Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία (MSc in Organic Synthesis and its Applications in Chemical Industry)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικών στη σύνθεση χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού). Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2020-2021 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» (ΦΕΚ: 3854, τ. Β΄ 6-9-2018).

   Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), οδηγεί δε στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Οργανική Σύνθεση και γενικότερα η Οργανική Χημεία και οι Εφαρμογές τους στη Χημική Βιομηχανία.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού) μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα σύνθεσης και μελέτης χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών της αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των Τμημάτων:

   • Χημείας,
   • Φαρμακευτικής,
   • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Υγείας και συναφών κλάδων και με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επιπλέον μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Τον γενικό βαθμό του πτυχίου.
   2. Τον μέσο όρο βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα Οργανικής Χημείας.
   3. Τη συνάφεια της πτυχιακής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο, όπου αυτή προβλέπεται.
   4. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Την πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.
   6. Τις τυχόν δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
   7. Τις συστατικές επιστολές.
   8. Την προφορική συνέντευξη.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία εάν δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου Β2 ή ανώτερου, ο υποψήφιος εξετάζεται για τις γνώσεις του στην αγγλική γλώσσα.

   Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.000 ευρώ κατανεμημένο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ανταποδοτικές υποτροφίες, λόγω της συμμετοχής τους στην επιτήρηση των προπτυχιακών φοιτητών στα εργαστήρια και στις εξετάσεις. Οι φοιτητές απαλλάσσονται μέρους του ποσού των διδάκτρων. Το ποσό της απαλλαγής υπολογίζεται βάσει πραγματικών ωρών απασχόλησης. Η δε αμοιβή ανά ώρα αποφασίζεται στην αρχή κάθε έτους με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους φοιτητές του  Δ.Π.Μ.Σ.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://orgsynth.chem.uoa.gr/

   Αιτήσεις υποψηφιότητες

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Τρίτη 9 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση συμμετοχής,
   2. Αντίγραφο πτυχίου, ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
   4. Βιογραφικό σημείωμα,
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν,
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, εάν υπάρχει,
   9. Δύο συστατικές επιστολές.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ στο τηλέφωνο 2107274386, 7274098.

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου  καθορίζονται ως εξής:

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., ανέρχονται στις 90.

   Α΄ Εξάμηνο
   Προχωρημένη Οργανική Χημεία 7 ECTS
   Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι και Μέθοδοι Διαχωρισμού και Ανάλυσης (και εργαστήρια) 9 ECTS
   Οργανική Σύνθεση 7 ECTS
   Χημεία Βιομορίων και Ενώσεων με Φαρμακευτικό και Τεχνολογικό Ενδιαφέρον 7 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Πρότυπη Βιβλιογραφική Εργασία 10 ECTS
   Προχωρημένες Εργαστηριακές Τεχνικές Σύνθεσης και Ανάλυσης 20 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία (MSc in Organic Synthesis and its Applications in Chemical Industry)

   1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email