Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.350€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης και οργάνωσης του σημερινού αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη οπτική για την ηγεσία τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και της εκπαίδευσης γενικότερα.  Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2005, καθώς στην Ελλάδα, παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα κατάλληλα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προκειμένου να αναλάβουν θέσεις στελεχών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

   Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αποσκοπεί στην εξειδίκευση εκπαιδευτικών, με βάση το επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης,  προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Στόχος του ΠΜΣ είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές  τη  γνώση και τη διάθεση να δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους -μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς-  σε  σχολεία  που χαρακτηρίζονται από συνεχή βελτίωση παρακολουθώντας τις αλλαγές της κοινωνίας, αντιμετωπίζοντας ως ευκαιρία την πολυπολιτισμικότητα και  γενικά τη διαφορετικότητα και μετατρέποντας το σχολείο σε οργανισμό που μαθαίνει.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση και διοίκηση σχολείων, που λειτουργούν συμμετοχικά στη βάση ενός κοινού οράματος, που τρέφουν τη δημιουργικότητα όλων, που παρακολουθούν τις εξελίξεις αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα,  που συνδέουν την πράξη με την έρευνα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από 18 Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020. 

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου. 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου. 

   Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35% σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος. 

   Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως εξής: (α) 23 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μια από τις δυο κατηγορίες τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από την άλλη κατηγορία σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων που συγκέντρωσαν. 

   Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο http://www.pre.uth.gr/new/el/content/501-kanonismos-spoydon 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
   • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 
   • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών 
   • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών 
   • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει] 
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν] 
   • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
   • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού ] 
   • Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού] 
   • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει] 
   • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση στην εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει] 
   • Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών [εφόσον υπάρχουν] 
   • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν] 
   • Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ [εφόσον υπάρχει] 
   • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα Πληροφορίες σχετικά με τη μοριοδότηση του φακέλου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.pre.uth.gr/new/el/content/501-kanonismos-spoydon 

   Αιτήσεις υποβάλλονται από 18 Μαΐου 2020 – 30 Ιουνίου 2020 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού κάθε Τρίτη (10.30-12.30), Τετάρτη (17.30-19.30), Πέμπτη (10.30 – 12.30) και Σάββατο (9.30 – 11.30) (γραφείο 8, 1ος όροφος, νέο κτίριο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος) ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ή ηλεκτρονικά στο email [email protected]

   Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το 24210-74881 κάθε Τρίτη (10.30- 12.30), Τετάρτη (17.30-19.30), Πέμπτη (10.30 – 12.30) και Σάββατο (9.30 – 11.30) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.pre.uth.gr/new/el/content/616-pms- organosi-kai-dioikisi-tis-ekpaideysis (email: [email protected]

  • Το περιεχόμενο των μαθημάτων καλύπτει θεματολογία η οποία ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία και τις πρακτικές ενός σύγχρονου μεταπτυχιακού προγράμματος στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, όπως έχει καθιερωθεί επίσημα στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. (βλ.πρόγραμμα μαθημάτων, Περιγράμματα Μαθημάτων).

   Οι σπουδές  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης’  είναι οργανωμένες έτσι ώστε οι φοιτητές κατά την αποφοίτηση:

   • να έχουν αποκτήσει στέρεες γνωστικές βάσεις για το επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης
   • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης και κοινωνικοποίησης σε όλους τους μαθητές, αλλά  και συνθήκες δημιουργικής εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς
   • να είναι σε θέση να αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε επίπεδο ατομικό, οργανωσιακό και κοινωνικό
   • να είναι προετοιμασμένοι να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες αλλά και τα δυνατά σημεία μαθητών και εκπαιδευτικών
   • να λειτουργούν ως πρωτεργάτες της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς,  δημιουργώντας δημοκρατικά οργανωμένα και πολιτισμικά ευαίσθητα περιβάλλοντα μάθησης
   • να γνωρίζουν  πώς να αναπτύσσουν τη διανοητική περιέργεια και να τονώνουν την  κριτική και αναλυτική ικανότητα σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας
   • να επιδιώκουν συνεχώς τη νέα γνώση, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτή παράγεται και να είναι σε θέση να προωθήσουν την ερευνητική κουλτούρα στο σχολείο
   • να  γνωρίζουν πώς να  αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση  και τα δίκτυα επικοινωνίας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων
   • να γνωρίζουν πώς να δημιουργήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα με παραγωγικές σχέσεις  μεταξύ όλων των εμπλεκομένων καθώς και με τους διάφορους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
   Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
   Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας- Στατιστική Α΄ 7,5
   Βασικές αρχές διοίκησης – Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Α΄ 7,5

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα Β΄ 7,5
   Εκπαιδευτική αξιολόγηση – Σχεδιασμός και προγραμματισμός Β΄ 7,5
   Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο Β΄ 7,5
   Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Β΄ 7,5
   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

   Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του σχολείου Γ΄ 5
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ΄ 25

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email