Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Γεωπονίας (Φλώρινα), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης α) στους τομείς της ολοκληρωμένης οργάνωσης και διαχείρισης εκτροφών αγροτικών ζώων και σε καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές εκτροφής για παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών προϊόντων, με έμφαση σε σύγχρονα πρωτόκολλα ευζωίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος, και β) στην ορθολογική διαχείριση και ισορροπία των άγριων ζωικών πληθυσμών, τις τεχνικές προσδιορισμού της ανάγκης για ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την προστασία απειλούμενων ειδών και φυλών, αύξηση της βιοποικιλότητας και ελέγχου της υγειονομικής ισορροπίας.

   Οι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές του:
   • Υψηλό επίπεδο γνώσεων των σχετικών επιστημονικών πεδίων.
   • Κατανόηση της ανάγκης διατήρησης και προστασίας των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων και της βιοποικιλότητας.
   • Ικανότητα ολοκληρωμένης και βιώσιμης οργάνωσης και διαχείρισης εκτροφών αγροτικών ζώων.
   • Κατανόηση και αξιοποίηση των εργαλείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
   • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικών που συνάδουν με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με τη ζωική παραγωγή.
   • Δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες εκτροφής αγροτικών ζώων με γνώμονα την περιβαλλοντική ισορροπία.
   • Δυνατότητα να παράγουν αυτόνομο ή συμμετοχικό ερευνητικό έργο στον τομέα της άγριας πανίδας και βιολογίας διατήρησης χερσαίων και υδρόβιων ζωικών πληθυσμών ή αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.
   • Ικανότητα να ανταπεξέρχονται στην εργασία τους, τόσο σε ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, όσο και σε δημόσιους.
   • Ευκαιρίες απασχόλησης.
   • Δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ειδικοί στους τομείς της διαχείρισης ζωικών πληθυσμών.
   • Δυνατότητα να αξιοποιηθούν ως ειδικοί σε περιβαλλοντικά πάρκα, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε συλλόγους που σκοπό έχουν μεταξύ άλλων την προστασία άγριας ζωής και των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για 1η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο«Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

   Στο ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι, αλλά όχι αποκλειστικά, τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, Γεωπονικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών, Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολών ή Τμημάτων Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας ή παρεμφερών αντικειμένων καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» και στην Αγγλική γλώσσα Master of Science in «Livestock and Wildlife Management».

   Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι φοιτητές (20) και κατ΄ ανώτερο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ανά έτος.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, δημιουργείται και δεύτερο τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.200€ συνολικά για τις 4 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο,  700€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο και 700€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

   Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 ποσοστό έως 30% των εισακτέων δύναται, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Οι φοιτητές αυτοί θα γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι.

   Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο ΠΜΣ, οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε Μεταπτυχιακών εργασιών είτε εργασιών στα 15 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι εφικτό.

   Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση των τριών (3) καλυτέρων εργασιών ως εξής: στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 500 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 300 Ευρώ, στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 200 Ευρώ. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση Scopus και συγκεκριμένα τον δείκτη SNIP του κάθε περιοδικού, σε κατηγορίες συναφείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

   Στους βραβευθέντες φοιτητές και καθηγητές θα αποδίδεται επαινετική αναφορά (εύφημος μνεία).

   Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στη Φλώρινα. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των μαθημάτων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος Γεωπονίας  ([email protected])

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση  εγγραφής  στο  ΠΜΣ,  στο  ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
   • Αναλυτικό βιογραφικό  σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου   (με  την  αντίστοιχη  αναγνώριση  του ΔΟΑΤΑΠ  όπου  απαιτείται)  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των ετών.
   • Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της   γνώσης  της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   • Προπτυχιακή Επίδοση – Βαθμός πτυχίου (60 %).
   • Καλή γνώση της Αγγλικής (Προαπαιτούμενο, με δυνατότητα εξέτασης εάν δεν υπάρχει αποδεικτικός τίτλος).
   • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την   απόκτηση   του   βασικού   τίτλου   σπουδών,    και   η   οποία αποδεικνύεται νομίμως (μέγιστο 5 έτη) (10 %).
   • Προσωπική συνέντευξη (30%)

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται ως εξής:

   Αξιολόγηση  υποψηφιοτήτων  από  την  Επιτροπή Επιλογής:  Η ΕΕ αξιολογεί τις υποψηφιότητες οι οποίες υποβλήθηκαν αφενός μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και αφετέρου είναι πλήρεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μικρότερος του οριζόμενου ορίου, τότε δεν απαιτείται μοριοδότηση, παρά μόνο ανακοίνωση της λίστας των επιτυχόντων.

   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μετά την επικύρωση του καταλόγου επιτυχόντων και επιλαχόντων, αναρτώνται στους πίνακες του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τα  αποτελέσματα  της επιλογής των υποψηφίων δηλ.  ο Κατάλογος των επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, για  το  ΠΜΣ  στην  «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

   Αποδοχή    επιλογής    εισακτέου:    Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ο Διευθυντής ή Αν. Διευθυντής του ΠΜΣ αποστέλλει επιστολή αποδοχής σε κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ. Στην επιστολή αποδοχής επισημαίνεται ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι  επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση τους, κατά νόμο (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετικά με την αποδοχή ή όχι της επιλογής  τους στο ΠΜΣ. Η  περίπτωση μη-έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους, επιλαχόντες, στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.

   Ενστάσεις: Τυχόν  ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία  του  ΠΜΣ  εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η ΕΕ. Η ΕΕ αποφασίζει για την  αποδοχή ή όχι των ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον Κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 02/10/2020 μέχρι 26/10/2020 01/11/2020 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

   ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

   Τέρμα Κοντοπούλου, τ.κ. 50100 Φλώρινα

   Τηλ. 2385054610

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

   Α) Στη Γραμματέα του τμήματος Γεωπονίας, τηλ.: 23850 54610 και email: [email protected]

   1. B) Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Αικατερίνη Μέλφου), τηλ. 6932726093
  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3 (Β΄ 1466/2007), όπως ισχύει και με τις μεταγενέστερες διατάξεις, τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά την διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δώδεκα (12) μαθήματα συγκεντρώνοντας 90 πιστωτικές μονάδες (credits). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική ή/ και η Αγγλική.

   Πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο:

   1ο Εξάμηνο

   • Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (Innovative animal farm management) 7.5 ECTS
   • Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας (Conservation biology and wild fauna diversity) 7.5 ECTS
   • Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων (Novel technologies in animal husbandry) 7.5 ECTS
   • Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία (Human-zoonoses and public health) 7.5 ECTS

   2ο Εξάμηνο

   • Aειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων-Βιοοικονομία (Sustainable agricultural and food production-Bioeconomy) 7.5 ECTS
   • Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων (Recent advances in animal nutrition) 7.5 ECTS
   • Μοριακές τεχνικές στις ζωικές επιστήμες (Molecular techniques in animal science and wildlife) 7.5 ECTSΜαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (1)
   • Συλλογικές μορφές αγροτικής επιχειρηματικότητας. (Collective forms of agribusiness/ Community support agriculture) 7.5 ECTS
   • Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός (Agrotourism and ecotourism) 7.5 ECTS

   3ο Εξάμηνο

   • Αγροτική πολιτική και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Agricultural policy and European program management) 7.5 ECTS
   • Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι (Wetlands and animal resources) 7.5 ECTS
   • Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες (Best farming practices and Ethology in animal science) 7.5 ECTSΜαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (1)
   • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar (GIS for Natura 2000 Network Areas and Ramsar Convention) 7.5 ECTS
   • Εφαρμογές πράσινης κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στη ζωική παραγωγή (Application of green circular economy and sustainable waste management in animal production) 7.5 ECTS

   4ο Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email