Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

   • η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιων περιοχών και των διαχειριστικών εφαρμογών σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

   Το πρόγραμμα στοχεύει:

   • στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού
   • σε επιμέρους τομείς των επιστημών της Βιολογίας, της Γεωλογίας και των Πολιτικών Μηχανικών, για στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες – Εποπτείες Αλιείας, Οργανισμοί Λιμένων, κ.ά.), αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Μελετητικά γραφεία, Κέντρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Βιοπαρακολούθησης, κ.ά.).

   Δείτε την προκήρυξη

   Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ ανακοινώνουν τη  πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών  απορροής και παράκτιων περιοχών». 

   Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ οργανώνουν και  λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών» το οποίο  προσεγγίζει με σύγχρονο και ολοκληρωμένο τρόπο την παρακολούθηση των υδάτινων  οικοσυστημάτων και τη διαχείριση των λεκανών απορροής και των παράκτιων περιοχών και  αφορά στο Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η  προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της  διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιων περιοχών και των  διαχειριστικών εφαρμογών σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ  για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου  μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε  επιμέρους τομείς των επιστημών της Βιολογίας, της Γεωλογίας και των Πολιτικών Μηχανικών,  για στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς  Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες – Εποπτείες  Αλιείας, Οργανισμοί Λιμένων, κ.ά.), αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Μελετητικά γραφεία, Κέντρα  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Βιοπαρακολούθησης, κ.ά.). 

   Στο ΔΠΜΣ συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών  Μηχανικών του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4485/2017.  

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην  «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών» μετά από σπουδές  τριών εξαμήνων (90 ECTS). Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και  παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις πεδίου, εκπόνηση Πρακτικής  Άσκησης καθώς και Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο πόσο των 1500€. Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται σε τρεις  ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων είναι απαραίτητη η κατοχή, ή η  επικείμενη απόκτηση, πτυχίου Βιολογίας ή Γεωλογίας ή Πολιτικών Μηχανικών ή άλλων  συναφών γνωστικών αντικειμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών  αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς  γνωστικού αντικειμένου. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και οι τελειόφοιτοι  Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων ΑΤΕΙ που έχουν σε εκκρεμότητα μαθήματα ή  διπλωματική εργασία, εφόσον κατά την έναρξη μαθημάτων του ΔΠΜΣ έχουν ολοκληρώσει τις  υποχρεώσεις τους.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά 

   1. Αίτηση (πρότυπο αναρτημένο στον  ιστότοπο του Τμήματος) 
   2. Βιογραφικό σημείωμα 
   3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (με βεβαίωση  ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ,  εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).  Οι τελειόφοιτοι μπορούν να προσκομίσουν  το πτυχίο τους μετά την ορκωμοσία τους. 
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  προπτυχιακών (ή και μεταπτυχιακών)  σπουδών 
   5. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας  (εφόσον υπάρχει) σε έντυπη ή ηλεκτρονική  μορφή 
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές 
   7. Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής  γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον B2 
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη  των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην  αξιολόγησή τους (π.χ. δημοσιεύσεις,  ανακοινώσεις σε συνέδρια) 
   9. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου 

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του  Τμήματος Βιολογίας είτε σε έντυπη είτε σε  ηλεκτρονική μορφή. 

   Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

   (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε  παρένθεση)

   1. Βαθμός Πτυχίου ή αναλυτική βαθμολογία  μαθημάτων για τους τελειόφοιτους (30%). 
   2. Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων και  διπλωματικής εργασίας, συναφών με το ΔΠΜΣ  (20%). 
   3. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη στην  αρμόδια επιτροπή (20%). 
   4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και  δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,  συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά  με την κατεύθυνση) ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό  με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας, που  αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που  κατατίθενται (20%). 
   5. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής  γλώσσας (πέραν του επιπέδου Β2) (10%).

   Σχετικές πληροφορίες δίνονται μετά από επικοινωνία με το email [email protected]. Η υποβολή  αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από 16 Οκτωβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (πληροφορίες: κυρία Ειρήνη  Φατούρου, [email protected] τηλ. 2310-998260). 

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90)
   Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), ισοκατανεμημένες σε τρία (3) εξάμηνα.

   • Στο πρώτο εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει με επιτυχία οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS.
   • Στο δεύτερο εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει με επιτυχία: (α) τρία (3) υποχρεωτικά, (β) τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και (γ) την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση αντιστοιχούν συνολικά σε 30 ECTS. Από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται, ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα (1) μάθημα από κάθε ενότητα.
   • Τέλος, στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να εκπονήσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική του Εργασία (ΜΔΕ), η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email