Loading...

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας (Health Care Management-Health Informatics)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας», είναι να εφοδιασθούν τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας με την δυνατότητα αναλυτικής στρατηγικής σκέψης αλλά και σημαντικά διοικητικά εργαλεία προκειμένου να είναι σε θέση να καινοτομούν και να ηγούνται των μελλοντικών εξελίξεων στο τομέα της φροντίδας υγείας. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκού τρόπου σκέψης και τεκμηρίωσης με την χρήση πρακτικών και ρεαλιστικών επιχειρησιακών στρατηγικών στον τομέα της υγείας θα βοηθήσει τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας να αναπτύξουν τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας, να επανασχεδιάσουν, καινοτομώντας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.

   Επίσης, οι απόφοιτοι θα εφοδιασθούν με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στα θέματα επικοινωνίας, δικτύων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων υγείας, ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, σημάτων και εικόνων που θα τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται με συστηματικό τρόπο όλες εκείνες τις πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες προκειμένου να παρέχουν ποιοτικότερη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η εξοικείωσή τους με το πεδίο της πληροφορικής θα καλύψει υπολογιστικές και πληροφοριακές πλευρές των διαδικασιών και των δομών των υπηρεσιών υγείας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερα την μελέτη των διαδικασιών της νόσου και της λήψης αποφάσεων.

   Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι διττός.
   Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Παράλληλα, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τα στελέχη υπηρεσιών υγείας με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις και διαίσθηση, αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική θεώρηση προκειμένου να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ηγέτες των υπηρεσιών υγείας. Αφετέρου δε λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία, τον συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας και αφορά την αποθήκευση, την ανάκτηση, το διαμοιρασμό και τη βέλτιστη χρήση βιοϊατρικών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης, στοχεύονταςέτσι στην επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση της φροντίδας υγείας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιά, με απόφαση της Ειδικής Διδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), προκηρύσσουν 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, βάσει του Ν.4485/2017, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):  «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Πληροφορική της Υγείας» (Healthcare Management Health Informatics

   με τις εξής ειδικεύσεις

   1. 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Healthcare Management (25 θέσεις)
   1. 2. Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics (25 θέσεις

   σύμφωνα με την απόφαση επανίδρυσης 825/02072018, της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ (απόφαση 846/0207-2018, ΦΕΚ 3690/Β/2018). 

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Συμμετεχόντων Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ. 

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17

   Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» είναι διττός. Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Αφετέρου δε λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας 

   Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται εις τριπλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 05.06.2019 έως 05.07.2019 & 16.09.2019 έως 18.10.2019, ώρες 11.00 έως 14.00, (Δήλου 18 Γουδί, υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210 746 1499). 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.
   4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, Β2, Γ1 ή Γ2.
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   9. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
   10. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όσοι προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
   11. Εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο 

   > Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.
   > Ταχυδρομική αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
   > Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

   – Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20% Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15% Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10% Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5% Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5% Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5% Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40% 

   – Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. 

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

   Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ (680 ευρώ με την εγγραφή, 660 ευρώ στην αρχή του β εξάμηνου και 660 ευρώ στην αρχή του γ εξάμηνου). 

   • Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 24/10/2019
   • Τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)*.
   • Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων

   Έναρξη μαθημάτων 04112019

   * Σημ.: Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός από την περίπτωση προσκεκλημένου διδάσκοντα από το εξωτερικό, όπου το μάθημα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

   2. Ειδίκευση: Πληροφορικής της υγείας

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ