Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» είναι να εκπαιδεύει αποφοίτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων σε αντικείμενα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας, για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών με γνώσεις και ικανότητες για να καλύπτουν τις ανάγκες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις, των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο. Το
   Δ.Π.Μ.Σ. προσανατολίζεται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

   2. Η εκπαίδευση στο ΔΠΜΣ περιλαμβάνει την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

   3. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:
   • Να συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες με τις τελευταίες γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
   • Να χρησιμοποιούν σύνθετες μεθοδολογίες και συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας.
   • Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ηρακλείου του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

   Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων, εκ των οποίων στα δύο απαιτείται παρακολούθηση συνολικά 10 μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Το ΔΠΜΣ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 2023, Τεύχος Β’, 05/06/2018). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση μέσω Live Streaming και μαγνητοσκόπησης των διαλέξεων. Το κόστος (δίδακτρα) ανά εξάμηνο ανέρχεται στα 1.000 €. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

   Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση αγγλικής ή άλλες ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, τυχόν συστατικές επιστολές καθώς και η γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την προσωπική συνέντευξη. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες.

   Η παρούσα προκήρυξη αφορά έως 35 φοιτητές, εκ των οποίων έως 5 μπορούν να είναι μερικής φοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 25 Ιανουαρίου 2019 (μετά από παράταση). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://www.teicrete.gr/mba-eng.

   Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος, αλλά και μέσω του email [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2810-379874.

   Ηράκλειο, 26-11-2018

   Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

   Κουδουμάς Εμμανουήλ

  • 1. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων του Δ.Π.Μ.Σ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν δέκα υποχρεωτικά μαθήματα. Το τρίτο διδακτικό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρεται για μερική φοίτηση, σε περιορισμένο αριθμό θέσεων, οπότε έχει χρονική διάρκεια έξι (6) εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ τα δύο τελευταία εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών στην περίπτωση αυτή αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε..

   2. 2. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 6 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με έξι (6).

   3. Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να καθορίζεται άλλη εκτός από την Ελληνική με απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί κατά περίπτωση και κατόπιν εγκρίσεως από την Ε.Δ.Ε. να συγγραφεί στην Αγγλική Γλώσσα.

   Α/Α             Τίτλος Μαθήματος                                                                    Μονάδες ECTS
   1ο εξάμηνο
   1              Μάνατζμεντ και Ηγεσία                                                                             6
   2                Μάρκετινγκ                                                                                                 6
   3        Στατιστική στις επιχειρήσεις                                                                           6
   4               Διοίκηση έργου                                                                                            6
   5           Διοικητική οικονομική                                                                                    6
   2ο εξάμηνο
   1            Μεθοδολογία έρευνας                                                                                    6
   2      Καινοτομία και επιχειρηματικότητα                                                                 6
   3             Χρηματοοικονομική                                                                                       6
   4 Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον    6
   5            Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης                                                         6

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email