Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με άριστο τρόπο στα πρότυπα αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων της αλλοδαπής. Συνδυάζει με αρμονικό τρόπο γνώσεις από τα οικονομικά, τη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τη στατιστική και τη μεθοδολογία για να σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναλάβετε θέσεις ευθύνης στο χώρο της διοίκησης και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών. Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και εφάμιλλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα και το περιεχόμενό τους, όσο και ως προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα των διδασκόντων στο πρόγραμμα αυτό.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   *Παράταση αιτήσεων έως τις 30 Ιουνίου 2020.
   ** Δεύτερη παράταση αιτήσεων έως τις 17 Ιουλίου 2020.
   *** Τρίτη παράταση αιτήσεων έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

   Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές. Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» οι απόφοιτοί του θα κατανοούν το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

   Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρους φοίτησης, που χαρακτηρίζεται ως εντατικό, ενός έτους (δύο εξάμηνα μαθήματα και η θερινή περίοδος για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) και σε μερικής φοίτησης δύο ετών. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι δέκα πέντε (15) αφορούν τη διπλωματική εργασία.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 02.04.2020 έως και 15.06.2020 30.06.2020 17.07.2020 7.09.2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας https://www.msc-econedu.gr/images/aitisi_edu_2019.pdf 
   • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) 
   • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής 
   • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους) 
   • Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένους φακέλους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είτε αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected] Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής: https://www.msc-econedu.gr/images/sistatiki_epistoli.pdf 
   • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για όσους είναι τελειόφοιτοι στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγράφουν μόνον εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους 
   • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)
   • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 
   • Βεβαιώσεις για επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν) 
   • Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο 
   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

   *Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. 

   Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω skype είτε δια ζώσης. 

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος – Μάιος). Οι διαλέξεις των μαθημάτων, διάρκειας 3 ωρών, θα γίνονται κάθε Παρασκευή (16:00 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:00) 

   Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με courier ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση,: 

   Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110) Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077, Fax: 210 4142346 email: [email protected] Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00. 

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr) ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, (5ος Όροφος, Γραφείο 518, Δευτέρα και Τετάρτη 13:00-18:30, (e-mail : [email protected], τηλ. 2104142291, κιν. 6972831319) ή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ, Καθηγητή κον Μιχάλη Χλέτσο (e-mail : [email protected]

  • Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις.

   Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν υποχρεωτικά επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, (πέντε ανά εξάμηνο), από τα οποία τα έξι (6) είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

   Α’ Εξάμηνο

   1.Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Υ 6 ECTS
   2. Οικονομία, Επιχειρήσεις και Θεσμοί Υ 6 ECTS
   3. Οικονομικά της Εκπαίδευσης Υ 6  ECTS
   4. Μάθημα Επιλογής Ε 6 ECTS
   5. Μάθημα Επιλογής Ε 6 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής:

   1. Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας E
   2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση E
   3. Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E
   4. Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση E
   5. Ηγεσία στην Εκπαίδευση E
   6. Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση E

   Β’ Εξάμηνο

   1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων Υ 6 ECTS
   2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υ 6 ECTS
   3. Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες Υ 6 ECTS
   4. Μάθημα Επιλογής Ε 6 ECTS
   5. Μάθημα Επιλογής Ε 6 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής:

   1. Αγορά Εργασίας, Διά Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ε
   2. Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων Ε
   3. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε
   4. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση Ε
   5. Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές Ε
   6. Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση Ε

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30 ECTS

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 ECTS

   Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 75 ECTS

   Με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Μαθήματα επιλογής Α και Β εξαμήνου που δεν δηλώνονται από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές δεν προσφέρονται.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email