Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (MSc in Public Management)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων.

   Στοχεύει στη δημιουργία ειδικευμένων ανώτερων στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να ροωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.  Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Master in Public Management).

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα  και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος. Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο,  διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται Δευτέρα και Τρίτη.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, Θετικών Επιστημών και λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
   7. Δύο (2) φωτογραφίες
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές
   9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

   Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο (https://mapm.uop.gr/diadikasia-epilogis) και τον/την καλεί για συνέντευξη (Σεπτέμβριο) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.100 €.

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230128, e-mail: [email protected]) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) υπόψη κας Γιαννακοπούλου Δήμητρας.

   Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

   α) Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων,επτάμιση (7,5) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο (Σύνολο πιστωτικών μονάδων: 60). Από τα μαθήματα αυτά, επτά (7) είναι υποχρεωτικά και ένα (1) είναι επιλογής,

   β) Επιτυχή εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα.

   γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (Σύνολο διδακτικών πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90)

   Α΄ Εξάμηνο:
   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   1. Βασικές Οικονομικές Αρχές και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις –  ECTS 7,5
   2. Οργάνωση και Διοίκηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ECTS 7,5
   3. Δημόσια Οικονομική – ECTS 7,5
   4. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ECTS 7,5

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   B΄ Εξάμηνο:
   Υποχρεωτικά Μαθήματα
   1. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ECTS 7,5
   2. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων – ECTS 7,5
   3. Περιφερειακή – Τοπική Ανάπτυξη και Δημόσιοι Οργανισμοί και επιχειρήσεις – ECTS 7,5
   4. Μάθημα Επιλογής – ECTS 7,5

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Μαθήματα Επιλογής
   1. Επιχειρηματικότητα και Δημόσιες Επιχειρήσεις
   2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   3. Μάρκετινγκ Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
   4. Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
   5. Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων
   6. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
   7. Δημόσια Λογιστική
   8. Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ
   9. Θεσμοί και Δημόσιος Τομέας

   Γ΄ Εξάμηνο.
   Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. – ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (MSc in Public Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email