Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός», στις εξής ειδικεύσεις:

   • Βιβλικών, Πατερικών, Aγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών
   • Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας και
   • Εφαρμοσμένης Θεολογία

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας, μελέτης και επιστημονικής εξειδίκευσης στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας, όπως ορίζεται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της θεολογικής γνώσης καθώς κι η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας και γενικότερα του Χριστιανικού Πολιτισμού. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ικανοποίηση θεολογικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και εκκλησιαστικών αναγκών αλλά και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον θεολογικό χώρο. Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί:

   α) στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών για τη μελέτη θεολογικών, εκκλησιαστικών και κοινωνικών θεμάτων, για ακαδημαϊκό έργο σ’ αυτούς τους τομείς και για επιστημονική στήριξη υπηρεσιών, ιδρυμάτων και κοινωνικών θεσμών
   β) στην εξειδίκευση θεολόγων με δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας έργο σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα, στη δημόσια εκπαίδευση και σε ειδικές θέσεις επιμορφωτών και άλλων στελεχών της Εκκλησίας.
   γ) στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης ως προϋποθέσεων για τη διδακτορική έρευνα και
   δ) στην ανάπτυξη διεπιστημονικών και διϊδρυματικών συνεργασιών οι οποίες θα συμβάλουν στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και στην ανάδειξη της Ορθόδοξης Θεολογίας

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   1. Στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

   α) Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών
   β) Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας
   γ) Εφαρμοσμένης Θεολογίας

   Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρία (3) εξάμηνα κι ολοκληρώνονται με τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα και στην περίπτωση της μερικής φοίτησης στα οκτώ (8) εξάμηνα.

   2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 64 υποψήφιοι και θα καταταγούν, ανάλογα με τη δήλωση προτιμήσεως και την προβλεπόμενη από την Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ διαδικασία επιλογής, ως εξής:
   α) Ειδίκευση Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών: 19 θέσεις
   β) Ειδίκευση Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας: 20 θέσεις
   γ) Ειδίκευση Εφαρμοσμένης Θεολογίας: 25 θέσεις

   3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» γίνονται δεκτοί:
   α) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. άρθρο 5).
   β) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση να υφίσταται συνάφεια με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
   γ) Υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους ή εκκλησιαστικών οργανισμών γίνονται δεκτοί εκτός σειράς και κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η οποία διαβιβάζεται στη Συνέλευση από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων από μη Θεολογικά Τμήματα ή Σχολές δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση κενών θέσεων, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται. Η εγγραφή τους γίνεται αφού εξεταστούν γραπτά σε τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. (για την εξεταστέα ύλη ανάειδίκευση βλ. το παράρτημα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης)

   4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:
   α) Αντίγραφο πτυχίου.
   Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

   Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι:

   • Επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Όσα δικαιολογητικά έχουν APOSTILLE δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή
    στο εξωτερικό.
   • Μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.

   β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων.

   γ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω), σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια διοίκηση. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
   i) Με Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
   ii) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
   iii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
   iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

   δ) Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα ή επαγγελματική εμπειρία που έχουν σχέση με το πεδίο ειδίκευσης.
   ε) Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία (1) από τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα καθηγητή.
   στ) Βιογραφικό σημείωμα.
   ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   η) Βεβαίωση της παροχής και της διάρκειας της υποτροφίας εκδιδόμενη από τη σχετική δημόσια ή εκκλησιαστική αρχή για τους αλλοδαπούς υποτρόφους του Ελληνικού Κράτους ή εκκλησιαστικών οργανισμών.

   Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε με ταχυμεταφορέα (εταιρίες Courier), όπου λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη η ημερομηνία σφαγίδας/αποστολής), στη εξής διεύθυνση:
   ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»,
   Γραμματεία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
   Θεολογίας, Γραφείο 212, 2ος όροφος,
   Θεολογική Σχολή,
   Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ,
   ΤΚ 541 24 Θεσσαλονίκη

   Για αυτοπρόσωπη παρουσία απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού (τηλέφωνο 2310996683 Ευτέρπη Βαφειάδου) και ισχύει μόνο για την περίπτωση που είναι αδύνατη η αποστολή με άλλο τρόπο.

   5. Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:
   α) Bαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (45%).
   β) Μέσος όρος των βαθμών τριών υποχρεωτικών ή υποχρεωτικών επιλογής προπτυχιακών μαθημάτων (μαθημάτων βαρύτητας), τα οποία είναι σχετικά με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. και καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (30%). Για τους πτυχιούχους των μη Θεολογικών Τμημάτων/Σχολών εξάγεται ο μέσος όρος των βαθμών από τα γραπτώς εξεταζόμενα ανά ειδίκευση σχετικά μαθήματα.
   γ) Προφορική συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (10%)
   δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (5%).
   ε) Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή επαγγελματική εμπειρία συναφής προς το πεδίο ειδίκευσης, καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (5%).
   στ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (5%).

   Τα αποτελέσματα με τους Πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών/ούσα δεν εγγραφεί, θα κληθεί ο πρώτος επιλαχών/ούσα.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση 1: Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Θέματα Μεθοδολογίας της Πατρολογικής, Αγιολογικής και Βιβλικής Έρευνας ΥΕ 10
   • Ερμηνεία και θεολογία των προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης ΥΕ 10
   • Τεχνική και Ερμηνεία της Μεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης ΥΕ 10
   • Φιλολογικά και ιστορικά ζητήματα της Καινής Διαθήκης ΥΕ 10
   • Ειδικά θέματα θεολογίας των Καππαδοκών Πατέρων ΥΕ 10
   • Θέματα μεθοδολογίας και επιστημονικής θεωρίας στη Θρησκειολογία ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Ιστορία της πρόσληψης της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησιαστική Παράδοση ΥΕ 10
   • Ζητήματα γλώσσας και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης ΥΕ 10
   • Ερμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Ευαγγελίων ΥΕ 10
   • Βασικά γνωρίσματα της Πατερικής θεολογίας ΥΕ 10
   • Ειδικά θέματα της χαλκηδόνιας και μεταχαλκηδόνιας Γραμματείας ΥΕ 10
   • Οι πατερικές σπουδές μετά την Αναγέννηση ΥΕ 10
   • Σταθμοί στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αγιολογία ΥΕ 10
   • Θέματα Ιστορίας των Θρησκειών ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο ΥΕ 10
   • Ζητήματα Ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης ΥΕ 10
   • Ερμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Επιστολών και των Πράξεων των Αποστόλων ΥΕ 10
   • Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας από τον 2ο ως τον 8ο αι. ΥΕ 10
   • Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας από τον Θ΄ έως τον ΙΕ΄ αι. ΥΕ 10
   • Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας των μετά την Άλωση χρόνων ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Ειδίκευση 2: Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας

   Α’ Εξάμηνο:

   • Θέματα Δογματικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Α΄ ΥΕ 10
   • Θέματα Ιστορίας της Οικουμενικής Κινήσεως ΥΕ 10
   • Θέματα ερμηνείας των δογματικών και συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΥΕ 10
   • Θέματα Σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων Α ΥΕ 10
   • Θεολογία και Νέες Τεχνολογίες ΥΕ 10
   • Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΥΕ 10
   • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Σλαβικές Εκκλησίες ΥΕ 10
   • Χριστιανική Τοπογραφία – Τοπική Εκκλησιαστική Ιστορία ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   •  Θέματα Διορθοδόξων Σχέσεων και Διαχριστιανικών Διαλόγων ΥΕ 10
   • Θέματα σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων Β΄ ΥΕ 10
   • Θέματα Ιστορίας Δογμάτων ΥΕ ΥΕ 10
   • Το πρόβλημα του εθνικισμού στις Εκκλησίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΥΕ 10
   • Πηγές Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Ιστορίας ΥΕ 10
   • Η γεωπολιτική του Χριστιανισμού στην Ανατολική Μεσόγειο ΥΕ 10
   • Η πολιτική θεωρία του Χριστιανισμού ΥΕ 10
   • Θέματα χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης Α΄ ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Θέματα Δογματικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Β΄ ΥΕ 10
   • Θέματα ιστορίας του πνευματικού βίου του Βυζαντίου ΥΕ 10
   • Θέματα σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας (Ιστορική θεώρηση) ΥΕ 10
   • Θείος έρωτας. Οι απαρχές της μυστικής θεολογίας. ΥΕ 10
   • Θέματα χριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης Β΄ ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Ειδίκευση 3: Εφαρμοσμένη Θεολογία

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Εισαγωγή στην Ειδίκευση-Εφαρμοσμένη Θεολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία ΥΕ 6
   • Πηγές Κανονικού Δικαίου ΥΕ 8
   • H Εκκλησία ως λατρεύουσα κοινότητα ΥΕ 8
   • Αρχές και μέθοδοι του ποιμαντικού έργου ΥΕ 8
   • Χριστιανική Παιδαγωγική ΥΕ 8
   • Γάμος και Οικογένεια. Ηθική και κοινωνιολογική θεώρηση ΥΕ 8
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   •  Σύγχρονα θέματα Ποιμαντικής Διακονίας, Κανονικού Δικαίου και Θείας Λατρείας. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Σεμινάριο) ΥΕ 10
   • Ο συνοδικός θεσμός (Σεμινάριο) ΥΕ 10
   • Ο Χριστιανικός Ναός: Ορθόδοξη λειτουργική και βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση ΥΕ 10
   • Ειδικά θέματα βυζαντινής μουσικολογίας ΥΕ 10
   • Παιδαγωγική Ψυχολογία ΥΕ 10
   • Βιοηθική (Σεμινάριο) ΥΕ 10
   • Θέματα Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Θεία λατρεία και πνευματική ζωή ΥΕ 10
   • Ομιλητική – Αισθητική του λόγου και της τέχνης ΥΕ 10
   • Μεθοδολογία και κατευθύνσεις στη σύγχρονη λειτουργιολογική έρευνα ΥΕ 10
   • Ειδικά θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής υμνογραφίας. ΥΕ 10
   • Πρακτική άσκηση στην ψαλτική τέχνη ΥΕ 10
   • Ειδική διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών ΥΕ 10
   • Εφαρμογές της Ποιμαντικής ΥΕ 10
   • Θέματα κοινωνικής και οικολογικής ηθικής ΥΕ 10
   • Χριστιανισμός, Πολιτική Οικονομία και Κράτος Πρόνοιας ΥΕ 10
   • Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας ΥΕ 10
   • Ερμηνεία Ιερών Κανόνων ΥΕ 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email