Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι η μελέτη και η έρευνα του νομικού πλαισίου που αφορά εν γένει στην οικονομική εγκληματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις.

   Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

   • Η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων στους φοιτητές ώστε να μπορούν να χειρίζονται πολύπλοκες υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας ως δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί.
   • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης που απαιτείται κατά τη διερεύνηση του οικονομικού εγκλήματος.
   • Η ανάπτυξη της αναλυτικής ικανότητας των φοιτητών σε σχέση με τις αρχές, τις πρακτικές και τις τεχνικές διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος.
   • Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση του γνωστικού τους αντικειμένου.
   • Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας επί της οικονομικής εγκληματικότητας, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
   • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (ΦΕΚ Ίδρυσης ΔΠΜΣ: 4198/τ.Β ́/25-9-2018, ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 1823/τ.Β ́/23-5- 2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ είναι: http://financialcrime.law.auth.gr/

   Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
   Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α ́ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα στο Β ́ εξάμηνο. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Στο ΔΠΜΣ παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα. 

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από την Παρασκευή το μεσημέρι ως την Κυριακή το απόγευμα. 

   Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90). 

   Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Αριθμός Εισακτέων
   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους/στις εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

   Τέλη Φοίτησης
   Για τους/τις εισακτέους/ες στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/τριες δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων/ουσών. 

   Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων
   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις. 

   Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

   Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι:

   α) Βαθμός πτυχίου με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5–10), πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δυόμισι (2,5), με ανώτατο όριο τα εικοσιπέντε (25) μόρια. 

   β) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών/τριών: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός (1) μορίου για κάθε τρεις δραστηριότητες ή συμμετοχές. 

   γ) Ενδεχόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία: από ένα (1) ως πέντε (5) μόρια, με αντιστοίχιση ενός μορίου ανά πενταετία. 

   δ) Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου: ένα (1) μόριο. ε) Κατοχή διδακτορικού τίτλου: τρία (3) μόρια. στ) Άριστη γνώση (επίπεδο C2) δύο γλωσσών (μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας): ένα (1) μόριο και άριστη γνώση τρίτης γλώσσας: ένα (1) μόριο. 

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η πιστοποιημένη καλή γνώση (επίπεδο Β2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. 

   Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια. 

   Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του καταλόγου των υποψηφίων από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται με την καταμέτρηση των μορίων των υποψηφίων από τη ΣΕ του ΔΠΜΣ, και τον ορισμό από αυτήν ειδικής επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της, για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. 

   Η Επιτροπή ορίζει ημερομηνία και ώρα συνεντεύξεων και προωθεί το σχετικό κατάλογο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία προσκαλεί τους/τις υποψηφίους/ες για συμμετοχή στην τρίτη φάση. 

   Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ας, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. 

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι/ες οι ισοβαθμήσαντες/ες υποψήφιοι/ες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους/τις εβδομήντα. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών, εισάγεται εκείνος/η που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. 

   Ως υπεράριθμοι/ες μπορούν μετά από αίτησή τους και μόνο ένας/μία κατ ́ έτος να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. 

   Οι επιτυχόντες/ούσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός τριών (3) ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα/ούσα υποψήφιο/α μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΔΠΜΣ ενημερώνει τους/τις αμέσως επομένους/ες στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

   Προθεσμία Υποβολής των Δικαιολογητικών
   Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

   Τρόποι Υποβολής των Δικαιολογητικών
   α.
   Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»]. 

   β. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: [email protected]. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται όλα ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf και το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: [ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]. 

   Σημειώνεται ότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της υποψήφιου/ας από Δημόσια Αρχή

   Δικαιολογητικά Υποβολής
   Η αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://financialcrime.law.auth.gr/) θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1) Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και σε περίπτωση πτυχιούχων Τμημάτων ή Σχολών Νομικής Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων

   2) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται δεκτό επίσης το παράρτημα διπλώματος. 

   3) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. 

   4) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί/ές καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 

   5) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

   6) Μία (1) φωτογραφία 

   Προαιρετικά για συγκέντρωση επιπρόσθετων μορίων:

   7) Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.

   8) Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών/ριών.

   9) Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

   10) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου της Ελλάδος και σε περίπτωση κατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ

   11) Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημίου της Ελλάδος και σε περίπτωση κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   Διευκρινίσεις για την Υποβολή των Δικαιολογητικών
   α.
   Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα

   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί

   γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

   δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Νομικής, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, με την αναφορά ότι εκκρεμεί η ορκωμοσία τους καθώς και του ακριβή βαθμού πτυχίου που πρόκειται να λάβουν.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).
   Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Eξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Εισαγωγή στο οικονομικό ποινικό δίκαιο Υ 7,5 ECTS
   • Αρχές, πρακτικές και τεχνικές διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος. Δικονομικές αποκλίσεις. Υ  7,5 ECTS

   Μαθήματα επιλογής (δύο από τα παρακάτω) 

   • Εγκλήματα κατά της περιουσίας του Δημοσίου Ι (φορολογικό ποινικό δίκαιο, χρέη προς το Δημόσιο) Ε 7,5 ECTS
   • Άσκηση πολιτικής και οικονομικό έγκλημα Ε 7,5 ECTS
   • Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων Ε 7,5 ECTS
   • Διαφθορά στο δημόσιο τομέα Ε  7,5 ECTS
    Σύνολο 30  ECTS

   Β’ Εξάμηνο: 
   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Το οργανωμένο έγκλημα ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομικής εγκληματικότητας. Ουσιαστική και Δικονομική προσέγγιση. Υ 7,5 ECTS

   Μαθήματα επιλογής (τρία μαθήματα διαφορετικά από όσα επελέγησαν στο Α΄ εξάμηνο)

   • Εγκλήματα κατά της περιουσίας του Δημοσίου Ι (φορολογικό ποινικό δίκαιο, χρέη προς το Δημόσιο) Ε 7,5 ECTS
   • Εγκλήματα κατά της περιουσίας του Δημοσίου ΙΙ (λαθρεμπορία, απιστία, υπεξαίρεση, νόμος περί καταχραστών δημοσίου) Ε 7,5 ECTS
   • Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων Ε 7,5 ECTS
   • Χρηματιστηριακά εγκλήματα και εγκλήματα κατά των επιχειρήσεων Ε 7,5 ECTS
   • Διαφθορά στο δημόσιο τομέα Ε 7,5 ECTS
   • Εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ Ε 7,5 ECTS
   • Άσκηση πολιτικής και οικονομικό έγκλημα Ε 7,5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS

   Γενικό Σύνολο ECTS 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email