Ορθόδοξης Θεολογίας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο της «Ορθόδοξης Θεολογίας»,μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, στις κάτωθι ειδικεύσεις:

   1. «Βιβλικών Σπουδών» με επιστημονικά πεδία / κατευθύνσεις: α) Ερμηνεία και Θεολογία της Π.Δ., β) Ερμηνεία και Θεολογία της ΚΔ., γ) Αρχές και προϋποθέσεις της βιβλικής ερμηνευτικής, δ) Ιστορία του Βιβλικού Ισραήλ, ε) Ιουδαϊσμός – Ιστορία της Εποχής της Καινής Διαθήκης, στ) Βιβλική Αρχαιολογία, και ζ) Ιστορία διαμόρφωσης και εξέλιξης του Κανόνα της Αγίας Γραφής.
   2. «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών – Χριστιανικής Αρχαιολογίας» με επιστημονικά πεδία / κατευθύνσεις: α) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, β) Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, γ) Ιστορία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Σλαβικών Εκκλησιών, δ) Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, ε) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, στ) Κανονικό Δίκαιο (Παράδοση και Θεολογία), ζ) Ιστορία Θρησκευμάτων, η) Ιστορία της Λατρείας, θ) Ομιλητική, ι) Ιεραποστολική ια) Πατρολογία (Ελληνική, Λατινική και Συριακή), ιβ) Εκκλησιαστική Γραμματεία και Θεολογία, και ιγ) Πατερική Θεολογία.
   3. «Συστηματικής Θεολογίας και Επιστημών της Αγωγής» με επιστημονικά πεδία/κατευθύνσεις: α) Δογματική β) Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική, γ) Ηθική, δ) Θεολογία, Φιλοσοφία και Πολιτισμός ε) Οικουμενική Κίνηση (Ιστορία και Θεολογία), στ) Ποιμαντική και ζ) Θρησκευτική Εκπαίδευση.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ορθόδοξης Θεολογίας» με τρεις Ειδικεύσεις: 1. «Βιβλικών Σπουδών», 2. «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών – Χριστιανικής Αρχαιολογίας», και 3. «Συστηματικής Θεολογίας και Επιστημών της Αγωγής».

   Το ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» δέχεται σαράντα δύο (42) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή δεκατέσσερις (14) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ειδίκευση.

   Η επανίδρυση και ο κανονισμός του ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.( 4390/2-10-2018).

   Στο ΠΜΣ «Ορθόδοξης Θεολογίας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

   ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση Συμμετοχής
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   • Δύο συστατικές επιστολές
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2.

   Για τους αλλοδαπούς, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κρίνεται 2 υποχρεωτική: (α) η κατάθεση της ισοτιμίας του βασικού πτυχίου, όπως αυτή πιστοποιείται από τον ΔΟΑΤΑΠ και (β) η Βεβαίωση Ελληνομάθειας, η οποία χορηγείται από το Διδασκαλείο της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους υποτρόφους.

   Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ εκτός τις Θεολογίας γίνονται δεκτοί, εφόσον υποστούν προ της συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. επιτυχή δοκιμασία στα κατωτέρω τέσσερα (4) μαθήματα κορμού του Τμήματος Θεολογίας: (α) Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, (β) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, (γ) Δογματική και (δ) Πατρολογία. Η βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5) κατά τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0- 10) χωρίς την χρήση κλασματικού μέρους στις γραπτές εξετάσεις.

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας τις Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος για περισσότερες της μιας ειδίκευσης.(Όσοι από τους υποψήφιους έχουν υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να επανϋποβάλουν).

   Η επιλογή των εισακτέων προϋποθέτει τα εξής κριτήρια:

   • Γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
   • Μέσο όρο των προπτυχιακών μαθημάτων ανά Ειδίκευση τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
   • Βάση επιτυχίας πέντε (5) κατά τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0- 10) χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους τις γραπτές εξετάσεις (α) της ξένης γλώσσας για τους μη κατέχοντες πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, (β) του γνωστικού αντικειμένου τις Ειδίκευσης και (γ) του επιστημονικού πεδίου κατεύθυνσης.
   • Βάση επιτυχίας πέντε (5) κατά τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0- 10) χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους στην προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον των μελών ΔΕΠ τις οικείας Ειδίκευσης, όπου συνεκτιμάται και το τυχόν επιστημονικό έργο του.

   Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω. (Το «ΠΜΣ Ορθόδοξης Θεολογίας» δεν προβλέπει δίδακτρα).

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα ανά Ειδίκευση από σύνολο προσφερομένων μαθημάτων και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: «Βιβλικών Σπουδών»

   Α’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω):

   • «Mεθοδολογία και κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης» 10
   • «Ζητήματα Ερμηνείας και Ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης» 10
   • «Προβλήματα Εισαγωγής στην ΚΔ» 10
   • «Τέκνα Αβραάμ» σε σύμπνοια και σε σύγκρουση: Ιστορία και πηγές μιας εκλεκτικής συγγένειας 10
   • «O Μονοθεϊσμός στην Παλαιά Διαθήκη» 10
   • «Θεολογία των βιβλίων των Μακκαβαίων» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω):

   • «Θέματα Ερμηνείας και Θεολογίας των Επιστολών του Απ. Παύλου» 10
   • «Πατερική Ερμηνευτική» 10
   • «Τα Χριστολογικά Προσωνυμία» 10
   • «Ιουδαϊσμός, Ραββινική γραμματεία και θεολογία» 10
   • «Ο ιερός χώρος στην Αγία Γη» 10
   • «Απόκρυφη Βιβλική Γραμματεία» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Γ ‘ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • «Χριστολογία και Σωτηριολογία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο» 10
   • «Μυστικός Ιουδαϊσμός – Μανδαϊκή Μυθοσοφία: Αφορμές, επιρροές, και εξέλιξη» 10
   • «Ζητήματα Ερμηνείας και Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο ECTS 30

   2. Ειδίκευση: «Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών – Χριστιανικής Αρχαιολογίας»

   Α’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • «Θέματα Τριαδολογικής διδασκαλίας Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 4ου έως 8ου αιώνα» 10
   • «Εκκλησιο-κανονικά Ζητήματα της Α ́ Χιλιετίας» 10
   • «Βυζαντινά μνημεία της Αθήνας» 10
   • «Αρχαία Εκκλησία και Ύστερη Αρχαιότητα» 10
   • «Η διάδοση της Χριστιανικής πίστης και η σημασία των Μαρτύρων στην Αρχαία Εκκλησία» 10
   • «Το Ισλάμ στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πραγματικότητα» 10
   • «Η δομή και οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά την Άλωση» 10
   • «Θέματα Τριαδολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • «Θέματα Χριστολογικής διδασκαλίας Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 4ου έως 8ου αιώνα» 10
   • «Εκκλησιο-κανονικά Ζητήματα της Β ́ Χιλιετίας»  10
   • «Μεταβυζαντινή ζωγραφική. Ζωγράφοι και εργαστήρια» 10
   • «Όψεις της ιστορίας του Αρχαίου Ανατολικού Χριστιανισμού»
   • «Η Εικονομαχική Έριδα: πρόδρομοι, πρωταγωνιστές και συνέπειες» 10
   • «Χριστιανοί, Ιουδαίοι και Άραβες πριν από την εμφάνιση του Ισλάμ» 10
   • «Ορθόδοξοι υπήκοοι ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων» 10
   • «Θέματα Χριστολογίας Λατίνων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • «Ειδικά Θέματα Πατερικής Γραμματείας και Θεολογίας» 10
   • «Λειτουργικο-κανονική Μυστηριολογία» 10
   • «Θέματα βυζαντινής εικονογραφίας» 10
   • «Ο Χριστιανισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ανατολής και Δύσης κατά τον Άνω και Ύστερο Μεσαίωνα» 10
   • «Ο ι. Φώτιος και ζητήματα της εποχής του» 10
   • «Ισλάμ: Ιστορία, θεολογία, ρεύματα, τάσεις και αντιστάσεις» 10
   • «Οι μητροπόλεις του ελλαδικού χώρου από την Άλωση έως σήμερα» 10
   • «Ειδικά Θέματα Λατινικής Εκκλησιαστικής Γραμματείας και Θεολογίας» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο ECTS 30

   3. Ειδίκευση: «Συστηματικής Θεολογίας και Επιστημών της Αγωγής»

   Α’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής 

   • Διαμόρφωση του δόγματος και διατύπωση αυτού στους τρεις πρώτους αιώνες της Εκκλησίας 10
   • Διάλογος Θεολογίας, Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής 10
   • «Σταθμοί και πρόσωπα της Χριστιανικής Ηθικής» 10
   • «Ο Προτεσταντισμός από τη Μεταρρύθμιση μέχρι σήμερα» 10
   • «Θέματα Οικουμενικής Κινήσεως Α ́ (Από τη Μεταρρύθμιση στην έκδοση της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1920 προς τας «απανταχού Εκκλησίας του Χριστού»)» 10
   • «Διάλογος Παιδαγωγικής και Θεολογίας» 10
   • «Θεολογία και Υπαρξισμός» 10
   • «Ερμηνευτικές αρχές της δογματικής θεολογίας» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β’  Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής 

   • «Θεολογική θεώρηση των Συμβολικών και Ομολογιακών κειμένων» 10
   • «Επιστημολογία Ποιμαντικής Θεολογίας» 10
   • «Βιοϊατρικές τεχνολογίες και ανθρώπινο πρόσωπο» 10
   • «Παράδοση και ανανέωση στη διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων» 10
   • «Θέματα Οικουμενικής Κινήσεως Β ́ (Οικουμενικές μορφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας)» 10
   • «Θρησκευτική Εκπαίδευση και ερευνητική μεθοδολογία στην εκπαίδευση» 10
   • «Το ρητόν και άρρητον της Θεολογίας» 10
   • «Ορθόδοξη ανθρωπολογία και νεωτερικότητα» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο: 

   Μαθήματα Επιλογής 

   • Το βιβλικό υπόβαθρο της διδασκαλίας της Αρχέγονης Χριστιανικής Εκκλησίας. 10
   • «Η Ποιμαντική των Νοσηλευτηρίων» 10
   • «Φιλοκαλική Παράδοση και νηπτική θεολογία» 10
   • «Ορθόδοξη Θεολογία και Μετανεωτερικότητα» 10
   • «Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και Οικουμενική Κίνηση» 10
   • «Κοινωνική Παιδαγωγική και σύγχρονος πολιτισμός» 10
   • «Η Πνευματολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε διάλογο με τη δυτική θεολογική παράδοση» 10
   • «Θεολογία και πολιτισμός» 10

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email