Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες», αποτελεί:

   α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες» και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.

   β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν, αφενός την ανάπτυξη του Αθλητισμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

   γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων αποκατάστασης για ΑμεΑ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης/Διαχείρισης των Ομοσπονδιών, Συλλόγων και της Ελληνικής Παρα−Ολυμπιακής Επιτροπής των ΑμεΑ και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για ΑμεΑ στην Ελλάδα και παγκόσμια.

   ε) Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών σε κέντρα αποκατάστασης, σε εξειδικευμένα φυσικοθεραπευτήρια, σε κέντρα διάγνωσης και στήριξης, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε χώρους κοινωνικής υποστήριξης και ένταξης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να αποκτήσουν την εμπειρία της εκπαίδευσης στην πράξη και να αποκτήσουν γνώσεις/ικανότητες σχετικές με τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές περεμβάσεις, αλλά και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους. Η πρακτική άσκηση πρέπει να βεβαιώνεται από τον επόπτη καθηγητή, τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας ή τον υπεύθυνο  του αντίστοιχου κέντρου και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, παρατήρηση, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

   στ ) Η εξοικίωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω αναφερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη συγγραφή ανάλογων εργασιών. 

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει εφόσον εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων. 

   Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.). Επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί η συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με τη δια ζώσης εκπαίδευση. 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, η εκπόνηση πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ενώ απαλλάσσεται από αυτά έως και το 30% του συνόλου των φοιτητών. 

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (https://forms- toda.uop.gr/modules/form_builder/published/pmsamea_application.php), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά κατά το διάστημα από 15/3/2020 έως και 31/5/2020 στη διεύθυνση: Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη. Αναλυτικά ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το προσφερόμενο έντυπο http://pmsamea.uop.gr/index.php/students/forms). (υποχρεωτικό) 
   2. Βιογραφικό σημείωμα. (υποχρεωτικό). 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό) 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α ́ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ). (υποχρεωτικό) 
   3. Απόδειξη γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου. (υποχρεωτικό) 
   4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Α ́ κύκλου Σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής. (προαιρετικό) 
   5. Πιστοποιητικό απ’ όπου να προκύπτει το θέμα και ο βαθμός της διπλωματικής /πτυχιακής εργασίας του αιτούντος στον πρώτο κύκλο σπουδών. Οι αιτούντες που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία σε θέματα ένταξης, αθλητισμού, υγείας, αναψυχής, και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες αλλά και εδικής αγωγής μοριοδοτούνται ανάλογα. (προαιρετικό) 
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν (ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα συμπεριληφθούν είναι 4 σε περιοδικά και 4 σε πρακτικά συνεδρίων). (προαιρετικό) 
   7. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. (προαιρετικό) 
   8. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και εργοδότες. (προαιρετικό) 11. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (προαιρετικό) 

   Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679) 

   Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται ύστερα από βαθμολόγηση, σε εκατονταβάθμια κλίμακα των εξής κριτηρίων: 

   – Βαθμός πτυχίου /διπλώματος (συντελεστής βαρύτητας 30%) – Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

   – Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, με θέμα σχετικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

   – Αποδεδειγμένη καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) μιας ξένης γλώσσας – Γνώση δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (συντελεστής βαρύτητας 5%). – Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%). 

   – Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας 10% έως 20%). Με 10% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα έως και 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία), και με 20% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα άνω των 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία). 

   – Επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας από 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογείται η επαγγελματική δραστηριότητα έως και 5 ετών και με 10% η επαγγελματική δραστηριότητα άνω των 5 ετών. – Συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογούνται οι έως και 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές και με 10% βαθμολογούνται οι άνω των 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές. 

   – Κατοχή άλλου τίτλου σπουδών (1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (συντελεστής βαρύτητας 5%). 

   Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Οκτώβριο του Ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 και οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων. 

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–13:00, τηλέφωνο: 27310- 89661 Φαξ: 27310-89657, ιστοσελίδα http://pmsamea.uop.gr/, και email: [email protected] 

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://pmsamea.uop.gr/images/FEK_Eidiki_agogi_2019.pdf 

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα.

   Πίνακας μαθημάτων (ενδεικτική κατανομή ανά εξάμηνο):

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
   1. Κατηγοριοποίηση των αναπηριών. -Disability classification (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   2. Θεωρία, σχεδιασμός, εφαρμογή παρουσίαση και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. – Advanced research methods (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   3. Διοίκηση ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ. -Total quality management of services for people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6  ECTS
   4. Κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση των ΑμεΑ. -Sociological and psychological perspectives in servicing people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6  ECTS
   5. Οργάνωση και διαχείριση της ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό των ΑμεΑ στη τοπική αυτοδιοίκηση. -Equal opportunity in sport for people with disabilities in local government programs (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1. Διαχείριση της αποκατάστασης/ αθλητιατρική των ΑμεΑ. -Rehabilitation management/sport medicine for people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   2. Μάνατζμεντ/μάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων- εκδηλώσεων για ΑμεΑ και διαχείριση εθελοντών. -Sport events management for people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   3. Στρατηγικός σχεδιασμός μη- κερδοσκοπικών οργανισμών για ΑμεΑ. -Strategic planning of non-profit (disability related) organizations (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   4. Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ. -Planning and managing sport facilities for people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   5. Ειδικά θέματα διαχείρισης κινδύνου, ασφάλειας και προσβασιμότητας για Α.με.Α. -Risk management, safety and accessibility for people with disabilities (Υποχρεωτικό). 6 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Πρακτική άσκηση – Intenrship 20 ECTS
   2 μαθήματα επιλογής (βλ. πιο κάτω) – 2 elective courses (see the catalogue bellow) 10 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30 ECTS

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία -MSc Thesis 30 ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων – ECTS 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 120 ΕCTS

   Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, στο 3ο εξάμηνο σπουδών τους, να επιλέξουν να διδαχθούν δύο από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής:

   Μαθήματα Επιλογής
   Σύγχρονες θεωρήσεις της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Συνέπειες για την εκπαίδευση. -Current trends for people with disabilities and special education needs. 5 ECTS
   Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή των Α.με.Α. στην εκπαίδευση. -Adapted physical education for people with disabilities in the education. 5 ECTS
   Σύγχρονες τάσεις στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Βιολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση. -Current trends in adapted physical education. Biological and education approach. 5 ECTS
   Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των Α.με.Α. με εγκεφαλική παράλυση. -Characteristics and education of disabled with cerebral palsy. 5 ECTS
   Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό για Α.με.Α. -Human resources management in sport organizations for people with disabilities. 5 ECTS
   Μέσα μαζικής ενημέρωσης/Δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό για Α.με.Α. -Communication and media for sport with disabilities. 5
   Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των Α.με.Α. με διανοητικές αναπηρίες. -Characteristics and education for the disabled with intellectual disabilities. 5 ECTS
   Κατηγοριοποίηση των Α.με.Α για συμμετοχή σε αγώνες/ Οργάνωση των ομοσπονδιών και διεθνών αθλητικών οργανισμών. -International disability classification levels for sport events. 5 ECTS
   Ειδικά θέματα δικαίου και δεοντολογίας στον αθλητισμό για Α.με.Α. -Law and Ethics in sport for people with disabilities. 5 ECTS
   Βασική εκπαιδευτική αντιμετώπιση, εξειδικευμένοι τρόποι παρέμβασης, ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των Α.με.Α. -Basic educational approach, specialized ways of intervention, specific vocational training and rehabilitation for people with disabilities. 5 ECTS
   H προπόνηση των ΑμεΑ για συμμετοχή στον αθλητισμό. -Sport training for people with disabilities. 5 ECTS
   Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των Α.με.Α. με κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα & πολλαπλές αναπηρίες. – Characteristics and Education of disabled with motor disabilities, chronic non treated illness and multiple disabilities. 5 ECTS
   Αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή για Α.με.Α. -Evaluation in adapted physical education for people with disabilities. 5 ECTS
   Σχεδιασμός προγραμμάτων στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή Α.με.Α. -Planning programs in adapted physical education for people with disabilities. 5 ECTS
   Προαγωγή υγείας για Α.με.Α. -Health promotion for people with disabilities. 5 ECTS
   Καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα για την εξίσωση των ευκαιριών στον αθλητισμό για ΑμεΑ. -Innovative practices and equal opportunities programs for people with disabilities in sport. 5 ECTS
   Τεχνολογία και πληροφορική στην εκπαίδευση του αθλητισμού για τα ΑμεΑ. -Sport technology and information systems for people with disabilities. 5 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email