Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στη Φυτοπροστασία και στο Περιβάλλον που διασυνδέει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. έχει στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων Φυτοπροστασίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος στη χώρα μας, αλλά και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που δημιουργούνται διεθνώς στον τομέα της Φυτοπροστασίας και του Περιβάλλοντος με σκοπό την:

   1. Προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής,
   2. Παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ασφάλειας ποιοτικών προϊόντων,
   3. Μείωση τουκόστους των προϊόντων,
   4. Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
   5. Υψηλού επιπέδου Εξειδίκευση Γεωπόνων – Φυτοπροστασίας σε επαγγελματικό επίπεδο και σε θέματα της Αγοράς.

   Τα επιμέρους αντικείμενα τα οποία συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

   1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης διάγνωσης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων
   2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών των σημαντικότερων καλλιεργειών της χώρας μας
   3. Ανάπτυξη και ορθολογική εφαρμογή και διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων
   4. Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στη φυτοπροστασία
   5. Παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος
   6. Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας
   7. Παρουσίαση δικτύου πληροφόρησης σε θέματα φυτοπροστασίας.

   ΣΚΟΠΟΣ
   Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες και τα σύγχρονα συστήματα της προστασίας των φυτών, καθώς και της προστασίας του
   αγροτικού, αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

   Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας, ασφαλών αγροτικών προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 .

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα “Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος”, ενιαίο χωρίς ειδικεύσεις.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το οποίο ανέρχεται σε 3.000,00 € (Ευρώ) ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του (Φ.Ε.Κ. 2260/15-06-2018), ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών να μην καταβάλει τέλη φοίτησης με βάση κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Επίσης, το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφία/ες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, ύψους 1.500,00 € (Ευρώ) συνολικά ανά κύκλο σπουδών. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Τ.Ε.Φ.Π.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   2. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
   5. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου.
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου.
   7. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.
   9. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές ή Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄ ή Β’ ή Γ’ ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Τα δικαιολογητικά 1-7 αποτελούν τυπικά προσόντα και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων.

   Οι φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

   Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα εισαχθούν μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

   1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10 (35%)
   2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (30%)
   3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πλήρη πρακτικά Συνεδρίων (20%)
   4. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
   5. Προσωπική συνέντευξη (10%)

   Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

   Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2020 το διάστημα 29-30 Σεπτεμβρίου 2020. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π.

   Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουλίου 2020 06 Οκτωβρίου 2020 με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π. και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 21-25 Σεπτεμβρίου 2020 08-09 Οκτωβρίου 2020.

   Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις θα ακολουθήσει εκ νέου προκήρυξη του μεταπτυχιακού το Σεπτέμβριο 2020.

   Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Οι συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο θα παραδίδονται από τους υποψηφίους σε στη Γραμματεία ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους Καθηγητές ή Ερευνητές στη διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: [email protected])

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε τέσσερα (4) μαθήματα/εξάμηνο και το τρίτο (3ο) Εξάμηνο περιλαμβάνει την εκτέλεση εφαρμοσμένης ή βασικής ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) από τις οποίες οι 48 ΠΜ αντιστοιχούν σε μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και οι 42 ΠΜ στη Διπλωματική Εργασία.

   Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ θα είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Απαιτείται επαρκής γνώση της Αγγλικής.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – 4 μαθήματα επιλογής (Ε)

   • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6  ECTS
   • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6 ECTS
   • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 6 ECTS
   • ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 6 ECTS
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 6 ECTS
   • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ 6 ECTS
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – 4 μαθήματα επιλογής (Ε)

   • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 6 ECTS
   • ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6 ECTS
   • ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6 ECTS
   • ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ECTS
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ 6 ECTS
   • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΤΩΝ – ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 6 ECTS
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email