Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ο τομέας των Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας.

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων και εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

   Το Δ.Μ.Π.Σ.−ΟΣΥΛ θα αποτελέσει πυρήνα εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, του οποίου το κύρος και η χρησιμότητα θα επεκταθούν πέρα από τα όρια του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας γενικότερα. Το πρόγραμμα προβλέπεται να λειτουργήσει και ως πόλος έλξης στη χώρα μας ενός σημαντικού αριθμού Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι εργάζονται σε ακαδημαϊκές και άλλες ερευνητικές μονάδες του εξωτερικού.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Ολοκληρωμέ-να Συστήµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού απο-φασίστηκε η προκήρυξη είκοσι πέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων με 90 ECTS.
   Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

   Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως Ηλεκτρονικά συστήματα βασισμένα σε µPs, DSPs, ASICs, ASIPs, συστήματα σε chip, επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές και το λογισμικό τους (λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας θέματα ασφάλειας, χαμηλής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και κάθε είδους βελτιστοποίησης με βιομηχανικό ενδιαφέρον. Καλλιεργείται η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.

   Στο  Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Διατμηματικό Δ.Μ.Σ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγ-νωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80)

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

   Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 ξεκινάει στις 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2020.  Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα.  Η αξιολόγηση όμως θα γίνει σε δύο φάσεις:
   • 1η Φάση:  Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020.
   • 2η Φάση:  Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020.

   Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:
   • 1η ΦΑΣΗ:  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 19-7-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων Εισακτέων. Ο αριθμός των Εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1η Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.
   • 2η ΦΑΣΗ:  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 20-7-2020 μέχρι και 13-9-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά την 4η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.
   • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής.  Αν κάποιος που έχει αξιολογηθεί στην 1η Φάση και δεν έχει γίνει δεκτός θεωρεί ότι έχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία να προσκομίσει, τότε μπορεί να  τα αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΟΣΥΛ.
   • Oι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Μη-χανικών Η/Υ και Πληροφορικής (https://www.ceid.upatras.gr/el/announcements) και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl

   Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστοτόπους.

   Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις συστατικές επιστολές και τη συνέντευξη του υποψηφίου.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.
   Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 19/7/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση.

   Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται
   Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:
   1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίo  «Απαραίτητα Δικαιολογητικά», ή/και στη διεύθυνση: http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/images/Documents/application_form-OSY…
   2. Aντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχο-υς/πτυχιούχους).
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχον-ται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
   4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.
   6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
   7. Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά.
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία ταυτότητας.
   10. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας σε μορφότυπο .jpg ή .png

   Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη OSYL.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
   α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Βασίλη Παλιουρά,  Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,
   Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
   Τηλ. : 2610-996446
   e-mail : [email protected]
   β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.
   γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
   του Πανεπιστημίου Πατρών,
   Τηλ.: 2610-996940,996945,  FAX: 2610-997310,
   https://www.ceid.upatras.gr/

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:
   1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δύο μαθήματα κορμού και τρία μαθήματα επιλογής σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, με φόρτο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε εξάμηνο (συνολικός φόρτος 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
   2. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το τρίτο εξάμηνο, και η επιτυχής εξέταση του φοιτητή σε αυτή που πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Τα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, επίσης η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Παρατίθεται κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής κατανεμημένων ανά προσφερόμενο εξάμηνο και αριθμό αντιστοιχούντων ECTS.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email