Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ουσιαστική εκπαίδευση σε θέματα που αναφέρονται στην Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων, εφαρμόζοντας μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία, εφοδιάζοντας ταυτόχρονα τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική γνώση και τις ικανότητες ώστε να αντεπεξέλθουν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις-προκλήσεις. Το Πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους σπουδαστές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκηση των λιμένων.

   Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. αφορούν στο σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματα (Μ.Α.) εκφράζουν το τι αναμένεται ότι είναι ικανός ο μεταπτυχιακός φοιτητής να πράττει, όταν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα ή ένα ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών.

   Τα μαθησιακά αποτελέσματα συμβάλλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας σχεδιασμού και άσκησης του διδακτικού έργου (διαλέξεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις,
   εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά μέσα).
   Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες μορφές αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι επιτυγχάνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρέχουν διαφάνεια των προσόντων και συμβάλλουν στη διασφάλιση ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

   Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν όσα ο μεταπτυχιακός φοιτητής αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει, μετά το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αξιολογικών διαδικασιών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) 

   Το Πρόγραμμα ενεκρίθη κατά το νόμο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (115617/Ζ1/9-7-2018), από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου (12/20-6-2018) ΑΔΑ Ψ4ΝΡ46Μ9ΞΗ-ΚΛ2), απόφαση δε της ίδρυσης έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν με την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη, διοίκηση λιμένων. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι τη Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 (Παράταση υποβολής αιτήσεων έως) 30/9/2020 στην παρακάτω διεύθυνση: 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Μ.Σ. “Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων” Π. Ράλλη και Θηβών 250,12244, Αιγάλεω Τηλ : 210-5381207, 210-5381101, 210-5381498, 210-5381469

   Οι υποψήφιου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις του και ταχυδρομικά. 

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

   ▪ Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.portsmng.uniwa.gr) 

   ▪ Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

   ▪ Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   ▪ Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

   ▪ Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν). 

   ▪ Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου. 

   ▪ Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν. 

   ▪ Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου. 

   ▪ Δύο συστατικές επιστολές (προαιρετικό υπόδειγμα :διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.portsmng.uniwa.gr) 

   ▪ Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ. 

   ▪ Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου. 

    

   Αποδεικτικά Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:

   ▪Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχα πιστοποιητικά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ για πιστοποίηση καλής γνώσης (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. 

   ▪ Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας. 

   ▪ Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Αγγλόφωνο Τμήμα Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. 

   ▪ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή αντίστοιχο. 

    

   Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Φοιτητών 

   Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. 

   Διαδικασίες Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω: 

   Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

   Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης & διοίκησης λιμένων, γ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια. Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0-10. 

   Ειδικότερα, η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, ανάπτυξης & διοίκησης λιμένων γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

   Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας Βαθμός 

   Για την βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύσεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας: 

   Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων είναι: 

   Α) Βαθμός Πτυχίου 25%, Β) Επαγγελματική Εμπειρία 20%, Γ) Επιστημονική Δραστηριοποίηση:15%, Δ) Συνέντευξη: 40%. 

   Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών.

   Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα. 

   Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης, Λειτουργίας, Ανάπτυξης & Διοίκησης Λιμένων. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. 

   Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας. O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 

   Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις). 

   Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά. 

   Δίδακτρα 

   Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. Με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των τελών φοίτησης και την εγγραφή τους, οι φοιτητές θεωρούνται ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους απορρέουν. Η πρώτη δόση μπορεί να καταβάλλεται τμηματικά κατά την εγγραφή και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η δεύτερη (2η) δόση των τελών φοίτησης καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου (1ου) εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη (3η) δόση στο τέλος του δεύτερου (2ου) εξαμήνου από της εγγραφής. Τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. 

   Απαλλαγή από Τέλη Φοίτησης 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

   Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την 16.5 παράγραφο του κανονισμού και το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης. 

   Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

   Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Π. Ράλλη και Θηβών 250) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

   ▪ Παρασκευή 16:00-22:00 και 

   ▪ Σάββατο 09:00-15:00 

   Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://www.portsmng.uniwa.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

  • Το Σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων κατά ECTS για την Ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι 90 και Κατανέμονται Αναλογικά σε κάθε Εξάμηνo.

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email