Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών (MSc in Global Health – Disaster Medicine)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»).

   Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές. Αναπτύχθηκαν για να απαντήσουν στο περίπλοκο πεδίο των αναγκών και προκλήσεων υγείας που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο: «Φαινόμενο επιδημιολογικής μετάβασης», αύξηση της έντασης ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ανισοτήτων, ενδυνάμωση ασθενών και κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν μια καινοτόμο προσέγγιση με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνολικά φιλοδοξεί να προετοιμάσει επαγγελματίες, ερευνητές και διαχειριστές προγραμμάτων υγείας (Managers & Policy Makers) με έναν ισχυρό συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ερευνητικών δεξιοτήτων, ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης αλλά και του αντίστοιχου επαγγελματικού ήθους.

   Στόχοι του προγράμματος είναι:

   • Εκπαίδευση στελεχών στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών υγείας με βάση επιστημονικές ενδείξεις (evidence based policy),
   • Ακαδημαϊκή μελέτη των προκλήσεων του πεδίου
   • Εφαρμοσμένη έρευνα, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε σύνθετα προβλήματα
   • Προετοιμασία για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα επείγουσας και ανθρωπιστικής ιατρικής, εργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνή Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα με δράσεις στο πεδίο.

   Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας») γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κλπ) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης (4 εξάμηνα). Η παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών ενώ σε υποψηφίους  φοιτητές που κατοικούν / εργάζονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από την έδρα του ΠΜΣ,  δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που διαθέτει για τον σκοπό αυτό το ΠΜΣ και σε ποσοστό έως 35%.

   Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό του είδους με αυτήν την διττή κατεύθυνση και την προσέγγιση του «one health approach», διασυνδέοντας την ιατρική των καταστροφών με την ιατρική των ευπαθών κοινοτήτων, την ιατρική ελάχιστων πόρων, την μεταναστευτική υγεία, την ψυχοκοινωνική προσέγγιση των θεματικών αυτών, την κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, νομική, οικονομική και ανθρωπολογική τους διάσταση.

   Σκοπός  είναι όχι μόνο η επιστημονική κατάρτιση αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών αλλά και η υποστήριξη και δια βίου κατάρτιση του προσωπικού των εγχώριων φορέων πολιτικής προστασίας καθώς και σχετικών ιδιωτικών και εθελοντικών οργανισμών.

   Διεθνής επιτροπή από εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες από το χώρο της επείγουσας ιατρικής και της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, με μεγάλη εμπειρία και εμπλοκή στη διαχείριση μαζικών συμβάντων, από 12 χώρες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΜΣ, οι οποίοι έχοντας ρόλο εξωτερικών αξιολογητών, προσφέρουν την τεχνογνωσία τους για το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

   Το ΠΜΣ, με απόφαση που έχει επικυρώσει και η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τρία (3) πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής  (Πανεπιστήμιο της Βέρνης, Τμήμα Επειγόντων, Πανεπιστήμιο Τύμπιγκεν, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και έτσι κορυφαίοι Καθηγητές/Ερευνητές συμμετέχουν με διαλέξεις τους στα μαθήματα του Προγράμματος,

   Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2022, θα είναι συνολικά 100 και στις δύο κατευθύνσεις:

   Α)Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

   Β)Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας.

   Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1000 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 4000 ευρώ) (και θα εξοφλείται σε τέσσερις δόσεις των 1000 Ευρώ στην αρχή κάθε εξαμήνου).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως και 15 Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://forms.gle/cJokhZLJtfEvaSfAA

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά
   (θα πρέπει να αποσταλούν στο
     e-mail  [email protected].)

   1. Αίτηση η οποία τυπώνεται από το Internet από την ιστοσελίδα http://crisis.med.uoa.gr/wp-content/uploads/aitiseis/Aitisi.pdf
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
   6. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτό
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   10. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν
   11. Πρόσφατη φωτογραφία

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις  15 Ιουνίου 2020.

   Περισσότερες Πληροφορίες: τηλ. 2107461451 & 5, e-mail: [email protected]

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.

  • Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με εμπειρία στο αντικείμενο, αλλά και εκπρόσωποι φορέων με πρακτική εμπειρία και μακρόχρονη παρουσία στο πεδίο. Το πρόγραμμα των ενοτήτων περιλαμβάνει, σε ισορροπημένη αναλογία τόσο μαθήματα «από καθέδρας» για την εμπέδωση της ύλης, όσο και διαλέξεις υψηλού επιπέδου από διακεκριμένους ειδικούς, που δίνουν την πινελιά της πιο πρόσφατης και συχνά αμφιλεγόμενης άποψης. Οι φοιτητές καλούνται να στέκονται κριτικά στις απόψεις που αναπτύσσονται, να κάνουν παρατηρήσεις και να δημοσιεύουν σχόλια στους δικτυακούς τόπους που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

   Η διδασκαλία, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, περιλαμβάνει επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια, συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων, καθώς και πρακτική εκπαίδευση με την συνεργασία εξειδικευμένων κέντρων, τόσο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί, σε αδρές γραμμές, το πλαίσιο εντός του οποίου κυμαίνονται τα ακαδημαϊκά μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων. Επίσης οι φοιτητές καλούνται να γράψουν ένα σύντομο τεστ γνώσεων, με ερωτήσεις που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών.

   Επίσης πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου, πραγματοποιείται διήμερο Σεμινάριο εισαγωγικών γνώσεων στην Προνοσοκομειακή Επείγουσα Φροντίδα.

   Α’ έτος σπουδών

   Α΄ εξάμηνο
   ♦ Διδακτική Ενότητα Α1 : Επιδημιολογία Πεδίου και Δημόσια Υγεία
   ♦ Διδακτική ενότητα Α2: Ιατρική Κοινότητας
   ♦ Διδακτική ενότητα Α3: Μεθοδολογία και Δεοντολογία της Ιατροβιολογικής Έρευνας

   Β΄ εξάμηνο
   ♦ Διδακτική Ενότητα Β1: Διεθνής Ιατρική I
   ♦ Διδακτική Ενότητα Β2: Ιατρική Καταστροφών I
   ♦ Διδακτική Ενότητα Β3 : Ανθρωπιστική Ιατρική

   Β’ έτος σπουδών
   Το πρόγραμμα του β΄ έτους αποτελείται από μία σειρά σεμιναρίων (Advanced courses) διάρκειας δύο έως τριών συνήθως ημερών, καθώς και από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας (7-10 ημερών).

   Γ΄ εξάμηνο
   ♦ Διδακτική Ενότητα Γ1: Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
   ♦ Διδακτική Ενότητα Γ2: Διεθνής Ιατρική ΙI
   ♦ Διδακτική Ενότητα Γ3 : Ιατρική Καταστροφών ΙΙ
   ♦ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

   Στην ίδια περίοδο οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν έναν αριθμό ωρών πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και πολιτικής προστασίας ή σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς αρωγής, περίθαλψης ευπαθών ομάδων κλπ.

   Στην αρχή του β΄ έτους, οι φοιτητές παρακολουθούν το εκπαιδευτικό ταξίδι με πρακτική άσκηση (‘’Hands-on’’ Advanced course) στην Ιατρική Καταστροφών: “Advanced Course in the Management of Disaster Victims”, με συμβολική οικονομική συμμετοχή ή σε αντικατάσταση αυτού, το εκπαιδευτικό ταξίδι με πρακτική άσκηση (‘’Hands-on’’ Advanced course) στην Παγκόσμια Υγεία: “Advanced Course in Global Health”, που πραγματοποιείται στην υποσαχάρια Αφρική.

   Δ΄ εξάμηνο
   Το Δ’ εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, που είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email