κρίσιμες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
   • ασκούν ολοκληρωμένα τη διοικητική της διακινδύνευσης σε τομείς, μονάδες ή περιπτώσεις ενδιαφέροντος,
   • χρησιμοποιούν τεχνολογίες λογισμικού για να συλλέξουν, επεξεργαστούν, αναλύσουν και να απεικονίσουν στοιχεία και δεδομένα στις παραπάνω περιπτώσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3052, 27.07.2018) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη «Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική», είτε στην «Ανάλυση δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική». 

   Ο τίτλος του προγράμματος στην Αγγλική είναι “Master’s programme in Global Risks and Analytics” και οι ειδικεύσεις, αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως “Risk Management in Global Politics” και “Data Analysis in Global Politics”.

   Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 

   Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων 

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην δ/νση: 

   https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/201920 

   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαρκής. 

   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού εισακτέων και όχι αργότερα από 31η Αυγούστου και αξιολογούνται για εισαγωγή στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος. (π.χ. έως 31/8/2020 για εισαγωγή στο ακαδ. έτος 2020/2021, κοκ.). 

   Κατηγορίες Πτυχιούχων 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι τμημάτων πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, νομικής επιστήμης, οικονομίας και διοίκησης και επιστημών πληροφορικής. 

   Κατά περίπτωση, μπορεί να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι από άλλα επιστημονικά πεδία εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς το επαγγελματικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον τους ως προς την προσφερόμενη εξειδίκευση του προγράμματος. 

   Αριθμός εισακτέων 

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Δεν υπάρχει περιορισμός εισακτέων ανά ειδίκευση. 

   Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία της αίτησης είναι τα εξής: 

   1. Αίτηση/υποβολή υποψηφιότητας (αυτόματα / μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης). 
   2. Τίτλος βασικών (πρώτου κύκλου) σπουδών. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για τον εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης σπουδών. Διευκρινίζεται ότι: – Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/17. Αυτό συνυποβάλλεται με τον τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α κατέχει περισσότερους του ενός τίτλους βασικών σπουδών δηλώνεται μόνο εκείνος με τον οποίο είναι επιθυμητό να αξιολογηθεί η υποψηφιότητα του/της ως προς το αντίστοιχο κριτήριο.
   3. Αναλυτική βαθμολογία του προγράμματος σπουδών του τίτλου βασικών σπουδών που υποβάλλεται στο (2) παραπάνω.
   4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1.
   5. Βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές μπορεί να υποβληθούν ταχυδρομικά ή λεκτρονικά. Οι σχετικές πληροφορίες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική δήλωση.

   Διευκρινήσεις: 

   • Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1 έως και 5 υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
   • Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 7/8 του προγράμματος σπουδών το οποίο παρακολουθούν. Στους υποψήφιους αυτούς μπορεί να προσφερθεί θέση στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια επιλογής, υπό την αίρεση ότι η περάτωση σπουδών τους θα ολοκληρωθεί έως και την προθεσμία της εγγραφής τους στο πρόγραμμα. Εφόσον η περάτωση σπουδών δεν ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτό, η εν λόγω θέση προσφέρεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα.
   • Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των δικαιολογητικών απορρίπτονται. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών (δηλ. με διαφορετική ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).
   • Κατά την επεξεργασία της αίτησης μπορεί να ζητηθούν πρωτότυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση της υποψηφιότητας αναβάλλεται έως ότου προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά.
   • Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της γραμματείας, όλα τα απαραίτητα έντυπα ή και πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να αποκτήσουν την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή στο πρόγραμμα οδηγεί σε ανάκληση της προσφερόμενης θέσης φοίτησης και την προσφορά της στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή επιλαχόντα. 

   Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 

   Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την «Επιτροπή επιλογής ή εξέτασης» (Ε.Ε.Ξ.) υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. με μέγιστο το 100, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 

   1. Εκπαίδευση [45%]
    α) Βασικές σπουδές [40%]
    β) Χαρακτηριστικά βασικών σπουδών [20%]
    γ) Πρόσθετες σπουδές [10%] δ) Άλλες γνώσεις [30%]

   2. 2) Επαγγελματική εμπειρία [35%]
    α) Προϋπηρεσία [60%]
    β) Σταδιοδρομία [40%]

   3. Επιστολή ενδιαφέροντος [20%]
    α) Κίνητρα [60%]
    β) Συγγραφική ικανότητα: [40%] 

   Οι υποψηφιότητες με συνολική βαθμολογία ίση με 15% ή χαμηλότερη απορρίπτονται. 

   Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται αυτοτελώς στον επόμενο μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης και αναρτώνται σε προσωρινό πίνακα. Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά για το αποτέλεσμα αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους. 

   Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός εισακτέων. 

   Ο πίνακας επιτυχόντων ανά ακαδημαϊκό έτος οριστικοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Διευκρινίζεται ότι: 

   • Εφόσον κάποια υποψηφιότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποτελεσματικά ως προς τα κριτήρια αυτά, ενδέχεται ο/η υποψήφιος/α να κληθεί σε προσωπική συνέντευξη. Η συνέντευξη οδηγεί σε απλή αποδοχή ή απόρριψη της υποψηφιότητας.
   • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ε.Ε.Ξ. μπορεί εισηγηθεί στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. τη διενέργεια εξετάσεων για έναν ή περισσότερους υποψηφίους προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια σε δεξιότητες ή και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αποδοχή στο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξετάσεις διεξάγονται εγκαίρως προκειμένου να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ατομικά για την ημερομηνία, τον τόπο και τη διαδικασία της εξέτασης το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την εξέταση.
   • Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι καταλαμβάνουν σε ισάριθμες θέσεις έως και το μέγιστο αριθμό εισακτέων, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η σειρά υποβολής της αίτησης. 

   Τέλη φοίτησης – υποτροφίες 

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), το οποίο μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή τμηματικά. 

   Για τους υπόχρεους φοιτητές πλήρους φοίτησης η τμηματική καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000€) στο ακ. έτος εισαγωγής, ως εξής: η πρώτη δόση προκαταβάλλεται προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως τη 15η Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη, και η τρίτη δόση έως την 15η Απριλίου ή την επόμενη εργάσιμη. 

   Για τους υπόχρεους φοιτητές μερικής φοίτησης η τμηματική καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως προς τα 2/3 των τελών φοίτησης στο 1ο έτος σπουδών, σε δύο ισόποσες δόσεις και ως προς το υπόλοιπο 1/3 στο 2ο έτος σπουδών, επίσης σε δύο ισόποσες δόσεις. Στο 1ο έτος σπουδών η πρώτη δόση ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) προκαταβάλλεται προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δεύτερη δόση ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) καταβάλλεται έως τη 15η Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη. Στο 2ο έτος σπουδών η πρώτη δόση, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€), καταβάλλεται έως τη 15η Οκτωβρίου ή την επόμενη εργάσιμη και η δεύτερη δόση ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) καταβάλλεται έως τη 15η Ιανουαρίου ή την επόμενη εργάσιμη. 

   Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή των εν λόγω φοιτητών. 

   Ο προσδιορισμός των φοιτητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, γίνεται μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητες σε ποσοστό έως και 30% των εισακτέων. 

   Υποτροφίες 

   Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες φοίτησης σε έως και τρεις (3) υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής μεταξύ όλων των εισακτέων. Προϋπόθεση είναι η υποψηφιότητα τους να έχει συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 75% και να έχουν κάνει την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Οι υποτροφίες φοίτησης είναι συνολικού ύψους ίσου με το ήμισυ των τελών φοίτησης ενός φοιτητή και κατανέμονται σε ποσοστό 50% στον πρώτο, 30% στον δεύτερο και 20% στον τρίτο της κατάταξης των εισακτέων στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το αντίστοιχο ποσό μοιράζεται μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

   Περισσότερες Πληροφορίες 

   Για διευκρινήσεις όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του ΠΜΣ: 

   Διεύθυνση: ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» 

   Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αριστοτέλους 1 και Λεωφόρος Αθηνών Κόρινθος 201 32 

   Τηλέφωνο: 2741 040040 

   e-mail: [email protected] 

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ υπάρχουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Π.Π.Σ.Α. στη δ/νση analytics.pedis.uop.gr και στον ιστότοπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στη δ/νση pedis.uop.gr

  • α’ εξάμηνο σπουδών («Χειμερινό εξάμηνο»)

   Το α’ εξάμηνο επικεντρώνεται στο γνωσιακό “υπόβαθρο” του ΠΜΣ. Ξεκινάει με ένα μάθημα  υποβάθρου, διάρκειας τριών εβδομάδων και συνεχίζει με τρία παράλληλα μαθήματα, από ένα για κάθε επστημονικό πυλώνα του ΠΜΣ διάρκειας δώδεκα εβδομάδων.

   1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης και επιστημονικό υπόβαθρο.
    1. Διεθνής πολιτική.
    2. Διοίκηση της διακινδύνευσης (Risk management).
    3. Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων (Analytics).

   Τα μαθήματα είναι προαπαιτούμενα, κατ΄ αντιστοιχία, για το β’ εξάμηνο, ως εξής:

   • Το μάθημα “Διεθνής πολιτική” είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος “Θέματα εμβάθυνσης στη διεθνή πολιτική”.
   • Το μάθημα “Διοίκηση της διακινδύνευσης” είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος “Θέματα εμβάθυνσης στη διοίκηση της διακινδύνευσης”.
   • Το μάθημα “Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων” είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος “Θέματα εμβάθυνσης στην ανάλυση δεδομένων”.

   β’ εξάμηνο σπουδών («Εαρινό εξάμηνο»)

   Το β’ εξάμηνο οικοδομεί πάνω στο υπόβαθρο που έχει “χτιστεί” στο α΄ εξάμηνο εμπλουτίζοντας τις γνώσεις σε κάθε επιστημονικό πυλώνα με συναφή θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Το εξάμηνο ξεκινάει με τρία παράλληλα μαθήματα, διάρκειας δώδεκα εβδομάδων. Ακολουθεί  ένα εντατικό μάθημα, διάρκειας τριών εβδομάδων επικεντρωμένο στην προετοιμασία για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   1. Θέματα εμβάθυνσης στη διεθνή πολιτική
   2. Θέματα εμβάθυνσης στη διοίκηση της διακινδύνευσης
   3. Θέματα εμβάθυνσης στην ανάλυση δεδομένων
    1. Μεθοδολογία εκπόνησης και σχέδιο διπλωματικής εργασίας.

   Τα «Θέματα εμβάθυνσης … » αφορούν σε 3-4 αυτοτελείς διδακτικές ενότητες (διδασκαλία + αξιολόγηση) σε κάθε επιστημονικό πυλώνα. Στόχος είναι τα θέματα εμβάθυνσης να ανανεώνονται τακτικά και να παραμένουν επιστημονικά επίκαιρα. Συνεπώς στο β’ εξάμηνο οι φοιτητές του προγράμματος διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από ένα θεματικό φάσμα 9-12 θεμάτων.

   Σεμινάριο «Επιστημονικής αιχμής»

   Στο εαρινό εξάμηνο υπάρχει πρόβλεψη να διοργανώνεται «Σεμινάριο Επιστημονικής αιχμής» (εφεξής «σεμινάριο») με αυτοτελές εκπαιδευτικό αντικείμενο το οποίο και αξιολογείται υποχρεωτικά. Το σεμινάριο αποτελεί περιστασιακό και όχι μόνιμο γνώρισμα του προγράμματος σπουδών. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, οργανώνεται και εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών εγκαίρως πριν την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου στο οποίο θα προσφερθεί. Αφορμή για τη διοργάνωση του σεμιναρίου μπορεί αποτελέσει η ευκαιρία  διεξαγωγής του από διακεκριμένο επιστήμονα (π.χ. επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή) που δεν εντάσσεται στο τακτικό διδακτικό προσωπικού του ΠΜΣ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εξωστρέφεια και η διασύνδεση του  προσφερόμενου προγράμματος σπουδών με την εθνική και  διεθνή επιστημονική κοινότητα και την επιστημονική επικαιρότητα.

   β’ εξάμηνο («Θερινή περίοδος») – Ειδίκευση

   Η ειδίκευση αποκτάται μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας που εκπονείται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   1. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.  Σκοπός της διπλωματικής είναι η απτή και κατά τεκμήριο εξειδίκευση των φοιτητών σε μία από τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την εκπόνηση  ολοκληρωμένης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή επιστημονικού πονήματος περιορισμένης έκτασης με τα πορίσματα αυτής και την υποστήριξη της εν λόγω εργασίας ενώπιον επιστημονικής επιτροπής και ακροατηρίου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται υποχρεωτικά κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί το εαρινό εξάμηνο σπουδών.
   • Για την ειδίκευση «Διοικητική της διακινδύνευσης στην παγκόσμια πολιτική» η σχετική έρευνα θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διερεύνηση της διαχείρισης ενός ζητήματος εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο της διοίκησης της διακινδύνευσης όπως έχει διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
   • Για την ειδίκευση «Ανάλυση δεδομένων στην παγκόσμια πολιτική» η σχετική έρευνα θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αιτιολογική διερεύνηση ενός ζητήματος εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων όπως έχει διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

   Η ειδίκευση του ΠΜΣ και η θεματική της διπλωματικής επιλέγονται μέσα από κατάλογο θεμάτων που συντάσσει η αρμόδια επιτροπή του ΠΜΣ. Κάθε φοιτητής εκπονεί, υποχρεωτικά, σχέδιο έρευνας με το οποίο εξειδικεύει το αντικείμενο της διπλωματικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις του και σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή.

   Προϋποθέσεις και αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας

   Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του α’ και β’ εξαμήνου είναι προϋπόθεση για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Η διπλωματική αξιολογείται αθροιστικά σε τρία διακριτά σκέλη: (α) Σχέδιο έρευνας [10%] (β) Πόνημα  [70%] (γ) Προφορική παρουσίαση / υπεράσπιση ενώπιον ακροατηρίου [20%].

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email