Ωκεανογραφία – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση κατάλληλο για την κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών σε σχέση με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα από τον σκοπό αυτό, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην Ωκεανογραφία και γενικότερα στις επιστήμες της θάλασσας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με το συνεργαζόμενο Τμήμα Βιολογίας, από το ακαδ. έτος 2019-2020 οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. B ́. 

   Σκοπός: Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε πολυθεματικούς κλάδους αποτύπωσης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι.. 

   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/ocean/protypo_systatikis_dpms_ocean_ 2019-2020.pdf και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη διεύθυνση: 

   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#: (Προσοχή: όλα συμπληρώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες). 

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα παρακάτω: 

   1. Αίτηση που συμπληρώνεται και τυπώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
   3. Έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, με την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα.
   4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.
   6. Έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
   7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο: http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/ocean/protypo_systatikis_dpms_oc ean_2019-2020.pdf
   8. Πιστοποιητικά εμπειρίας.
   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   10. Έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.
   11. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή).
   12. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,
   13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του. 

   Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610 997925, 997590, και 997922, FAX: 2610 997300, (υπεύθυνη κ. Παπαδοπούλου Ιωάννα, e-mail: [email protected]), καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr). 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική Γλώσσα, στην περίπτωση κατά την οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι
   μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα (5 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 1 υποχρεωτικό μάθημα στο Β΄ εξάμηνο, 1 μάθημα επιλογής στο Β ΄ εξάμηνο και 1 υποχρεωτική συμμετοχή σε Εργασία Υπαίθρου στο Β ΄εξάμηνο), και να εκπονήσουν επιτυχώς τη Διπλωματική Εργασία στο Β ΄ εξάμηνο και Γ΄ Εξάμηνο.

   Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 42 ECTS και η Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 48 ECTS.
   Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.

   OC: Ωκεανογραφία, C: Υποχρεωτικό Μάθημα, Ο: Μάθημα Επιλογής, THE: Διπλωματική εργασία

   Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email