Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «.Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» – «Oceanography and management of the Marine Environment».

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Ωκεανογραφία η οποία περιλαμβάνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και την διαχείριση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, και ερευνητικής δραστηριότητας στο επιστημονικό πεδίο της Ωκεανογραφίας σε συνδυασμό με την επιστημονική διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος με βάση της αρχές της αειφορίας.

   Επιπλέον το ΔΠΜΣ στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής στην εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης και τομέα δραστηριότητας που αφορούν την επιστήμη της Ωκεανογραφίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 γίνονται δεκτές ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΕΓΓΡΑΦΗ στο Διιδρυματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘‘Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος’’ των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

   Στο ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Τα Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών παρατίθεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3450, τευχ. Β, 12-9-2019)

   Δικαίωμα αίτησης στο ΔΠΜΣ έχουν και όσοι προβλέπουν ότι θα ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Αν αυτό δεν γίνει οι τυχόν εγγραφέντες φοιτητές διαγράφονται.

   Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών : έως τριάντα (30).

   Τέλη φοίτησης: 2.400 ευρώ (καταβληθέντα σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις)

   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 1/6/2020 έως 18/9/2020 (εξαιρείται το διάστημα για υποβολή 10-21/8/2020)

   Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, η οποία έχει τη Γραμματειακή υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος. (Παν/πολη Ιλίσια τηλ: 2107274418, 2107274064) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν, ή ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που θα αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
   9. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3450, τευχ. Β) 12-9-2019), με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   – Βαθμός πτυχίου
   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
   – Συνάφεια της Διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον Α’ κύκλο σπουδών
   – Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
   – Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
   – Ερευνητική δραστηριότητα
   – Επαγγελματική ενασχόληση
   – Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
   – Συστατικές επιστολές
   – Προφορική συνέντευξη Πληροφορίες http://oceanography.geol.uoa.gr/

    

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο. Κατά το Β’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν από τα προσφερόμενα μαθήματα τόσα όσα να συμπληρώνουν 30 ECTS και το περιεχόμενο τους να συνδέεται με το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσουν.
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά μαθήματα:

   • Εισαγωγή στη Βιολογική Ωκεανογραφία/ Introduction to Biological Oceanography 6
   • Εισαγωγή στη Γεωλογική Ωκεανογραφία/ Introduction to Geological Oceanography 6
   • Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία/ Introduction to Physical Oceanography 6
   • Εισαγωγή στη Χημική Ωκεανογραφία/ Introduction to Chemical Oceanography 6
   • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών/ Geographical Information Systems GIS 3
   • Βάσεις δεδομένων και Στατιστική Ανάλυση- Databases and statistical analysis 3

   Σύνολο ECTS  30

   Β ‘ Εξάμηνο:

   Μαθήματα επιλογής 

   • Πλαγκτόν: Δομή,Λειτουργία,Οικολογία/ Plankton: Structure, function and ecology 6
   • Βένθος: Δομή, Λειτουργία, Οικολογία/ Benthos: Structure, functions and ecology 6
   • Νηκτόν: Δομή, Λειτουργία, Οικολογία/ Nekton: Structure, functions and ecology 6
   • Βιοδείκτες – Οικολογική Ποιότητα Υδάτων / Biomarkers – Ecological Water Quality 3
   • Αλιεία και Εκτίμηση Αποθεμάτων / Fisheries and Stock Assessment 3
   • Θαλάσσια Μικροβιολογία / Marine Microbiology 3
   • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Διατήρηση / Biodiversity Estimation and Conservation 3
   • Θαλάσσια Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης/ Sedimentary Marine Environments 6
   • Παράκτια Γεωμορφολογία, Υδροδυναμική και Δυναμική Ιζηματολογία/ Coastal Geomorphology, Hydrodynamics and Dynamic Sedimentology 6
   • Μέθοδοι Διασκόπησης Υποθαλάσσιου Πυθμένα/ Methods of Seabottom Exploration 6
   • Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία, Ηφαιστειότητα και Γεωδυναμική / Underwater Geomorphology, Volcanicity and Geodynamics 6
   • Παλαιο−ωκεανογραφία – Κλιματικές Αλλαγές/ Paleoceanography – Climate Change 6
   • Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία / Dynamic Physical Oceanography 9
   • Θαλάσσια Μετεωρολογία/ Marine Meteorology 6
   • Αλληλεπίδραση Θάλασσας – Ατμόσφαιρας/ Air Sea interactions 6
   • Εισαγωγή στα Αριθμητικά Μοντέλα στην Ωκεανογραφία / Introduction to Numerical Modeling in Oceanography 6
   • Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων/ Methods of Data Analysis 3
   • Θαλάσσια Ρύπανση/ Marine Pollution 6
   • Αναλυτική Χημική Ωκεανογραφία / Analytical Chemical Oceanography 6
   • Θαλάσσια Οικοτοξικολογία / Marine Ecotoxicology 6
   • Ειδικά Κεφάλαια Χημικής Ωκεανογραφίας/ Specific chapters of Chemical Oceanography 6
   • Φυσικά προϊόντα από θαλάσσιους οργανισμούς και εφαρμογές τους / Natural products from marine organisms and their use 6

   Σύνολο ECTS  30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικό Μάθημα 

   • Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος / Management of the Marine Environment.
   • Αποτελείται από τις εξής ενότητες: Θεωρία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, Θαλάσσιοι πόροι,
   • Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία, Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης κ.λπ.) – (Sub-sections: Principles of environmental management, Operational Oceanography, Integrated Coastal Zone Management) 20
   • Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας, βιβλιογραφικό μέρος – Initiation of master thesis, theoretical chapters 10

   Σύνολο ECTS  30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Διπλωματική Εργασία, Πειραματικό μέρος, Συγγραφή – Master thesis, experimental part, writing and presentation ECTS 30

   Σύνολο ECTS  30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email