Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Τμήμα Επιστημών Θάλασσας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 το μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -που αποτελεί και το μοναδικό του είδους στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο- “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών”.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης και με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, και έχει σκοπό την εκπαίδευση/κατάρτιση νέων επιστημόνων σε θεματικές που αφορούν τη διεπιστημονική μελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση στη κατανόηση των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, τη προστασία των οικοσυστημάτων, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών” στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων. Αντικειμενικός σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   • Η ανάδειξη στελεχών υψηλού επιπέδου στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.
   • H προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
   • H διάχυση επιστημονικών γνώσεων σε Κοινωνικές Ομάδες και θεσμικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στη βιώσιμη ανάπτυξη των Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) -το μοναδικό στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο- με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

   Σκοπός /Αντικείμενο του ΠΜΣ

   Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από συνεκτική διεπιστηµονική προσέγγιση και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε αντικείµενα που αφορούν σε οικολογικές και φυσικές διεργασίες, στην προστασία των οικοσυστηµάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστηµονικό πρόγραµµα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» είναι η µεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστηµόνων στην διεπιστηµονική µελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος µε έµφαση στην αντίληψη των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, την προστασία των οικοσυστηµάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και την βιώσιµη ανάπτυξη, κατά το πρότυπο επιστηµονικό πρόγραµµα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισµών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Παράλληλα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση µεθόδων επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδοµένων και σε πολύ-κριτηριακές µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία εκτίµησης και λήψης αποφάσεων στη παράκτια ζώνη. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών στη µελέτη της παράκτιας ζώνης (π.χ. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών), στις τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θαλάσσιας ρύπανσης στο παράκτιο περιβάλλον, την µελέτη των αλληλεπιδράσεων χερσαίου, θαλάσσιου χώρου και ατµόσφαιρας µε έµφαση στη κατανόηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου και των λεκανών απορροής, µέσω της χρήσης µοντέλων και της εφαρµογής και ανάπτυξης σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών και τέλος στη χρήση σύγχρονων µεθοδολογιών Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας και Υδρακουστικής τεχνολογίας και την εκπόνηση µελετών υποδοµής για υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές. Η  εξειδίκευση επιστηµόνων στο συγκεκριµένο αντικείµενο έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από παράκτιες περιοχές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόµενες δραστηριότητες (π.χ. βιοµηχανία, εµπόριο, οικιστική ανάπτυξη, τουρισµός/αναψυχή). Επιπρόσθετα, το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που παράγεται από το Π.Μ.Σ. συμβάλλει στην κάλυψη απαιτήσεων/αναγκών σε εξειδικευμένα στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων.

   Απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας και η συγκέντρωση εξήντα (60) πιστωτικών  μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

   1. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου
   2. Δεκαέξι (16) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου
   3. Δεκατέσσερις (14) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020

   Πλήρης /Μερική Φοίτηση

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης (παρακολούθησης του μισού αριθμού των προσφερομένων μαθημάτων ανά εκπαιδευτικό εξάμηνο) στους/στις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ή και για μη εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης.

   Χρονική Διάρκεια Φοίτησης/Τρόπος Παρακολούθησης  

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας.

   Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] κύκλο εντατικών διαλέξεων/εξετάσεων (που γίνονται δια ζώσης) με διάρκεια ως δύο εβδομάδες και πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή και τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο), [β] κύκλο μαθημάτων στα οποία η διδασκαλία γίνεται διά ζώσης ή και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% . Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

   Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και σε απογευματινές ή βραδινές ώρες.

   Μεταπτυχιακός Τίτλος

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών»

   Γλώσσα Διδασκαλίας

   Η  βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και κάποια μαθήματα δύναται να προσφέρονται εν όλω ή εν μέρει στην αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Αριθμός Εισακτέων

   Κατά το ακαδ. έτος 2020-21  θα εισαχθούν στο ΠΜΣ κατ’ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες

   Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

   Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι πτυχίο ή δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι  της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄).

   Τέλος, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές /τριες  των Ιδρυµάτων της ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκοµίσει σχετική βεβαίωση µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

   Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

   Υποβολή Αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf)  έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Φωτοτυπία τίτλων  σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)
   3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου
   4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, αν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν
   7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν)
   8. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν
   9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
   10. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου .zip.

   Επίσης οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να εξεταστούν στην Αγγλική γλώσσα, αν δεν έχουν πιστοποιημένη γνώση αυτής,  σε ημερομηνία (εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2020) η οποία θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί και από απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα τους γνωστοποιηθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Κριτήρια Επιλογής

   • Βαθμός βασικού πτυχίου/διπλώματος
   • Επιπλέον πτυχίο ή δίπλωμα
   • Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας)
   • Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
   • Συστατικές επιστολές
   • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
   • Γλωσσομάθεια, εφόσον η επάρκεια στα Αγγλικά είναι επιπέδου Β2 τουλάχιστον
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Προφορική συνέντευξη

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο ΠΜΣ

   Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Ανακοίνωση.

   Δίδακτρα/Τέλη Φοίτησης

   Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης, ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500€) για το σύνολο του προγράμματος. Το ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις: 500 € κατά την εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο, 500 € κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου και 500 € στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των απαλλασσόμενων φοιτητών/τριών δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

   Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά τον χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή,  δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Παροχές

   Στους/στις  μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες  προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικότερα για κάθε θέμα που αφορά στην λειτουργία του Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», όπως πχ τη  δομή του, τα όργανα λειτουργίας του, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, την μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, το πρόγραμμα μαθημάτων, το περίγραμμα του κάθε μαθήματος, τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών, θέματα αναστολής φοίτησης και διαγραφή φοιτητή, όρια απουσιών κ.λ.π να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη θέση https://www.mar.aegean.gr/index.php?lang=gr&pg=3.2.1

   Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Πιττού Μαίρη, τηλ. επικοινωνίας: 22510-36862, Fax: 22510-36809, E-mail: [email protected]).

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το ΠΜΣ “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών” ολοκληρώνεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης που περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια και εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης. Με γνώμονα την ακαδημαϊκή επίδοση, οι φοιτητές βραβεύονται με ειδικές υποτροφίες. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 160 μεταπτυχιακοί έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και οι συνοδεύουσες διδακτικές μονάδες (ECTS):

   Α Εξάμηνο Σπουδών

   • Παράκτιες Γεω-Επικινδυνότητες 6 ECTS
   • Παράκτια Οικολογία και Βιοπικοιλότητα 6 ECTS
   • Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση 6 ECTS
   • Ποσοτική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 6 ECTS
   • Γεωπληροφορική με εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον 6 ECTS

   Β Εξάμηνο Σπουδών

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Παράκτια Ωκεανογραφία και Κλιματική Αλλαγή 6 ECTS
   • Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 6 ECTS

   Μαθήματα επιλογής (1 από 3)

   • Θαλάσσιοι Βιολογικοί Πόροι – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες 4 ECTS
   • Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία 4 ECTS
   • Πολιτικές και Νομοθεσία για τη Παράκτια Διαχείριση 4 ECTS

   Μεταπτυχιακή Εργασία

   • Διατριβή Εξειδίκευσης 14 ECTS

   ECTS (Α & Β Εξαμήνων) 60 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email