Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων υψηλής στάθμης στον πολυδιάστατο τομέα της Γαλακτοκομίας.

   Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας (α) στους επιστημονικούς κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της Αναπαραγωγής, της Υγείας και της Διατροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων, (β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γάλακτος, ως εργαλεία για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων γάλακτος, και (γ) στις οικονομικές αρχές και στις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος και των προϊόντων του.

   Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να καλύψει συνολικά την αλυσίδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (πρώτη ύλη – τεχνολογία – προϊόν), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αγροτικής οικονομίας και της αειφορίας.

   Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, και άλλους επιστήμονες θετικών επιστημών που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα παραπάνω πεδία.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

   Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά από 5 Ιουνίου ως 5 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. [email protected] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)
   2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   3. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.
   5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από το βασικό πτυχίο και βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης, εφόσον υπάρχει.
   6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
   7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
   8. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
   9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφ’ όσον υπάρχουν)
   10. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα.
   11. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
   12. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι “…δεν είμαι εγγεγραμμένος/ η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος”
   13. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την αξιολόγησή τους.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή πρέπει να γίνει την ημέρα της συνέντευξης.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο αριθμός εισακτέων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαεπτά (17) φοιτητές. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

   1. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   2. Πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   3. Άλλοι πτυχιούχοι, που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιστημών Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
   4. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8, άρ. 34 του ν.4485/2017.

   Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

   1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου
   2. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
   3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
   4. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
   5. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   6. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
   7. Προσωπική συνέντευξη.
   8. Σχετική επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
   9. Επιπλέον τίτλοι σπουδών
   10. Επιπλέον ξένες γλώσσες

   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΜΟΝΑΔΕΣ)

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 17 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για τη συνολική διάρκεια των σπουδών του ανέρχεται στα 3.500 ευρώ. Ποσοστό έως 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν επιλεγεί με ακαδημαϊκά κριτήρια, μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Μέρος των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

   Αναλυτικές πληροφορίες αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Κανονισμό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Αν. Καθηγητή κ. Θεόφιλο Μασούρα (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4675, e-mail: [email protected]), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, τηλ. 210 5294653, e-mail: [email protected].και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ http://fst.aua.gr/el/node/278

  • Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς της Γαλακτοκομίας και της Ζωικής Παραγωγής.

   Για το Δ.Μ.Σ. το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   Μαθήματα (ECTS)

   • Υποχρεωτικάα)Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (5)
    β)Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (6)
    γ) Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων – Νομοθεσία (2)
    δ) Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος (4)
    ε) Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων (4)
    στ)Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων (2)
    ζ) Κοστολόγηση και Λήψη Αποφάσεων σε Επιχειρήσεις Γαλακτοπαραγωγής (4)
   • Επιλογήςα) Βιοστατιστική (3)
    β)Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και Επεξεργασίας Γάλακτος (3)
    γ)Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων (3)

   Σύνολο Εξαμήνου (ECTS): 30


   Β’ εξάμηνο

   Μαθήματα (ECTS)

   Σεμινάρια (2)
   Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις (3)
   Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (25)

   Σύνολο Εξαμήνου (ECTS): 30

   Γενικό Σύνολο(ECTS): 60


   Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές/ επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκονται από το τμήμα .Ε.Ζ.Π.Υ, το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω οργανωμένης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

   Από τα μαθήματα Επιλογής επιλέγεται ένα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα (10). Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι το έξι (6).

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Σε περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το εξωτερικό οι διαλέξεις θα δίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email